كارنيتين محلول ٣٠%

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
LEVOCARNITINE 30 %
متاح من:
ABIC MARKETING LTD
ATC رمز:
A16AA01
الشكل الصيدلاني:
SOLUTION
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
SIGMA -TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA, ITALY
المجموعة العلاجية:
LEVOCARNITINE
الخصائص العلاجية:
Systemic and myopathic carnitine deficiency.
تخويل:
119072381500
تاريخ الترخيص:
2010-06-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

07-03-2021

خصائص المنتج خصائص المنتج - الإنجليزية

24-01-2021

تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور - الإنجليزية

24-01-2021

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

24-01-2021

" עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי "

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןיטינרק 30%

הסימת הפהךרדןתמל

בכרה

לכ 1 מ " ליכמל :

L-Carnitine 300 mg(30%)

לכ 1 מ " ליכמל : 0.028 םרג זורכוס

םיליעפיתלבםיביכרמ

Sorbitol solution 70%, sucrose, sodiummethyl p-hydroxybenzoate, sodium propyl

p-hydroxybenzoate,colourless sour black cherry flavor, colourless cherry flavor, tartaric acid

(for pH adjustment), purified water.

ברוסתלוכת ךותבלוטי 20 מ " ל הסימתהלש : 1.4 רג '

ןרתנתלוכת ךותב 20 מ " לשל הסימת : 3.75 מ " ג

תיטיופרתהצובק

ןהיתורזגנוונימאתוצמוח .

תיאופרתוליעפ

ןיטינרקרסוחלשםיבצמבלופיטל .

הפהךרדשומישלתדעוימהסימתה דבלב הקרזהלאלו .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הפורתהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא .

ןוירהבךניהםא הקינמוא , ךניהםאוא בץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לופיטהתלחתהינפלאפור

לבוס / ת תלבסוא תרכסמואתוילכהדוקפתביוקילמרבעב .

תורהזא

םדתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב .

יאםילטונהתרכסילוחבוזהפורתבשומיש נ תופורתואןילוס תרכסדגנ הפהךרד , מרבהדירילםורגללולע רכוסהת

םדב . ל ןכ לשי הלאםילוחבםדברכוסהתמרלשתורידסתוקידבךורע .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

הפורתלהבוגתהתאקודבלאפורהלצאבקעמבתויהלךילעותליחתבדחוימבולופיטהךשמב .

תויתפורתןיבתובוגת

לטונךניהםא / תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאואתפסונהפורתת , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיס - תויתפורתןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי .

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב תועפות

תוילניטסטניאורטסג תולק הליחבומכ , תואקה , לושלש , ןטביבאכ , ףוגבחיר .

הלקםירירשתשלוח החווד ילוחב הימרוא uremia ) ההילכהדוקפתבלשכ בוכיעבאטבתמ םירמוחתשרפה

ןתשהךרדםיליער (

וחווד יפקתהלשםירקמ םיסוכרפ םילוחב ולבסש רבעבולבסאלוא מ תוליעפ תיסוכרפ .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , ךיילע

ץעוויהל

דימאפורב .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

האבההנמבךישמהלותחכששהנמהלעגלדלשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא . לוטילןיא הלופכהנמ .

Carnitine up, 6/3/2011 ss

שומישהןפוא

החוראירחאואםעהפורתהלוטילשי .

ילזונןוזמבואהקשמבהלוהמאיהשכואלולידאללהסימתהתאלוטילןתינ .

טאלהסימתהתאתותשלשי . הסימתהלוליד ייתשו ה יאוולתועפותתיחפהלםייושעתיטיא .

ענמ / י הלערה !

ברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמ / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / י אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימ / י הפורתהתזירא

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךשוחבתופורתלוטילןיא : קודב / י תיוותה הנמהו םעפלכב ש ה לטונךני / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

רירקםוקמבוזהפורתרומשלשי . איפקהלאל .

ךותרישכתבשמתשהלשי 15 הנושארהחיתפמםוי .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . הגופתהךיראתלבלםישלאנ לש

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

לןיא א הזיראהתואבתונושתופורתןסח .

סמ . הפורתהםושיר : 119 07 23815 00

ןרצי

המגיס - ואט עבתיטבצמרפהישעת " מ ,

היזמורפ , ) אמור ( הילטיא

םושירהלעב

עבקווישקיבא " מ ,

" ד 8077 , הינתנ .

Document Outline

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات