ريپاݘلينيد تيڤع ١ ملغ

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

العنصر النشط:
REPAGLINIDE 1 MG
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
A10BX02
الشكل الصيدلاني:
TABLETS
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
REPAGLINIDE
الخصائص العلاجية:
Treatment of type II diabetes.
تخويل:
142183201800
تاريخ الترخيص:
2009-12-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

04-11-2019

تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور - الإنجليزية

11-02-2020

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

11-02-2020

اقرأ الوثيقة كاملة

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה עבט דינילגאפר ג"מ 0.5 תוילבט עבט דינילגאפר ג"מ 1 תוילבט עבט דינילגאפר ג"מ 2 תוילבט :בכרה דינילגאפר לש הילבט לכ :הליכמ ג"מ 0.5 עבט ג"מ 0.5 דינילגאפר

(Repaglinide 0.5 mg)

:בכרה דינילגאפר לש הילבט לכ :הליכמ ג"מ 1 עבט ג"מ 1 דינילגאפר

(Repaglinide 1 mg)

:בכרה דינילגאפר לש הילבט לכ :הליכמ ג"מ 2 עבט ג"מ 2 דינילגאפר

(Repaglinide 2 mg)

."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .בוש ותוא אורקל קקדזתו ןכתיי ,ןולעה תא רומש .הפורתה .חקורה לא וא אפורה לא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .ךלשל םיהז םהלש הלחמה ינמיס םא תועפות תוללכנ ךכב .ךלש חקורה םע וא אפורה םע חחוש ,ןהשלכ יאוול תועפות חתפת םא .4 ףיעס האר .הז ןולעב תומושר ןניא רשא ,ןהשלכ תוירשפא יאוול ליג לעמ םירגובמלו ,םינש 18 ליגל תחתמ תורגבתמ/םירגבתמל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 75

1

.

?הפורתה תדעוימ המל עייסמ רשא דינילגאפר ליכמה ימופ ןתמב תרכוסב לופיטל רישכת וניה עבט דינילגאפר .םדב )זוקולג( רכוסה תמר תא דירומ ךכו ןילוסניא רתוי רצייל בלבלל תא תסוול ידכ ןילוסניא קיפסמ שירפמ וניא בלבלה הב רשא הלחמ הניה ,2 גוסמ תרכוס .רציימ אוהש ןילוסניאל ןיקת ןפואב ביגמ וניא ףוגה רשאכ וא םדב רכוסה תמר אל םדב םהלש רכוסה תמרש םירגובמב ,2 גוסמ תרכוסב לופיטל דעוימ עבט דינילגאפר לופיט בלשל ןתינ .תינפוג תוליעפ וא לקשמב הדרוה ,הנוזתב םייוניש תועצמאב ןוזיאל תנתינ .תרכוסב לופיטל תפסונ הפורת ,ןימרופטמ םע עבט דינילגאפרב םיכוביס עונמל תעייסמ רשא ,םדב רכוסה תומר תדרוהב תוליעי הארה עבט דינילגאפר .ךלש תרכוסהמ .םידיניטילגמה תחפשממ תרכוסב לופיטל תופורת :תיטיופרת הצובק

2

.

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

קרפ האר( הפורתה לש םירחאה םיביכרמהמ דחאל וא דינילגאפרל )יגרלא( שיגר התא .)"ףסונ עדימ" - 6

.1 גוסמ תרכוס הניה ךלש תרכוסה

.)סיזודיצאוטק- תיתרכוס תצמח( הלוע ךמדב תויצמוחה תמר

.הרומח דבכ תלחממ לבוס התא

.)םדב םינמוש לש ההובג המר תדרוהל תשמשמה הפורת( ליזורביפמ'ג לטונ התא

.הקינימ וא ןויריהב ךניה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס עבט דינילגאפרב לופיטה ינפל

דבכ תלחמ םע םילוחב ץלמומ וניא עבט דינילגאפר .דבכה דוקפתב תויעבמ לבוס התא 2 קרפ האר( הרומח דבכ תלחמ ךל שי םא עבט דינילגאפר לוטיל ןיא .תינוניב דע הנותמ .)"םא הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעס תחת "הפורתב שומישה ינפל"

.תוריהז הנשמב עבט דינילגאפר לוטיל שי ,הילכ תלחממ לבוס התא

לכב .םוהיזמ וא השק הלחממ הנורחאל תלבס םא וא ,יניצר חותינ רובעל דמוע התא .רפומ תויהל יתרכוסה ןוזיאה לולע וללה םירקמה

םירקחמ ןיא .ץלמומ וניא עבט דינילגאפר ,םינש 75 ליג לעמ וא םינש 18 ליגל תחתמ התא .הלא ליג תוצובקב לופיט יבגל עבט דינילגאפרב לופיט יכ ןכתיי .ךל תועגונ ולא תועפותמ תחא םא ,ךלש אפורה םע רבד .ךל ץעיי ךלש אפורה .ךל םיאתמ וניא םירגבתמו םידלי .םינש 18 ליגל תחתמ ךניה םא וז הפורת לוטיל ןיא )םדב הכומנ רכוס תמר( הימקילגופיהמ לבוס התא םא .ידמ הכומנ המרל תדרוי ךמדב רכוסה תמר םא )הימקילגופיהל רוציק( ופיהמ לובסל לולע התא :תורקל לולע הז בצמ

.עבט דינילגאפר ידימ רתוי לטונ התא םא

.ליגרהמ רתוי למעתמ התא םא

םיפיעס האר( דבכב וא תוילכב תויעבמ לבוס התא םא וא תורחא תופורת לטונ התא םא .)"הפורתב שומישה ינפל" 2 ףיעסב םירחא ,רקו רוויח רוע ,הרק העיז :לולכל םילוכיו ,תוימואתפב עיפוהל םייושע ופיהל הרהזאה ינמיס תופייע ,םונמנ ,הייארב םיינמז םייוניש ,לודג בער תשוחת ,הליחב ,ריהמ בל קפוד ,שאר באכ .זוכיר יישק ,לובלב ,הדרח ,דער וא תונבצע ,השלוחו תינוציק רכוס תוילבט לוכאל ךילע :ופיה עוריא שיגרמ ךניה םא וא הכומנ ךמדב רכוסה תמר םא .חונל ןכמ רחאלו רכוס ריתע הקשמ וא לכאמ וא תא ךשמה ,ונזאתה םדב רכוסה תומר רשאכ וא ,ומלענ הימקילגופיהה ינמיס רשאכ .עבט דינילגאפרב לופיטה האצותכ )הרכה ןדבוא( ףלעתמ התאש הרקמבשו ,תרכוסב הלוח התאש םישנאל רפס םא הקשמ וא ןוזמ ךל תתל ןיא .דימ תיאופר הרזע קיעזהלו דצה לע ךביכשהל שי ,ופיהמ .ךתוא קונחל לולע הז .הרכה רסח ךניה

)עובק וא ינמז( יחומ קזנל םורגל הלולע איה ,תלפוטמ הניא הרומח הימקילגופיה םא .תוומל ףאו

ךילע ,הימקילגופיה לש םיבר םירקממ וא ,ףלעתהל ךל תמרוגה ופיהמ לבוס התא םא ,עבט דינילגאפרה תומכ תא םיאתהל ךרוצ היהיש תויהל לוכי .ךלש אפורה םע רבדל .תינפוגה תוליעפה וא הנוזתה :ידימ ההובג ךמדב רכוסה תמר םא :תורקל לולע הז בצמ .)הימקילגרפיה( ידמ ההובג תויהל היושע ךמדב רכוסה תמר

.עבט דינילגאפר ידמ טעמ לטונ התא םא

.םוח וא םוהיז ךל שי םא

.ליגרהמ רתוי לכוא התא םא

.ליגרהמ תוחפ למעתמ התא םא הרבגה :םיללוכ םה .הגרדהב םיעיפומ םדב ידמ ההובג רכוס תמר לש הרהזאה ינמיס ךרוצ היהיש ןכתיי .ךלש אפורה םע רבדל ךילע .הפב שבויו שבי רוע ,ןואמיצ ,ןתש ןתמב .תינפוגה תוליעפה וא הנוזתה ,דינילגאפרה תומכ תא םיאתהל תויתפורת-ןיב תובוגת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת הדימב ,תרכוסב לופיטל תפסונ הפורת ,ןימרופטמ םע עבט דינילגאפר לוטיל לוכי התא .התוא ךל םשר ךלש אפורהו לוטיל ןיא )םדב םינמוש לש תוהובג תומר תדרוהל תשמשמ( ליזורביפמ'ג לטונ התאו הדימב .עבט דינילגאפר ,תופסונ תופורת לטונ התא םא תונתשהל הלולע עבט דינילגאפרל ךלש ףוגה תבוגת :תואבה תופורתה דחוימב

.)ןואכידב לופיטל םישמשמה( )MAOI( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

.)םד ץחל רתיבו תומיוסמ בל תולחמב לופיטל םישמשמה( אתיב ימסוח

.)תומיוסמ בל תולחמב לופיטל םישמשמה( ACE ימיזנא יבכעמ

.)ןיריפסא ומכ( םיטליצילאס

.)ןטרסב לופיטל שמשמה( דיטוארטקוא

.)םיבאכ יככשמ לש גוס( NSAID תוילדיאורטס אל תוקלד תודגונ תופורת

.)תקלד וא הימנאב לופיטל - םידיאורטסוקיטרוקו םיילובנא םידיאורטס( םידיאורטס

.ןויריה תעינמל תולולג

.)םינתשמ( םידיזאית

.)םחרה תיריר תקלדבו הזחב תוטסיצב לופיטל שמשמ( לוזאנאד

.)סירתה תטולב ינומרוה לש תוכומנ תומרב לופיטל םישמשמה( סירתה תטולב ירישכת

.)המטסאב לופיטל תושמשמה( תויטמימוטאפמיס תופורת

.)תויטויביטנא תופורת( ןיציפמאפיר ,םירפותמירט ,ןיצימורטירלק

.)תוירטפ דגונ רישכת( לוזאנוקוטק ,לוזנוקארטיא

.)ןוסיחה תכרעמ יוכידל שמשמה( ןירופסולקיצ

.)לזרב לש ינורכ רתי סמועב לופיטל שמשמה( )deferasirox( סקוריסרפד

.)םד ישירק ענומ( לרגודיפולק

.)היספליפאב לופיטל םישמשמה( לטיברבונפ ,ןיפזמברק ,ןיאוטינפ

.)אפרמ חמצ( )St. John’s Wort( םוקירפיה .ל״נה תופורתהמ תחא חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב ןוזמו הפורתב שומיש .תירקיעה החורא לכ ינפל תוקד 30 דע וא ינפל דימ םימ סוכ םע תוילבטה תא עולבל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש םיש .םדב רכוסה תמר תא דירוהל עבט דינילגאפר לש תלוכיה תא תונשל יושע לוהוכלא לוכי לוהוכלא( הפורתה תוליעפ לע עיפשהל הלולע לוהוכלא תייתש .ופיהל םינמיסל בל לופיטה תפוקתב לוהוכלא תייתשמ ענמיהל שי :)םדב רכוסה תמרב הרומח הדיריל םורגל .וז הפורתב הקנהו ןויריה שי ,ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תויהל הלולע תאש תבשוח ,הקינמ וא ןויריהב ךניה םא .הפורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב תא םא עבט דינילגאפרב שמתשהל ןיא .הקנה ךלהמב עבט דינילגאפרב שמתשהל ןיא תונוכמב שומישו הגיהנ הכומנ ךמדב רכוסה תמר םא תעפשומ תויהל היושע תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךלש תלוכיה .ההובג וא יבגל ךלש אפורה םע ץעייתהל ךילע .םירחא םישנא וא ךמצע תא ןכסל לולע התא יכ רוכז :התא םא בכרב גוהנל ךתלוכי

.םיפוכת הימקילגופיה יעוריאמ לבוס

.ללכ םימייק אל וא םיתחפומ ךלצא הימקילגופיהל הרהזאה ינמיס

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .תירקיע החורא לכ ינפל ג"מ 0.5 הניה תלבוקמה תיתלחתהה הנמה .תירקיע החורא לכ ינפל תוקד 30 דע וא ינפל דימ םימ סוכ םע תוילבטה תא עולבל שי תוקד 30 דע וא ינפל דימ הליטנל ג"מ 4 לש ןונימל דע ,ךלש אפורה ידי-לע םאתוי ןונימה .תירקיע החורא לכ ינפל .ג"מ 16 איה תצלמומה תילמיסקמה תימויה הנמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .הנמה קוידב םוגפלו הילבטה תא ררופל הלולע וז הלועפש ןוויכמ ,סועלל/תוצחל/שותכל רוסא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא לש בצמ ידכל דע ידימ הכומנ תויהל הלולע ךמדב רכוסה תמר ,תוילבט ידימ רתוי תלטנ םא בצמב לפטל שי דציכו ופיה והמ רבסה יבגל "הימקילגופיהמ לבוס התא םא" ףיעס האר .ופיה .הז לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב הפורתה תא לוטיל תחכש םא ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא בצמ .עבט דינילגאפרב שומישה תא תקספה םא גשומ וניא יוצרה טקפאה יכ ךכל עדומ היה .אפורל תישאר תונפל ךילע לופיטה יונישב ךרוצ שיו הדימב .רימחהל לולע ךלש תרכוסה ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע עבט דינילגאפרב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא הימקילגופיה 10 ךותמ 1 דע לצא עיפוהל היושעה ,הימקילגופיה הניה רתויב הצופנה יאוולה תעפות .)"הימקילגופיהמ לבוס התא םא" ףיעס תחת 2 קרפ האר( םילפוטמ הרכה ןדבואל חתפתהל םימעפל תולולע ךא ,תונותמ/תולק ללכ ךרדב תוימקילגופיה תובוגת .ידימ יאופר עויס ץוחנ ,וז הבוגת תשחרתמו הדימב .הימקילגופיההמ האצותכ תמדרת וא היגרלא םימוטפמיס .)םילפוטמ 10,000 ךותמ 1 דע לצא עיפוהל היושע( דואמ הרידנ הניה היגרלא לש םינמיס תויהל םילולע העזהו תרוחרחס ,ריהמ בל קפוד ,המישנ יישק ,תוחיפנ ומכ .ידימ ןפואב אפורל תונפל שי .תיטקליפאנא הבוגת תופסונ יאוול תועפות :)םילפוטמ 10 ךותמ 1 דע לצא עיפוהל תויושע( )common( תוחיכש יאוול תועפות

.ןטב באכ

.לושלש :)םילפוטמ 1000 ךותמ 1 דע לצא עיפוהל תויושע( )rare( תורידנ יאוול תועפות

.)הפורתל הרושק חרכהב אל( תיטוקא תילילכ בל תלחמ :)םילפוטמ 10,000 ךותמ 1 דע לצא עיפוהל תויושע( )very rare( דואמ תורידנ יאוול תועפות

.תואקה

.תוריצע

.היאר שוטשט

דבכה ימיזנא תמרב הילע ומכ דבכה לש ןיקת אל דוקפת ,דבכה דוקפתב תורומח תויעב .ךמדב :)העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

.)רועב תוחיפנ ,רועב תוימומדא ,רועב דרג ,החירפ :אמגודל( רתי תושיגר

.הליחב תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול יאוול תועפות לע חוויד חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע

הסינכ ידי-לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il) https://sideeffects.health.gov.il :רושיקל

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר .אפורהמ תשרופמ ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךילשהל דציכ חקורב ץעוויה .יתיבה הפשאה חפל וא םיכפשה ימל הפורתה תא ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ךל ועייסי ולא םיעצמא תטיקנ .ךרוצ רתוי ןהב ןיאש תופורת לע תירוקמה הזיראב ןסחאל שי .25°C-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי :ןוסחא יאנת .רואמ ןגהל תנמ

6

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline

Cellulose,

Calcium

Hydrogen

Phosphate

Anhydrous,

Pregelatinized Starch, Povidone, Poloxamer, Polacrilin Potassium, Meglumine,

Colloidal Anhydrous Silica, Magnesium Stearate.

:םג תוליכמ ג"מ 0.5 עבט דינילגאפר תוילבט

Color FD&C blue No. 2, Aluminium Lake 11-14%

Color Ferric Oxide Yellow )E-172( :םג תוליכמ ג"מ 1 עבט דינילגאפר תוילבט Color Ferric Oxide Red :םג תוליכמ ג"מ 2 עבט דינילגאפר תוילבט :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .תוילבט 90 הזירא לכב ג"מ 0.5 עבט דינילגאפר דחאה הדיצב "93" לש העבטה םע ,לוחכ-ריהב לוחכ עבצב ,הלוספק תרוצב הילבט .רחאה הדיצב "210" רפסמהו ג"מ 1 עבט דינילגאפר דחאה הדיצב "93" לש העבטה םע ,ריהב בוהצ-בוהצ עבצב ,הלוספק תרוצב הילבט .רחאה הדיצב "211" רפסמהו ג"מ 2 עבט דינילגאפר רפסמהו דחאה הדיצב "93" לש העבטה םע ,רמונמ קסרפא עבצב ,הלוספק תרוצב הילבט .רחאה הדיצב "212" :ותבותכו ןרציהו םושירה לעב םש ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט הוקת-חתפ ,3190 ד"ת :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 142.17.32017 :ג"מ 0.5 עבט דינילגאפר 142.18.32018 :ג"מ 1 עבט דינילגאפר 142.19.32019 :ג"מ 2 עבט דינילגאפר תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי-לע עבקנ הז ןולע טמרופ .2019 רבמטפס ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2015 לירפאב תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל 1986 - )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

عڤيت دينيلچاپير غلم 0.5 صارقأ عڤيت دينيلچاپير غلم 1 صارقأ عڤيت دينيلچاپير غلم 2 صارقأ :بيكرتلا دينيلچاپير نم صرق لك يوتحي :ىلع غلم 0.5 عڤيت غلم 0.5 دينيلچاپير

(Repaglinide 0.5 mg)

:بيكرتلا دينيلچاپير نم صرق لك يوتحي :ىلع غلم 1 عڤيت غلم 1 دينيلچاپير

(Repaglinide 1 mg)

:بيكرتلا دينيلچاپير نم صرق لك يوتحي :ىلع غلم 2 عڤيت غلم 2 دينيلچاپير

(Repaglinide 2 mg)

."ة

يفاضإ تامولعم" – 6 دنبلا رظنأ ،ةيساسحلل ةريثملاو ةلا

عفلا ريغ تا

بكرملا نع تامولعمل ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا ىلإ ه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ىرخأ ةرم اهتءارق ىلإ جاتحت دقف ،ةرشنلا هذهب ظفتحا .ءاودلا نع

يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا تاملاع نيب هباشت كل ادب ول ىتح ،مهب

رضي دق ه

نلأ ؛نيرخلآل ه

طعت لا .كضرم جلاعل فصو ءاودلا اذه .مهضرمو كضرم ،ةلمتحم ةيبناج ضارعأ يأ لمشي اذهو .يلديصلا وأ كبيبط عم ثدحت ،ة

يبناج ضارعأ يأ كيدل ت

روطت اذإ .4 دنبلا رظنأ .ةرشنلا هذه يف لجست مل يتلا

ماع 75 نس قوف ام نيغلابللو ،ا

ماع 18 نس نود تاقهارملل/نيقهارملل ا

دعم سيل ءاودلا اذه

1

.

؟ءاو

ّ

دلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل ثيح ،دينيلچاپير ىلع يوتحي يذلا مفلا قيرط نع ءاطعإب

يركسلا جلاعل

دعم رضحتسم وه عڤيت دينيلچاپير .مدلا يف )زوكولجلا( ركسلا ىوتسم ضفخي يلاتلابو نيلوسنلأا نم ديزملا جاتنإ يف سايركنبلا دعاسي يف ركسلا ىوتسم طبضل نيلوسنلأا نم يفكي ام سايركنبلا هيف زرف

ي لا يذلا ضرم وه ،2 عونلا نم يركس .هجتن

ي يذلا نيلوسنلأل ةميلس ةروصب مسجلا بيجتسي لا امدنع وأ مدلا لباق ريغ مدلا يف مهيدل ركسلا ىوتسم نيذلا نيغلابلا ىدل ،2 عونلا نم يركسلا جلاعل

دعم عڤيت دينيلچاپير عم عڤيت دينيلچاپير ـب جلاعلا جمد نكمي .يندب طاشن وأ نزولا ضفخ ،ةيذغتلا يف تارييغت ةطساوب ةنزاوملل

يركسلا جلاعل

يفاضإ ءاود وه يذلا ،نيمروفتيم تافعاضم لوصح عنم يف دعاسي يذلا رملأا ،مدلا يف ركسلا تايوتسم ضفخ يف ةعاجن عڤيت دينيلچاپير رهظأ .كيدل يركسلا ةجيتن .تادينيتيلچيم ـلا ةليصف نم

يركسلا جلاعل ةيودأ :ةيجلاعلا ةعومجملا

2

.

ءاودلا لامعتسا لبق :اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

– 6 ةرقفلا رظنا( ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرملا دحلأ وأ دينيلچاپير ـل ة

يساسح كيدل تدج

.)"ة

يفاضإ تامولعم"

.1 عونلا نم وه هنم يناعت يذلا

يركسلا ناك

.)ينوتيكلا ضامحلا – يركس ضامح( كمد يف ةضومحلا ىوتسم عفترا

.ديدش دبك ضرم نم يناعت تنك

.)مدلا يف عفترملا نوهدلا ىوتسم ضفخل لمعتس

ي ءاود وهو( ليزوربيفميج لوانتت تنك

.ةعضرم وأ لاماح

تنك ءاودلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذحت :اذإ بيبطلا ملعأ ،عڤيت دينيلچاپير ـب جلاعلا لبق

ضرم نم نوناعي نيذلا ىضرملل عڤيت دينيلچاپير ـب ىصوم ريغ .دبكلا لمع ءادأ يف لكاشم نم يناعت تنك لبق" 2 ةرقفلا رظنأ( ديدش دبك ضرم نم يناعت تنك اذإ عڤيت دينيلچاپير لوانت عنم

ي .طسوتم ىتح لدتعم دبك .)"اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ي" دنبلا تحت ،"ءاودلا لامعتسا

.رذحلا ةياغب عڤيت دينيلچاپير لوانت بجي ،ةيلكلا يف ضرم نم يناعت تنك

يف .ىودع نم وأ ريطخ ضرم نم ا

رخؤم تيناع اذإ وأ ،ةريبك ةيحارج ةيلمعل عوضخلا كشو ىلع تنك

يركسلا نزاوتلا لتخي دق تلااحلا هذه ةفاك

ثاحبأ رفوتت لا .عڤيت دينيلچاپير ـب كل ىصوم ريغ ،ا

ماع 75 نس قوف ام تنأ اذإ وأ ا

ماع 18 نس نود تنك .ةيرمعلا تائفلا هذه جلاع صوصخب ريغ عڤيت دينيلچاپير ـب جلاعلا نأ لمتحملا نم .كيلع قبطنت تلااحلا هذه ىدحإ تناك اذإ كبيبط عم ثدحت .كحصني فوس كبيبط .كل مئلام نوقهارملاو لافطلأا

ماع 18 نس

نود تنك اذإ ءاودلا اذه لوانت عنم

(Hypoglycemia - مدلا يف ركسلا صقن( مدلا يف ضفخنم ركس ىوتسم نم يناعت تنك اذإ

دج ضفخنم ىوتسم ىلإ كمد يف ركسلا ىوتسم ضفخنا اذإ مدلا يف ركسلا صقن نم يناعت نأ نكمملا نم :ثدحت نأ نكمم ةلاحلا اذه

.عڤيت دينيلچاپير نم مزلالا نم رثكأ لوانتت تنك اذإ

.داتعملا نم رثكأ بردتت تنك اذإ

دنبلا يف ىرخأ دونب رظنأ( دبكلا يف وأ ىلكلا يف لكاشم نم يناعت تنك اذإ وأ ىرخأ ةيودأ لوانتت تنك اذإ .)"ءاودلا لامعتسا لبق" 2 بحاش قرع ،دراب قرع :لمشت نأ نكممو ،يئاجف لكشب مدلا يف ركسلا صقنل ريذحتلا تاملاع رهظت دق

دج ديدش بعت ،ساعن ،ةيؤرلاب ةتقؤم تارييغت ،ديدشلا عوجلاب ساسحإ ،نايثغ ،عيرس ضبن ،عادص ،درابو .زيكرتلا يف تابوعص ،كابترا ،قلق ،فاجترا وأ ة

يبصع ،فعضو :(Hypoglycemia( مدلا يف ركسلا صقن ةلاحب رعشت تنك اذإ وأ ا

ً

ضفخنم ناك كمد يف ركسلا ىوتسم اذإ .حيرتست نأ كيلع مث نمو ركسلاب ينغ بارش وأ ماعط وأ ركس صارقأ لوانت كيلع بجي جلاعلا يف رمتسا ،مدلا يف ركسلا تايوتسم نزاوتت امدنع وأ ،مدلا يف ركسلا صقن تاملاع يفتخت امدنع .عڤيت دينيلچاپير ـب مدلا يف ركسلا صقن ةجيتن )يعولا نادقف( كيلع يمغأ لاح يف هنأو ،يركسلا نم يناعت كنأب سانلا ربخأ كءاطعإ عنم

ي .ا

روف ة

يبط ةدعاسم بلطو كبنج ىلع ءاقلتسلاا ىلع كتدعاسم بجي ،)Hypoglycemia) .كقانتخا ىلإ يدؤي نأ نكمم ذه .يعولل ا

دقاف تنك اذإ ا

بارش وأ ا

ماعط

ررض ىلإ يدؤي نأ نكمم ،هجلاع متي مل (Hypoglycemia( مدلا يف ركسلا يف ديدشلا صقنلا اذإ .ةافولا ىلإ ىتحو )تباث وأ تقؤم( يغامد

تلااح نم وأ ،ءامغلإا كل ببسي يذلا (Hypoglycemia( مدلا يف ركسلا صقن نم يناعت تنك اذإ ةيمك ةم

ءلام ىلإ ةجاح كانه نوكت دق .كبيبط عم ثدحتلا كيلع بجي ،مدلا يف ركسلا صقن نم ةديدع .يندبلا طاشنلا وأ ةيذغتلا ،عڤيت دينيلچاپير

ً

دج ا

ً

عفترم كمد يف ركسلا ىوتسم ناك اذإ نكمم ةلاحلا هذه .)Hyperglycemia - مدلا يف ركسلا طرف( ا

دج ا

عفترم كمد يف ركسلا ىوتسم نوكي دق :ثدحت نأ

.عڤيت دينيلچاپير نم ا

دج ليلقلا لوانتت تنك اذإ

.ةنوخس وأ ىودعب ا

باصم تنك اذإ

.داتعملا نم رثكأ لكأت تنك اذإ

.داتعملا نم لقأ بردتت تنك اذإ ،شطع ،ل

وبتلا يف ةدايز :لمشت يهو .ا

يجيردت رهظت مدلا يف ا

ً

دج عفترم ركس ىوتسمل ريذحتلا تاملاع ،دينيلچاپير ةيمك ةم

ءلام ىلإ ةجاح كانه نوكت دق .كبيبط عم ثدحتلا كيلع بجي .مفلا يف فافجو فاج دلج .يندبلا طاشنلا وأ ةيذغتلا ةيودلأا نيب لعف دودر

ة

ّ

يئاذغلا تلا

ّ

مكملاو ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودلأا كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت وأ ،لوانتت تنك اذإ .كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف .كبيبط كل هفصو لاح يف ،يركسلا جلاعل

يفاضإ ءاود وه يذلا ،نيمروفتيم عم عڤيت دينيلچاپير لوانت كناكمإب .عڤيت دينيلچاپير لوانت عنم

ي ،)مدلا يف نوهدلا نم ةعفترم تايوتسم ضفخل لمعتس

ي( ليزوربيفميج لوانتت تنك اذإ :ةيلاتلا ةيودلأا ةصاخ ،ة

يفاضإ ةيودأ لوانتت تنك اذإ ريغتي نأ نكمم عڤيت دينيلچاپير ـل كمسج لعف در

.)بائتكلاا جلاعل لمعتس

ت يتلا( )MAOI( زاديسكوأ نيمأونوم تاطبثم

.)مدلا طغض طرفو ةنيعم بلق ضارمأ جلاعل لمعتس

ت يتلا( اتيب تاطبثم

.)ةنيعم بلق ضارمأ جلاعل لمعتس

ت يتلا( ACE تاميزنإ تاطبثم

.)نيرپسلأا لثم( تلايسيلاس

.)ناطرسلا جلاعل لمعتس

ي يذلا( ديتويرتكوأ

.)مللأا تانكسم نم عون( NSAID ةيديئوريتسلالا تاباهتللال ةداضم ةيودأ

.)باهتللاا وأ مدلا رقف جلاعل – تاديوريتسوكيتروكو ةيئانب تاديوريتس( تاديوريتس

.لمحلا عنم بوبح

.)ةيلوب تا

ردم( تاديزايثلا

.)محرلا ةناطب باهتلا وأ يدثلا يف تاسيك جلاعل لمعتس

ي( لوزاناد

.)ة

يقردلا ةدغلا تانومره نم ةضفخنم تايوتسم جلاعل لمعتس

ت يتلا( ة

يقردلا ةدغلا تارضحتسم

.)وبرلا جلاعل لمعتس

ت يتلا( يدولا ةيكاحم ةيودأ

.)ةيويح تاداضم ةيودأ( نيسيپمافير ،ميرپوثميرت ،نيسيمورثيرلاك

.)تايرطفلل داضم رضحتسم( لوزانوكوتيك ،لوزانوكارتيإ

.)ةعانملا زاهج طيبثتل لمعتس

ي يذلا( نيروپسولكيس

.)نمز

ملا ديدحلا ضئاف جلاعل لمعتس

ي يذلا( )deferasirox( سكوريساريفيد

.)ةيومد تارثخت عنمي( ليرچوديپولك

.)عرصلا ضرم جلاعل لمعتس

ت يتلا( لاتيبرابونيف ،نيپيزامابراك ،نيئوتينيف

.)ة

يبط ةتبن( )St. John’s Wort( موكيريپيه ـلا تابن .هلاعأ ةروكذملا ةيودلأا نم دحاو لوانتت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي ،صخلأاب ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا .ةيسيئر ةبجو لك لبق ةقيقد 30 ىتح وأ لبق ا

روف ءاملا نم سأك عم صارقلأا علب بجي لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لامعتسا يف ركسلا صقن تاملاعل هبتنا .مدلا يف ركسلا ىوتسم ضفخ يف عڤيت دينيلچاپير ةردق نم لوحكلا ريغت دق لوحكلا يدؤت نأ نكمملا نم( ءاودلا لمع ةقيرط ىلع رثؤي دق لوحكلا لوانت .)Hypoglycemia( مدلا .ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف يف لوحكلا لوانت نع عانتملاا بجي :)مدلا يف ركسلا ىوتسم يف ديدش ضافخنا ىلإ عاضرلإاو لمحلا لبق بيبطلا ةراشتسا بجي ،يلمحتل نيططخت وأ لاماح نينوكت دق كنأب نيدقتعت ،ةعضرم وأ

لاماح تنك اذإ .ءاودلا لامعتسا .يلمحت نأ نيططخت تنك اذإ وأ لاماح تنك اذإ عڤيت دينيلچاپير لامعتسا عنم

.عاضرلإا للاخ عڤيت دينيلچاپير لامعتسا عنم

تانيكاملا لامعتساو ةقايسلا

عفترم وأ ا

ضفخنم كمد يف ركسلا ىوتسم ناك اذإ تانيكاملا لامعتسا وأ ةقايسلا ىلع كتردق رثأتت دق ىلع كتردق صوصخب كبيبط ةراشتسا كيلع بجي .رطخلل نيرخآ صاخشأ وأ كسفن ضرعت دق كنأ ركذت :اذإ ةبكرم ةقايس

.ةرركتم )Hypoglycemia( مدلا يف ركسلا صقن تلااح نم يناعت تنك

تاتب ةدوجوم ريغ وأ ةليلق )Hypoglycemia( مدلا يف ركسلا صقن ـل كيدل ريذحتلا تاملاع تناك

3

.

؟ءاودلا لمعتست فيك مل اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا عم صحفلا كيلع بجي .بيبطلا تاميلعت ب

سح ا

مئاد رضحتسملا لامعتسا بجي

كأتم نكت .طقف ،بيبطلا امهد

دحيس جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا .ةيسيئر ةبجو لك لبق غلم 0.5 يه ،ةداع ،ةعب

ّ

ت

ُ

ملا ةيئدبلا ةعرجلا .ةيسيئر ةبجو لك لبق ةقيقد 30 ىتح وأ لبق ا

روف ءاملا نم سأك عم صارقلأا علب بجي لك لبق ةقيقد 30 ىتح وأ لبق ا

روف لوانتل غلم 4 اهردق ةعرج ىتح ،كبيبط لب

ق نم ةعرجلا ةم

ءلام متت .ةيسيئر ةبجو .غلم 16 يه اهب ىصوملا ىوصقلا ةيمويلا ةعرجلا .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

ُ

ي

.ةعرجلا ةقد فلتتو صرقلا تتفت ىلإ يدؤت نأ نكمم ةيلاعفلا هذه

نلأ ،غضملا/رطشلا/قحسلا عنم

ىلعأ ةعرج أطخلا قيرط نع تلوانت اذإ صقن ةلاح ىتح ا

دج ضفخني دق كمد يف ركسلا ىوتسم نإف ،صارقلأا نم يغبني امم ىلعأ ةيمك تلوانت اذإ

DOR-Rep-PIL-0120-03

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات