ستيلنوكس ١٠ ملغ أقراص

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • ستيلنوكس ١٠ ملغ أقراص
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • SANOFIN WINTHROP INDUSTRIE, FRANCE

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • ستيلنوكس ١٠ ملغ أقراص
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • ZOLPIDEM
 • الخصائص العلاجية:
 • Indications are limited to treatment of severe sleep disorders in the following cases: - Occasional insomnia - Transient insomnia.

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 104512758700
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-07-2012
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

םירישכת(םיחקורה תונקתיפלןכרצלןול ) ו"משתה – 6891

דבלבאפורםשרמיפלעתקוושמ הפורתה

סקונליטס 01 תוילבט ג"מ

:ותומכוליעפרמוח :הליכמהילבטלכ טרטרטםדיפלוז 61 ג"מ ZolpidemTartrate10mg

םיליעפאלםיביכרמ – ףיעסהאר 1

ופוסדע ןולעהתאןויעב ארק הפורתב שמתשת םרטב .

הזןולעלערומש , .בושובאורקלךרטצתוןכתיי

.הפורתהלע יתיצמתעדימליכמהזןולע

יכךלהארנםאוליפאםהלקיזהלהלולע איה.םירחאלהתואריבעתלא.ךרובע לופיטלהמשרנוזהפורת

.המוד יאופרהםבצמ

הפורת םידלילללכךרדב תדעוימהניאוז םירגבתמו ליגלתחתמ 69 .

אלשיאוולתעפותהעיפוה םאואהרימחמ יאוולתעפותםא תניוצמ חקורלואאפורלהנפאנאהזןולעב .

.חקורה לאואאפורה לאהנפ,תופסונתולאשךלשיםא

0 . הפורתה תדעוימהמל

הנישרסוחב לופיטל

תיטיופרתהצובק םיעיגרמוםיטונפיה םירמוח:

2 . שומישינפל :הפורתב

:םאהפורתב שמתשהלןיא

שיגרךנה )םדיפלוז(ליעפהרמוחל הפורתהיביכרממ דחאלוא םירחאה ףיעסהאר( 1 ) .

.םדיפלוזתוליכמהתופורתלתיגרלאהבוגתמרבעבתלבס

,םייתפש,םינפהתוחפנתה:לולכלםילוכיםדיפלוזלתיגרלאהבוגתינמיס ןורג ישוקלםורגלהלולעש

המישנב .העילבבו

.הנישינפלואברעב לוהוכלאתיתש

.תומדריהבךלרוזעלתדעוימה תרחאהפורתתלטנ

(הפורתהתליטנירחאהאלמהלילתנשןושילךתורשפאב ןיא 7-9 )תועש

:הפורתב שומישלתועגונה תודחוימתורהזא

.וזהפורתתליטנםע דומציאופרבקעמבהברתובישחשי

הפורתבשמתשהלןיא מ רתוי תועובשהעברא תופיצרב .תולתלםורגללולעךשוממשומיש!

ה רשאכ רחאלאפורלתונפלדפקה וזהפורתלטונךנ 7-10 לופיטימי .

.רחאםרוגמ תמרגנךלשהנישה תערפהשןכתיי.הנישה ידודנבצמב רופישןיאואהרמחה שישהרקמב

תעפשהשךכלםורגללולעהפורתבךשוממ שומיש תחפתהפורתה .

השקיהב,תולתלםורגללולעךשוממ שומיש,הנישוהעגרהלםירחאםירישכתלהמודב לע הלוחה

.הפורתהלוטילקיספהל

תורידנםיתעלהוולמ תויהלהלולעתרקובמ יתלבלופיטתקספה ,הנישלםירחאםירישכתלהמודב

הלימגתועפותב , :ןוגכ ידודנתרזח,דער,םירירש תוצווכתה ,העיז,תוליחב ,תואקה ,ןטב יבאכ,הניש

םיסוכרפ .

תוגהנתהיסופדבםייונישלםורגללולע הפורתבךשוממ שומיש,הנישוהעגרהלםירחאםירישכתלהמודב

.תוינדרוטתובשחמו

.הנישךותמהכילהלםורגללולעסקונליטס

:ךכלתורושקה תויוגהנתהוהנישידכךותהכילה

טמ לשםירקמ רפסמ וחווד אלךאםתינוכמב וגהנוםתטיממ ואצי,הנישתופורתתליטנ רחאלרשאםילפו

אפורלדימ חוודלשי,הזגוסמ עוריאתיווחוהרקמב .עוריאהמ ןורכיזםהלרתונאלו,ןיטולחלםירעויה

.תנכוסמ תויהלהלולע"הנישה ידכךותהגיהנ"ןכש ךלש

רשאכשחרתתוזהעפותשרתויההובג תוריבסשי תופורתואלוהוכלאםעדחיב סקונליטס םילטונ

.הדרחלוןואכידלתופורתןוגכתיזכרמה םיבצעהתכרעמתאתואכדמה תורחא

,ןופלטבתורשקתה,לכואתליכאוהנכה ןוגכתורחאתויתוגהנתה תועפות םישנאבוחוודןימיסחיםויקוא

םג. הנישתופורתתחיקלרחאלןיטולחלםירעויהאלרשא תאםישנאה ורכזאלללכךרדבולאםירקמב

.ןיטולחלםירעויהאלרשאכועציבשתולועפה

,ןושלבתקצב(המדאויגנאכתאטבתמההפורתלהפירחתיגרלאהבוגתהחתפתה םא ב חתפ(סיטולג

)הנקה ב )לוקה תיב(סקנירל . החתפתה םא ,הזגוסמ הבוגת .וזהפורתבתינששמתשהלןיא

םישישקב - שי הזיהל ר ב הטימהמהמיקתע הכימתתצלמומו תעגופהפורתהשןוויכ תונרעב םיתעלו

לעו,ףוגה תועונתםואיתב - הליפנלששחשיןכ .

םישישקב תחפומ ןונימ יוצר םישנב , דבכה דוקפתבתויעב םעםילפוטמבו ( 5 )ג"מ ףיעסהאר, 3 .

סקונליטסב שומיש תחפשממתופורת,ןוגכ(העיגרמ העפשה תולעב תורחאתופורתםע דחי

םיבצעהתכרעמיוכידלןוכיסה תאריבגמ )לוהוכלא,םימיוסמ ןואכידידגונ,םידיאויפוא,םיניפזאידוזנבה

לשןונימ תמאתהלוקשללפטמהאפורה לע,הלאתופורתםעדחיחקלנסקונליטסםא.תיזכרמה

לוטילןיא.תופורתה העיגרמ תיטונפיההעפשה תולעב תופורתםעדחיסקונליטס תורחאתופורתללוכ(

)םדיפלוזתוליכמה .ךכהרוהךאפורםאאלא ,הלילב ואהנישינפל

תירוטומוכיספהעיגפלשןוכיסה סקונליטסתליטנתרחמלשרקובב הגיהנהתלוכיבהעיגפללוכ, , םאהלוע

לשהנישתורשפאאללהנישינפלהפורתהתאםילטונ 7-9 ידילע ץלמומהמ הובג ןונימ םילטונםא,תועש

םילטונםאוא,תיזכרמה םיבצעה תכרעמתאתואכדמה תורחאתופורתםע בולישב םילטונםא,אפורה

.םדבםדיפלוזתומרתולעהלתויושעשתורחאתופורתםע בולישב לע ולאםירקמב גוהנלםילפוטמה

חקלנסקונליטסםאהאלמתונרעויחומדוקפתתשרודהתרחאתוליעפלכואהגיהניבגלתוריהזהנשמ

.ליעלתוראותמהתוביסנב

:םאאפורלרפס הפורתבלופיטהינפל

ואלבוסךנה תוינדבואתובשחממ ואשפנתולחממ,ןואכידמרבעבתלבס .

רבעבתלבסואלבוסךנ תורכמתהמ .תופורתואםימס,לוהוכלאל

רבעבתלבסואלבוסךנה מ מ ואתואירתלחמ דוקפתביוקיל ,המישנהתכרעמ תכרעמ/הילכה,דבכה

ןתשה .

ןוירהב ךנה ןוירהתננכתמ, , הקינמ תננכתמוא קינהל .

, חקולהתאםא לערפס ,הנוזת יפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחאתופורת ,הנורחאלתחקלםאוא

.חקורלואאפורל ךכ עדייל שידחוימב :חקולהתאםאחקורהואאפורה תא

תופורת תיזכרמה םיבצעהתכרעמ תאתואכדמה ,םידיאויפוא,םיניפזאידוזנבה תחפשממתופורת,ןוגכ ידגונ

םילקיצירט ןואכיד לוהוכלאו - תורהזאףיעסהאר

ןיטסקואולפ,ןילאטרס ,ןימארפימיא - ןואכיד ידגונ

ןיזאמורפרולכ לודירפולה, - שפנתולחמב לופיטל .

ןיפמאפיר - .םימוהיזב לופיטל

לוזנוקוטק , - .תוירטפבלופיטל

סקונליטסבשומיש לוהוכלאתכירצ/ הייתשוןוזמםע

לופיטה תפוקתב םיפירחתואקשמ ואתונייתותשלןיא .הפורתהםע

לןיא לוטי .החורארחאלדימ ואהחוראה םעהפורתהתא לעתחקלנאיהםארתויהריהמהפורתה תוליעפ

.הקירהביק

הקנהוןוירה

ןוירהתננכתמ,ןוירהב ךנה םא , הקינמ הקנהתננכתמוא שומישה ינפלאפורב ץעוויהלשי .הפורתב

רבועלןוכיסה לעהלוע הב שומישמ היופצהתלעותהםאקרןוירהב וזהפורתבשמתשהלןתינ . לשםירקמ ופצנ

,םידוליברומחהמישניוכיד ףוסב ולטנםהיתומאש ויריהה ן לעתועיפשמה תורחאתופורתםע דחיוזהפורת,

.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ

ודיאלוםאבלחלרובעליושע סקונליטס רובעתיבטימההנזהה יבגלאפורבץעוויהלשי.דולייהלעותעפשה הע

.ךקונית

תונוכמב שומישוהגיהנ

לכבותונכוסמ תונוכמ תלעפהבו,בכרב הגיהנבתוריהזבייחמ ןכלעותונרעבםוגפללולעהפורתבשומישה

.תונרעתבייחמה תוליעפ

תליטנתרחמלשםויבםג תרוחרחסשיגרהללולעךנה .סקונליטס

אללהנישינפלהפורתהתאםילטונםאהלועהגיהנהתלוכיבהעיגפללוכ,תירוטומוכיספהעיגפלשןוכיסה

לשהנישתורשפא 7-9 תופורתםעבולישב םילטונםא,אפורהידילעץלמומהמ הובג ןונימםילטונםא,תועש

לישבםילטונםאוא,תיזכרמה םיבצעהתכרעמתאתואכדמה תורחא תולעהלתויושעשתורחאתופורתםע בו

.םדבםדיפלוזתומר

.ירמגלינרעשיגרמ התאםאםג תרחמלשםויבךלשזוכירה רשוכלע עיפשהלהלולע הפורתה

הפורתה לשםיביכרמהמקלחלעבושח עדימ

הפורת ליכמ ה זוטקל . לתוליבסיאמ לבוסךנהםאהפורתבשומישה תליחתינפלךאפורבץעוויה םירכוס

םימיוסמ .

3 . ?הפורתב שמתשת דציכ

.דבלבאפורה ידילע ועבקילופיטה ןפואוןונימה .לפטמהאפורהי"עתצלמומההנמהלערובעלןיא

דימת שי שמתשהל יפל תוארוה אפורה . ךילע ץעייתהל םע אפורה וא חקורה םא ךניא חוטב .

סקונליטסלוטילשי הלילבתחאםעפ .הנישינפלדימ

לשןונימלערובעלןיא 61 .הנישה ינפלדימ ,םויב םעפג"מ

שאדוולשי תוחפלןושיללכות 7-9 תועש .הפורתהתליטנרחאל

: אוה ללכךרדב לבוקמה יתלחתההןונימה םישנל - 5 . םויבםעפ,)הילבטיצח(ג"מ םירבגל - 5 - 61 ג"מ םעפ

םויב

דבכהדוקפתב תויעבםע םילפוטמבוםישישקב וניהןונימה 5 ג"מ ( הילבטיצח ) םויבםעפ .

.תועובשהעבראדעםיימויאוההפורתבליגרהלופיטה ךשמ

לשהחיקלרחאל,רקובבםדב הפורתהלשרתויתוהובגה תומרה,םילפוטמהמקלחב 61 ,הנישה ינפלג"מ

.זכרתהלתלוכיבוהגיהנה תלוכיב,תונרעב העיגפלןוכיסהתאתוריבגמ

ןניאתוילבטה דעוימ תו םידלילללכךרדב ליגלתחתמםירגבתמלו 69 .םינש

רחאלהרמחההלחשוארופישלחאלוהדימב 7-61 .אפורלתונפלשי,סקונליטסבלופיטימי

ילבטהתאעולבלש י התומלשב ה , תיצחמ תחקלךלהרוהאפורהםאאלא 5 ג"מ ( הילבט יצח .)

.רודכהתאתוצחלןתינ

.הסיעל/ השיתכיבגלעדימ ןיא

םא תלטנ תועטב ןונימ הובג רתוי הנפהפורתהןמ דליעלבתועטבםאוא רדחלואאפורלדימ ןוימ לש תיב

אבהוםילוח תזירא הפורתה א .ךת

לוטיל תחכשםא :הפורתה תא

הנישה ינפל דימ הפורתהתא לוטילשי תוחפלכ"חאןושיללכותםאקר 7-9 .תועש תאלוטילתחכשםא

ןיאהנישה ינפלהפורתה לוטיל הנמ .םויהךשמב לבלובמורחרחס,םנמונמ שיגרתוןכתיייכוהשלכרחאןמזב

ןיא לוטיל הנמ .החכשנשהנמהלע יוציפכהלופכ

?לופיטהתחלצהלעייסללכותדציכ שי דימתהל לופיטב יפכ ץלמוהש לע ידי אפורה .

מב רופישלחםאםג זאםגוחקורהואאפורה םעתוצעייתה אלל סקונליטסב לופיטה קיספהלןיא,ךתואירבבצ

.יתגרדהןפואב קר

:הפורתהתליטנ תאקיספמהתאםא

םויב וא םיימוי רחאלש תקספה תליטנ הפורתה ןכתיי הנעפותו תובוגתה תואבה : תויעב הנישב , הליחב ,

הקמסה , תרוחרחס , יכב יתלב טלשנ , האקה , תויוצווכתה ןטבב , ףקתה הדרח , תונבצע באכו רוזאב הביקה .

הנמהותיוותה קודב !ךשוחב תופורתלוטילןיא םעפלכב קוקזךנהםאםייפקשמ בכרה.הפורתלטונךנהש

.םהל

.חקורב ואאפורבץעוויה,הפורתב שומישלעגונב תופסונתולאשךלשיםא

4 . יאוולתועפות

שומישה ,הפורתלכלומכ ארקמללהביתלע.םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולע סקונליטסב

.ןהמ תחאףאמלובסתאלוןכתיי.יאוולה תועפותתמישר

: תוללוכתורומחיאוולתועפות

.)תורהזאףיעסהאר(ןעוציבלעדומךניאשתולועפעוציבוירמגלרע ךניאשןמזב הטימהמ האיצי

ליגראלתוגהנתהותובשחמ יא,לובלב,ליגרהמהנושתיתרבחואתיביסרגאתוגהנתה:ןוגכה - ,טקש

.תוינדבואתולועפואתובשחמוןואכידתרמחה ,תויזה

ןורכיזדוביא

הדרח

המישניישק,ןורגה ואןושלהתוחיפנ:ןוגכהרומחתיגרלאהבוגת – םאףוחד לופיטתלבקב ךרוצ שי

.ולאתובוגתתועיפומ

תועפותבתנחבה םא .אפורלדימ י/רשקתה,ךתואתוגיאדמרשאתורחאתועפותבוא,הלעמ תורכזומה יאוולה

:ןניה תוחיכשהיאוולהתועפות

לושלש

םונמנ

תרוחרחס

םומיסתשוחתואשוטשט תשוחת

תועפות תקספהםע יאוול הפורתה תליטנ - ףיעסב טוריפהאר 3 .

סקונליטסלשיאוולה תועפותלכאלהלא .חקורלואאפורלתונפלשיףסונעדימתלבקל.

וא,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחאםא ואםימירפסממ רתויתכשמנ אלשיאוולתעפותמ לבוסהתארשאכ

.אפורהםעץעייתהלךילע,ןולעב הרכזוה

5 . ?הפורתה תאןסחאלךיא

ץוחמ רוגסםוקמב רומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהענמ לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהל

.אפורהמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגתלא.הלערהענמתךכידי

(הגופתה ךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא exp.Date סחייתמ הגופתהךיראת.הזיראה יבג לעעיפומה )

.שדוחותואלשןורחאה םויל

שי ןסחאל לתחתמ הרוטרפמטב - C ° 55 .

6 . :ףסונ עדימ

:םג הליכמהפורתהליעפהרמוחה לעףסונ

Lactose monohydrate, microcrystallinecellulose,hypromellose,sodiumstarch glycollate(type

A), magnesiumstearate, titaniumdioxidesuspension,macrogol400

הליכמ הילבט לכ 81.9 .טארדיהונומ זוטקלג"מ

תיארנדציכ :הזיראהןכותהמוהפורתה

הילבט .םרק/ןבלעבצבהפוצמ לשתוזיראתומייק 51 .תוילבט

ןולע הז אל ללוכ תא לכ עדימה לע רישכתה , םא שי ךל הלאש יהשלכ וא ךניא חוטב רבדב המ אנא הנפ אפורל .

יפונאס:ותבותכוםושירהלעב - סיטנווא לארשי עב " מ , ת . ד . 9181 הינתנ 95519 .

תוישעתפורטניוויפונאס:ותבותכוןרציה םש תפרצ , .

:ךיראתב תואירבהדרשמ י"ע רשואוקדבנהזןולע ינוי 5163 .

: תואירבה דרשמב יתכלממהתופורתהסקנפבהפורתה םושיררפסמ 6195657597

שינבלתדעוימ הפורתה,תאזףא לע.רכזןושלבחסונהזןולע ,האירקהלע הלקהלותוטשפה םשל .םינימה ינ