ريپاݘلينيد تيڤع ١ ملغ

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

العنصر النشط:
REPAGLINIDE 1 MG
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
A10BX02
الشكل الصيدلاني:
TABLETS
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
REPAGLINIDE
الخصائص العلاجية:
Treatment of type II diabetes.
تخويل:
142183201800
تاريخ الترخيص:
2009-12-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات
الإنجليزية 04-11-2019
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور
الإنجليزية 11-02-2020
نشرة المعلومات نشرة المعلومات
العبرية 11-02-2020

اقرأ الوثيقة كاملة

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה עבט דינילגאפר ג"מ 0.5 תוילבט עבט דינילגאפר ג"מ 1 תוילבט עבט דינילגאפר ג"מ 2 תוילבט :בכרה דינילגאפר לש הילבט לכ :הליכמ ג"מ 0.5 עבט ג"מ 0.5 דינילגאפר

(Repaglinide 0.5 mg)

:בכרה דינילגאפר לש הילבט לכ :הליכמ ג"מ 1 עבט ג"מ 1 דינילגאפר

(Repaglinide 1 mg)

:בכרה דינילגאפר לש הילבט לכ :הליכמ ג"מ 2 עבט ג"מ 2 דינילגאפר

(Repaglinide 2 mg)

."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .בוש ותוא אורקל קקדזתו ןכתיי ,ןולעה תא רומש .הפורתה .חקורה לא וא אפורה לא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל םיהז םהלש הלחמה ינמיס םא תועפות תוללכנ ךכב .ךלש חקורה םע וא אפורה םע חחוש ,ןהשלכ יאוול תועפות חתפת םא .4 ףיעס האר .הז ןולעב תומושר ןניא רשא ,ןהשלכ תוירשפא יאוול ליג לעמ םירגובמלו ,םינש 18 ליגל תחתמ תורגבתמ/םירגבתמל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 75

1

.

?הפורתה תדעוימ המל עייסמ רשא דינילגאפר ליכמה ימופ ןתמב תרכוסב לופיטל רישכת וניה עבט דינילגאפר .םדב )זוקולג( רכוסה תמר תא דירומ ךכו ןילוסניא רתוי רצייל בלבלל תא תסוול ידכ ןילוסניא קיפסמ שירפמ וניא בלבלה הב רשא הלחמ הניה ,2 גוסמ תרכוס .רציימ אוהש ןילוסניאל ןיקת ןפואב ביגמ וניא ףוגה רשאכ וא םדב רכוסה תמר אל םדב םהלש רכוסה תמרש םירגובמב ,2 גוסמ תרכוסב לופיטל דעוימ עבט דינילגאפר לופיט בלשל ןתינ .תינפוג תוליעפ וא לקשמב הדרוה ,הנוזתב םייוניש תועצמאב ןוזיאל תנתינ .תרכוסב לופיטל תפסונ הפורת ,ןימרופטמ םע עבט דינילגאפרב םיכוביס עונמל תעייסמ רשא ,םדב רכוסה תומר תדרוהב תוליעי הארה עבט דינילגאפר .ךלש תרכוסהמ .םידיניטילגמה תחפשממ תרכוסב לופיטל תופורת :תיטיופרת הצובק

2

.

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

קרפ האר( הפורתה לש םירחאה םיביכרמהמ דחאל וא דינילגאפרל )יגרלא( שיגר התא .)"ףסונ עדימ" - 6

.1 גוסמ תרכוס הניה ךלש תרכוסה

.)סיזודיצאוטק- תיתרכוס תצמח( הלוע ךמדב תויצמוחה תמר

.הרומח דבכ תלחממ לבוס התא

.)םדב םינמוש לש ההובג המר תדרוהל תשמשמה הפורת( ליזורביפמ'ג לטונ התא

.הקינימ וא ןויריהב ךניה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס עבט דינילגאפרב לופיטה ינפל

דבכ תלחמ םע םילוחב ץלמומ וניא עבט דינילגאפר .דבכה דוקפתב תויעבמ לבוס התא 2 קרפ האר( הרומח דבכ תלחמ ךל שי םא עבט דינילגאפר לוטיל ןיא .תינוניב דע הנותמ .)"םא הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעס תחת "הפורתב שומישה ינפל"

.תוריהז הנשמב עבט דינילגאפר לוטיל שי ,הילכ תלחממ לבוס התא

לכב .םוהיזמ וא השק הלחממ הנורחאל תלבס םא וא ,יניצר חותינ רובעל דמוע התא .רפומ תויהל יתרכוסה ןוזיאה לולע וללה םירקמה

םירקחמ ןיא .ץלמומ וניא עבט דינילגאפר ,םינש 75 ליג לעמ וא םינש 18 ליגל תחתמ התא .הלא ליג תוצובקב לופיט יבגל עבט דינילגאפרב לופיט יכ ןכתיי .ךל תועגונ ולא תועפותמ תחא םא ,ךלש אפורה םע רבד .ךל ץעיי ךלש אפורה .ךל םיאתמ וניא םירגבתמו םידלי .םינש 18 ליגל תחתמ ךניה םא וז הפורת לוטיל ןיא )םדב הכומנ רכוס תמר( הימקילגופיהמ לבוס התא םא .ידמ הכומנ המרל תדרוי ךמדב רכוסה תמר םא )הימקילגופיהל רוציק( ופיהמ לובסל לולע התא :תורקל לולע הז בצמ

.עבט דינילגאפר ידימ רתוי לטונ התא םא

.ליגרהמ רתוי למעתמ התא םא

םיפיעס האר( דבכב וא תוילכב תויעבמ לבוס התא םא וא תורחא תופורת לטונ התא םא .)"הפורתב שומישה ינפל" 2 ףיעסב םירחא ,רקו רוויח רוע ,הרק העיז :לולכל םילוכיו ,תוימואתפב עיפוהל םייושע ופיהל הרהזאה ינמיס תופייע ,םונמנ ,הייארב םיינמז םייוניש ,לודג בער תשוחת ,הליחב ,ריהמ בל קפוד ,שאר באכ .זוכיר יישק ,לובלב ,הדרח ,דער וא תונבצע ,השלוחו תינוציק רכוס תוילבט לוכאל ךילע :ופיה עוריא שיגרמ ךניה םא וא הכומנ ךמדב רכוסה תמר םא .חונל ןכמ רחאלו רכוס ריתע הקשמ וא לכאמ וא תא ךשמה ,ונזאתה םדב רכוסה תומר רשאכ וא ,ומלענ הימקילגופיהה ינמיס רשאכ .עבט דינילגאפרב לופיטה האצותכ )הרכה ןדבוא( ףלעתמ התאש הרקמבשו ,תרכוסב הלוח התאש םישנאל רפס םא הקשמ וא ןוזמ ךל תתל ןיא .דימ תיאופר הרזע קיעזהלו דצה לע ךביכשהל שי ,ופיהמ .ךתוא קונחל לולע הז .הרכה רסח ךניה

)עובק וא ינמז( יחומ קזנל םורגל הלולע איה ,תלפוטמ הניא הרומח הימקילגופיה םא .תוומל ףאו

ךילע ,הימקילגופיה לש םיבר םירקממ וא ,ףלעתהל ךל תמרוגה ופיהמ לבוס התא םא ,עבט דינילגאפרה תומכ תא םיאתהל ךרוצ היהיש תויהל לוכי .ךלש אפורה םע רבדל .תינפוגה תוליעפה וא הנוזתה :ידימ ההובג ךמדב רכוסה תמר םא :תורקל לולע הז בצמ .)הימקילגרפיה( ידמ ההובג תויהל היושע ךמדב רכוסה תמר

.עבט דינילגאפר ידמ טעמ לטונ התא םא

.םוח וא םוהיז ךל שי םא

.ליגרהמ רתוי לכוא התא םא

.ליגרהמ תוחפ למעתמ התא םא הרבגה :םיללוכ םה .הגרדהב םיעיפומ םדב ידמ ההובג רכוס תמר לש הרהזאה ינמיס ךרוצ היהיש ןכתיי .ךלש אפורה םע רבדל ךילע .הפב שבויו שבי רוע ,ןואמיצ ,ןתש ןתמב .תינפוגה תוליעפה וא הנוזתה ,דינילגאפרה תומכ תא םיאתהל תויתפורת-ןיב תובוגת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת הדימב ,תרכוסב לופיטל תפסונ הפורת ,ןימרופטמ םע עבט דינילגאפר לוטיל לוכי התא .התוא ךל םשר ךלש אפורהו לוטיל ןיא )םדב םינמוש לש תוהובג תומר תדרוהל תשמשמ( ליזורביפמ'ג לטונ התאו הדימב .עבט דינילגאפר ,תופסונ תופורת לטונ התא םא תונתשהל הלולע עבט דינילגאפרל ךלש ףוגה תבוגת :תואבה תופורתה דחוימב

.)ןואכידב לופיטל םישמשמה( )MAOI( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

.)םד ץחל רתיבו תומיוסמ בל תולחמב לופיטל םישמשמה( אתיב ימסוח

.)תומיוסמ בל תולחמב לופיטל םישמשמה( ACE ימיזנא יבכעמ

.)ןיריפסא ומכ( םיטליצילאס

.)ןטרסב לופיטל שמשמה( דיטוארטקוא

.)םיבאכ יככשמ לש גוס( NSAID תוילדיאורטס אל תוקלד תודגונ תופורת

.)תקלד וא הימנאב לופיטל - םידיאורטסוקיטרוקו םיילובנא םידיאורטס( םידיאורטס

.ןויריה תעינמל תולולג

.)םינתשמ( םידיזאית

.)םחרה תיריר תקלדבו הזחב תוטסיצב לופיטל שמשמ( לוזאנאד

.)סירתה תטולב ינומרוה לש תוכומנ תומרב לופיטל םישמשמה( סירתה תטולב ירישכת

.)המטסאב לופיטל תושמשמה( תויטמימוטאפמיס תופורת

.)תויטויביטנא תופורת( ןיציפמאפיר ,םירפותמירט ,ןיצימורטירלק

.)תוירטפ דגונ רישכת( לוזאנוקוטק ,לוזנוקארטיא

.)ןוסיחה תכרעמ יוכידל שמשמה( ןירופסולקיצ

.)לזרב לש ינורכ רתי סמועב לופיטל שמשמה( )deferasirox( סקוריסרפד

.)םד ישירק ענומ( לרגודיפולק

.)היספליפאב לופיטל םישמשמה( לטיברבונפ ,ןיפזמברק ,ןיאוטינפ

.)אפרמ חמצ( )St. John’s Wort( םוקירפיה .ל״נה תופורתהמ תחא חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב ןוזמו הפורתב שומיש .תירקיעה החורא לכ ינפל תוקד 30 דע וא ינפל דימ םימ סוכ םע תוילבטה תא עולבל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש םיש .םדב רכוסה תמר תא דירוהל עבט דינילגאפר לש תלוכיה תא תונשל יושע לוהוכלא לוכי לוהוכלא( הפורתה תוליעפ לע עיפשהל הלולע לוהוכלא תייתש .ופיהל םינמיסל בל לופיטה תפוקתב לוהוכלא תייתשמ ענמיהל שי :)םדב רכוסה תמרב הרומח הדיריל םורגל .וז הפורתב הקנהו ןויריה שי ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תויהל הלולע תאש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב ךניה םא .הפורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תא םא עבט דינילגאפרב שמתשהל ןיא .הקנה ךלהמב עבט דינילגאפרב שמתשהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ הכומנ ךמדב רכוסה תמר םא תעפשומ תויהל היושע תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךלש תלוכיה .ההובג וא יבגל ךלש אפורה םע ץעייתהל ךילע .םירחא םישנא וא ךמצע תא ןכסל לולע התא יכ רוכז :התא םא בכרב גוהנל ךתלוכי

.םיפוכת הימקילגופיה יעוריאמ לבוס

.ללכ םימייק אל וא םיתחפומ ךלצא הימקילגופיהל הרהזאה ינמיס

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .תירקיע החורא לכ ינפל ג"מ 0.5 הניה תלבוקמה תיתלחתהה הנמה .תירקיע החורא לכ ינפל תוקד 30 דע וא ינפל דימ םימ סוכ םע תוילבטה תא עולבל שי תוקד 30 דע וא ינפל דימ הליטנל ג"מ 4 לש ןונימל דע ,ךלש אפורה ידי-לע םאתוי ןונימה .תירקיע החורא לכ ינפל .ג"מ 16 איה תצלמומה תילמיסקמה תימויה הנמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הנמה קוידב םוגפלו הילבטה תא ררופל הלולע וז הלועפש ןוויכמ ,סועלל/תוצחל/שותכל רוסא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא לש בצמ ידכל דע ידימ הכומנ תויהל הלולע ךמדב רכוסה תמר ,תוילבט ידימ רתוי תלטנ םא בצמב לפטל שי דציכו ופיה והמ רבסה יבגל "הימקילגופיהמ לבוס התא םא" ףיעס האר .ופיה .הז לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב הפורתה תא לוטיל תחכש םא ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא בצמ .עבט דינילגאפרב שומישה תא תקספה םא גשומ וניא יוצרה טקפאה יכ ךכל עדומ היה .אפורל תישאר תונפל ךילע לופיטה יונישב ךרוצ שיו הדימב .רימחהל לולע ךלש תרכוסה ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

...

اقرأ الوثيقة كاملة

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات