تريتايس كومب ٢٫٥ ملغم/ ١٢٫٥ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • تريتايس كومب ٢٫٥ ملغم/ ١٢٫٥ ملغ
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • SANOFI - AVENTIS S.P.A., ITALY

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • تريتايس كومب ٢٫٥ ملغم/١٢٫٥ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • RAMIPRIL AND DIURETICS
 • الخصائص العلاجية:
 • Essential hypertension. Tritace comp is indicated in patients whose blood pressure cannot be adequately lowered with ramipril alone.

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 122273018700
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-04-2011
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The dispensing ofthis medicine requires a doctor's prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

The format ofthis leaflet was determined by the Ministry ofHealth and its content was checked and approved in November 2010

TRITACE COMP TRITACE COMP

2.5 mg/12.5 mg 5 mg/25 mg

Tablets Tablets

Composition:

Each tablet contains: Each tablet contains:

Ramipril 2.5 mg Ramipril 5 mg

Hydrochlorothiazide12.5 mg Hydrochlorothiazide25 mg

Inactive ingredients:Pregelatinized starch, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Sodium stearyl fumarate.

Therapeutic group:ACE inhibitor + thiazide diuretic.

Therapeutic activity:For treatment ofhigh blood pressure

When should the preparation not be used?

Do not use this preparation in the last six months ofpregnancy or ifyou are breastfeeding.

DonotuseifthereisaknownsensitivitytoramiprilortoanyotherACEinhibitorusedtolowerbloodpressureortohydrochlorothiazide

or to other thiazide diuretics or to sulfonamides or to any ingredients ofthe medicine.

Do not use ifyou have ever had a severe allergic reaction called angioedema.

Do not use ifyou suffer from a problem in blood supply to the kidneys - renal artery stenosis.

Do not use ifyou are undergoing dialysis or any other type ofblood filtration.

Do not use ifyou suffer from severe kidney function impairment.

Do not use ifyou suffer from severe liver function impairment.

Donotuseifyousufferfromdisturbancesinthelevelofsalts,e.g.:lowbloodpotassiumorsodiumorpatientswithhypercalcemia.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

Ifyousufferfrom:heart,liverorkidneyproblems;lossofsaltsorfluids(asaresultofvomiting,diarrhea,excessivesweating,low

saltdiet,takingdiureticsforaprolongedperiodorifyouhaveundergonedialysis);ifyouareabouttoundergotreatmenttoreduce

allergytobeeorwaspstings(desensitization);ifyouareabouttoreceiveanestheticsforsurgeryordentaltreatment;ifyourblood

potassiumlevelishigh;ifyousufferfromconnectivetissuediseasessuchassclerodermaorsystemiclupuserythematosus;ifyouare

pregnant, planning to become pregnant.

How will this medicine affect your daily life?

Useofthismedicinemayimpairalertness,andcautionshouldthereforebeexercisedwhendrivingacar,operatingdangerous

machinery and in any activity which requires alertness.

Do not drink wineor alcoholic beverages while under treatment with this medicine, especially at the start oftreatment.

Tritace Compcan interfere with results ofparathyroid function or anti-doping tests.

Drug interactions:

Ifyouaretakinganotherdrug,includingnon-prescriptionmedicinesandfoodsupplements,orifyouhavejustfinishedtreatmentwith

another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack ofefficacy arising from drug interactions.

Combination with the following medicines can reduce the effectiveness ofTritace Comp:

Medicinestorelievepainandinflammation(forexample,NSAIDssuchasibuprofenorindomethacinandaspirin);medicinestotreat

low blood pressure, shock, heart failure, asthma or allergies, such as ephedrine, noradrenalin or adrenalin.

Combination with the following medicines can increase the risk ofside effects:

Medicinestorelievepainandinflammation(forexample,NSAIDssuchasibuprofenorindomethacinandaspirin);medicinesthat

mayloweryourbloodpotassiumlevelsuchasmedicinesforconstipation,diuretics,amphotericinB(givenforfungalinfections),and

ACTHgiventotestadrenalglandfunction;medicinestotreatcancer(chemotherapy);medicinesforheartproblemssuchasmedicines

totreatarrhythmias;medicinestopreventrejectionoforgantransplantssuchascyclosporin;diureticssuchasfurosemide;medicines

thatcanraisethebloodpotassiumlevelsuchasspironolactone,triamterene,amiloride,potassiumsaltsandheparin;steroidsfor

treatmentofinflammationsuchasprednisoneorprednisolone;calciumsupplements;allopurinol(giventoreducethelevelofuric

acidintheblood);procainamide(givenfortreatmentofheartrhythmproblems);cholestyramine(tolowertheamountoflipidsin

your blood); carbamazepine (for epilepsy).

CombiningTritace Compwith the following medicines can affect their action:

Medicinesfordiabetessuchasoralmedicinesandinsulin-TritaceCompmayreduceyourbloodsugarlevel,monitoryourblood

sugarlevelstrictlywhentakingTritaceComp;lithium(givenfortreatmentofmentalproblems)-TritaceCompcancauseanelevated

leveloflithiumintheblood,thedoctormustmonitorlithiumlevelscarefullywhileyouaretakingTritaceComp;musclerelaxants;

quinineformalaria;medicinescontainingiodinecanbegivenifyouareundergoingscanningorX-rayinahospital;penicillin(for

infections); oral blood thinning medicines such as warfarin.

Side effects:

As with all medicines,Tritace Compcan cause side effects. These effects do not occur in everyone taking the medicine.

StoptreatmentwithTritaceCompandrefertothedoctorimmediatelyifyouexperienceanyofthefollowingserioussideeffects

-youmayrequireurgentmedicaltreatment:swellingoftheface,lipsorthroatwhichmakeitdifficulttoswalloworbreathe,aswell

astinglingandrash-thesecouldbesignsofasevereallergicreactiontoTritaceComp;severeskinreactionincludingrash,mouth

ulcers,worseningofapre-existingskindisease,reddening,blisteringordetachmentofskin(suchasStevens-Johnsonsyndrome,toxic

epidermal necrolysis or erythema multiforme).

Tellyourdoctorimmediatelyifyouexperienceanyofthefollowingsideeffects:increasedheartrate,strongandirregularheartbeat

(palpitations),chestpain,tightnessinyourchestoramoreseriousproblemsuchasheartattackorstroke;shortnessofbreath,coughing

orfeverlasting2-3daysandreducedappetite-thesecouldbesignsofalungproblem;bruisingmoreeasily,bleedingforlongerthan

normal,anysignofbleeding(e.g.,bleedingfromthegums),bluemarksontheskinorgettinginfectionsmoreeasilythanusual,sore

throatandfever,feelingtired,faint,dizzyorhavingpaleskin-thesecanbesignsofbloodorbonemarrowproblems;severeabdominal

painwhichmayradiatetotheback-thiscouldbeasignofpancreatitis;fever,chills,tiredness,lossofappetite,abdominalpain,nausea,

yellowing ofthe skin or eyes (jaundice) - these can be signs ofliver problems such as inflammation ofthe liver or liver damage.

Other side effects include:

Please tell your doctor ifany ofthe following effects becomes serious or lasts longer than a few days.

Commoneffects(occurringinlessthan1in10people):headacheorfeelingtiredorweak;feelingdizzy-thisismorelikelytohappen

atthebeginningofTritaceComptreatmentorwhenthedosageisraised;drycoughorbronchitis;bloodtestsshowinghigherblood

sugarlevelsthanusual-ifyouhavediabetesthismayexacerbateyourdisease;bloodtestsshowinghigheruricacidorlipidlevels

than usual; pain, redness and swelling ofthe joints.

Uncommoneffects(occurringinlessthan1in100people):skinrashwithorwithoutraisedareas;flushing,fainting,lowbloodpressure,

particularlywhenstandinguporsittingupquickly;balanceproblems;itchingorunusualskinsensationssuchasstinging,numbness

ortingling;lossoforchangeinthesenseoftaste;sleepproblems;feelingdepressed,anxious,morenervousthanusualorrestless;

blockednose,sinusitis,difficultybreathing;inflamedgums,swollenmouth;theeyes-redness,itching,swellingortearing;ringingin

theears;blurredvision;hairloss;chestpain;musclepain;constipation,abdominalpain;indigestionorfeelingsick;urinatingmore

thanusual;sweatingmorethanusualorfeelingthirsty;lossoforreducedappetite;increaseorchangeintheheartrate;swellingof

thearmsandlegs-maybeasignofthebodyretainingmorefluidsthanusual;fever;impotenceinmen;bloodtestresultsshowinga

reductioninthenumberofredbloodcells,whitebloodcellsorplateletsorintheamountofhemoglobin;bloodtestresultsindicating

changes in function ofthe liver, pancreas or kidneys; blood test results showing a lower blood potassium level than usual.

Veryrareeffects(occurringinlessthan1in10,000people):vomiting,diarrheaorheartburn;rednessorswellingofthetongueor

dry mouth; blood test results showing a higher blood potassium level than usual.

Other side effects reported:

Please tell your doctor ifany ofthe following effects becomes serious or lasts longer than a few days.

Difficultyconcentrating,feelingrestlessorconfused;changeofcolorinthefingersandtoeswhenyouarecoldandthenstinging

orpainwhenyouwarmup(Raynaud'sphenomenon);breastenlargementinmen;bloodclots;hearingdisturbances;conjunctival

dryness;objectsappearingyellow;dehydration;swelling,painorrednessofthecheeks(inflammationofthesalivaryglands);

intestinalangioedemamanifestedbyabdominalpain,vomitingordiarrhea;increasedsensitivitytosunlight;severepeelingofthe

skin,stinging,lumpyrashorotherskinproblemssuchasreddishrashofthefaceorforehead;skinrashorbruises;blotchesonthe

skinandsensationofcoldintheextremities;nailproblems(forinstancelooseningordetachmentofthenailsfromtheirbed);muscle

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

2010רבמבונב רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

פמוק סייטירט פמוק סייטירט

ג"מ 25/ ג"מ 5 ג"מ 12.5/ ג"מ 2.5

תוילבט תוילבט

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ

Ramipril 5 mg Ramipril 2.5mg

Hydrochlorothiazide25 mg Hydrochlorothiazide12.5 mg

:םיליעפ יתלב םירמוח

Pregelatinized starch, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Sodium stearyl fumarate.

.ידיזאית ןתשמ + ACE בכעמ:תיטיופרת הצובק

.םד ץחל רתיב לופיטל:תיאופר תוליעפ

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הקינימ ךניה םא וא םינורחאה ןוירהה ישדוח תששב רישכתב שמתשהל ןיא

דיזאיתורולכורדיהלואםדץחלתדרוהלםישמשמה ACE יבכעמתצובקמרחארישכתלואלירפימרלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא

.הפורתה יביכרממ דחאל וא םידימאנופלוסל וא םירחא םינתשמ םידיזאיתל וא

.angioedema - תארקנה הרומח תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבס םא שמתשהל ןיא

.renal artery stenosis - הילכל םד תקפסאב היעבמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא

.םד ןוניס לש רחא גוס וא הזילאיד ת/רבוע ךניה םא שמתשהל ןיא

.הילכה דוקפתב רומח יוקילמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא

.דבכה דוקפתב רומח יוקילמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא

ןדיסלשףדועםעםילוחואםדבתוכומנןרתנואןגלשאתומר:ןוגכםיחלמהתמרבתוערפהמת/לבוסךניהםאשמתשהלןיא

.םדב

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

,םיחלמתלדהטאיד,תרבגומהעזה,לושלש,האקהתובקעב(םילזונואםיחלמדוביא;הילכבואדבכב,בלבתויעב:מת/לבוסךניהםא

ואםירובדתוציקעלהיגרלאהתתחפהללופיטרובעלת/דמועךניהםא;)הזילאידתרבעםאואתכשוממהפוקתלםינתשמתליטנ

ךניהםא;ההובגךמדבןגלשאהתמרםא;םיינישלופיטבואחותינבהמדרהירמוחלבקלת/דמועךניהםא;)היצזיטיסנסד(תוערצ

.ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא ;) systemic lupus erythematosus ( תבאז וא המרדורלקס ןוגכ רוביחה תמקר תולחממ ת/לבוס

?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא

תבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפהב,בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה

.תונריע

.לופיטה תליחתב דחוימבו הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ ואתוניי תותשל ןיא

.anti-doping תקידב לע וא דיאוריתאראפה דוקפת תקידב תואצות לע עיפשהל לוכיפמוק סייטירט

:תויתפורת-ןיב תובוגת

,תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא,הנוזתיפסותואפורםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

.תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע

:פמוק סייטירטה תוליעי תתחפהל םורגל לוכי תואבה תופורתה םע בוליש

תקיפסיא,קוש,ךומנםדץחלבלופיטלתופורת;)ןיריפסאוןיצאתמודניאואןפורפוביאומכ NSAID אמגודל(תקלדובאכבהלקהלתופורת

.ןילנרדא וא ןילנרדארונ ,ןירדפא ומכ תויגרלא וא המתסא ,בל

:יאוול תועפותל יוכיסה תרבגהל םורגל לוכי תואבה תופורתה םע בוליש

ןגלשאהתמרתאתיחפהלתולולעהתופורת;)ןיריפסאוןיצאתמודניאואןפורפוביאומכ NSAID אמגודל(תקלדובאכבהלקהלתופורת

תופורת;לנרדאהתטולבדוקפתתקידבלןתינה ACTH -ו)תויתיירטפתוקלדלןתינ( B ןיצירתופמא,םינתשמ,תוריצעלתופורתומכךמדב

;ןירופסולקיצןוגכלתשתייחדתעינמלתופורת;בצקתויעבבלופיטלתופורתומכבלבתויעבלתופורת;)היפרתומיכ(ןטרסבלופיטל

ןגלשאיחלמ,דירולימא,ןרטמאירט,ןוטקלונוריפסןוגכםדבןגלשאהתמרתאתולעהלתולוכיהתופורת;דימסורופןוגכתונתשמתופורת

;)םדבתירואההצמוחהתמרתתחפהלןתינ(לונירופולא;ןדיסיפסות;ןולוזינדרפואןוזינדרפןוגכתקלדבלופיטלםידיאורטס;ןירפהו

.)היספליפאל( ןיפזאמאבראק ;)םדב ןמושה תומכ תדרוהל( ןימאריטסלוכ ;)בלה בצקב תויעבב לופיטל ןתינ( דימאניאקורפ

:ןתוליעפ לע עיפשהל לוכי תואבה תופורתה םעפמוק סייטירטבוליש

תמררחאתונדפקבבוקעלשי,ךמדברכוסהתמרתאתיחפיפמוקסייטירטוןכתיי-ןילוסניאותוימופתופורתןוגכתרכוסלתופורת

םויתילהתמרתאלעהלםורגללוכיפמוקסייטירט-)תוישפנתויעבבלופיטלןתינה(םויתיל;פמוקסייטירטתליטנןמזבםדברכוסה

תופורת;הירלמלןיניק;םירירשהתייפרהלתופורת;פמוקסייטירטתליטנןמזבםויתילהתמררחאתונדפקבבוקעלאפורהלע,םדב

םדהלולידלתופורת;)םימוהיזל(ןיליצינפ;םילוח-תיבבןגטנרםוליצואהקירסת/רבועךניהםאןתניהלתולוכי,) iodine (ןידויתוליכמה

.ןיראפראוו ןוגכ הפה ךרד תונתינה

:יאוול תועפות

.הפורתה תא ת/לטונש ימ לכ לצא תועיפומ אל ולא תועפות ,יאוול תועפותל םורגל לוכיפמוק סייטירט,תופורתה לכב ומכ

י/קקדזתוןכתיי-תואבהתורומחהיאוולהתועפותמתחאבה/שחךניהםאדימאפורלי/הנפופמוקסייטירטבלופיטהי/קספה

תויהלםילוכיולא-החירפוץוצקעלםגוהמישנואהעילביישקלתמרוגהעולהואםייתפשה,םינפהתוחיפנ:ףוחדיאופרלופיטל

,תמייקתירועהלחמלשהרמחה,הפבםיביכ,החירפתללוכההפירחתירועהבוגת;פמוקסייטירטלהפירחתיגרלאהבוגתלםינמיס

Erythema multiforme וא Toxic epidermal necrolysis , Stevens-Johnson םורדניס ןוגכ( רועה לש תוקתנתה וא תויחופלש ,תוימומדא

,) palpitations (תורידסאלותוקזחבלתומיעפ,בלהבצקתרבגה:תואבהיאוולהתועפותמתחאבה/שחךניהםאדימאפורלי/חווד

ןובאיתבהתחפהוםימי2-3םיכשמנהםוחואלועיש,המישנרצוק;ץבשואבלףקתהומכרתויהרומחהיעבואהזחבץחל,הזחבבאכ

םומידלוהשלכןמיס,ליגרהמךוראןמזךשמלםומיד,תולקרתיבהלבחינמיסתעפוה;תואירבהיעבלםינמיסתויהלםילוכיולא-

,תופייעתשגרה,םוחוןורגבבאכ,ליגרהבצמהתמועלתולקבםימוהיזתעפוהוארועהלעםילוחכםינמיס,)םייכינחהמםומידאמגודל(

-בגלןירקהללוכישרומחןטבבאכ;םצעהחמבואםדבתויעבלםינמיסתויהלםילוכיולא-רוויחרועעבצואתרוחרחס,תופלעתה

םילוכי-)תבהצ(םייניעהוארועהתבהצה,הליחב,ןטבבאכ,ןובאיתדוביא,תופייע,תורומרמצ,םוח;בלבלבתקלדלןמיסתויהללוכי

.דבכב העיגפ וא דבכב תקלד ןוגכ דבכב תויעבל םינמיס תויהל

:תוללוכ תופסונ יאוול תועפות

.םימי רפסממ רתוי תכשמנ וא הרימחמ הטמ תוטרופמה תועפותהמ תחא םא ךלש אפורל י/עדוה אנא

ריבס-תרוחרחסתשוחת;השלוחואתופייעתשגרהואשארבאכ:)םישנא10ךותמ1-מתוחפבתועיפומ(תוחיכשתועפות

תוארמהםדתוקידב;סיטיכנורבואשבילועיש;פמוקסייטירטהלשןונימהתאלעהבואפמוקסייטירטבלופיטהתליחתםעעיפותש

ההובגהמרתוארמהםדתוקידב;ךתלחמתארימחהללוכיהזבצמתרכוסמת/לבוסךניהםא-םדברכוסלשליגרהמההובגהמר

.םיקרפמה לש תוחיפנו תוימומדא ,באכ ;םינמוש וא תירוא הצמוח לש ליגרהמ

ץחל,תופלעתה,המדאה;םיהבגומםירוזאילבואםערועבהחירפ:)םישנא100ךותמ1-מתוחפבתועיפומ(תוחיכשאלתועפות

ואתומדריה,ץוצקעןוגכהליגראלתירועתושיגרואדוריג;לקשמיווישבתויעב;תוריהמבםיבשייתמואםידמענשכדוחייבךומנםד

,םותסףא;החונמרסוחואליגרהמההובגתונבצע,הדרח,ןואכידתשגרה;הנישתויעב;םעטהשוחביונישואדוביא;לומינתשוחת

;םיינזואבםילוצלצ;תעמדואתוחיפנ,ץוצקע,תוימומדא-םייניעב;הפבתוחיפנ,םייכינחבתקלד;המישניישק,םיסוניסהלשתקלד

;ליגרהמתרבגומהנתשה;ילוחתשגרהואלוכיעיישק;ןטביבאכ,תוריצע;םירירשיבאכ;הזחבםיבאכ;רעישדוביא;הייארשוטשט

תויהלהלוכי-םיילגרותועורזתוחיפנ;בלהבצקביונישואהיילע;ןובאיתדוביאואהדירי;אמצתשגרהואליגרהמתרבגומהעזה

יאת,םימודאהםדהיאתרפסמבהדיריתוארמהםדתקידבתואצות;םירבגבתונואןיא;םוח;ליגרהמרתויףוגבםילזונתריצאלןמיס

תואצות;תוילכהואבלבלה,דבכהדוקפתביונישלעתודיעמהםדתוקידבתואצות;ןיבולגומההתומכבואםדהתויסטואםינבלהםדה

.ליגרהמ הכומנה ךמדב ןגלשא תמר לע תוארמה םד תקידב

ואןושלהתוחיפנואתוימומדא;תברצואלושלש,תואקה:)םישנא10,000ךותמ1-מתוחפבתועיפומ(רתויבתורידנתועפות

.ליגרהמ ההובגה ךמדב ןגלשא תמר לע תוארמה םד תקידב תואצות ;הפב שבוי

:וחוודש תופסונ יאוול תועפות

.םימי רפסממ רתוי תכשמנ וא הרומח תישענ הטמ תוטרופמה תועפותהמ תחא םא ךלש אפורל י/עדוה אנא

באכואץוצקעתשגרהןכמרחאלוךלרקרשאכםיילגרהוםיידיהתועבצאלשעבצביוניש;לובלבואהחונמרסוחתשגרה,זוכיריישק

;םיבוהצםיארנהםימצע;תימחלבשבוי;העימשבתוערפה;םדישירק;םירבגבהזחהתלדגה;) Raynaud ’ s phenomenon (םמחתמשכל

באכבתאטבתמה) intestinal angioedema (םייעמבתוחיפנ;)קורהתטולבלשתקלד(םייחלבתוימומדאואבאכ,תוחיפנ;תושבייתה

תורחאתוירועתויעבואםישוגתרוצבהחירפ,ץוצקע,רועהלשרומחףוליק;שמשהרואלתרבגומתושיגר;לושלשואהאקה,ןטב

רורחשאמגודל(םיינרופיצבתויעב;םייפגברוקתשגרהורועבםימתכ;רועבתולבחואתחרפת;חצמבואםינפבתימומדאהחירפומכ

הקושתבהדירי;םירירשהתוצווכתהואהשלוח;םיקרפמהתאזיזהלתלוכייאואםירירשןוישיק;)הסיסבמןרופיצהלשהדרפהוא

םדיאתבהיילע;ליגרהמההובגןתשברכוסתמר;תוילכבהיעבלןמיסתויהלהלוכי-ןתשבםדתעפוה;םישנבואםירבגבתינימה

םדתקידבתואצות;ךמדבםדהיאתטועימלעתוארמהםדתוקידבתואצות;םדתוקידבבהתפצנש-) eosinophilia (םימיוסמםינבל

יישק;םירבדלשתוחירביוניש;תובוגתביונישואהטאה;ךמדבדירולכוםויזנגמ,ןדיס,ןרתנ:ןוגכםיחלמהתומרביונישלעתוארמה

.המתסא לש הרמחה וא המישנ

:ןונימ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

.18ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

.לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיעובק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

!דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .אבה עובקה הליטנה ןמזב הנמלוטיל שי ,עובקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

:שומישה ןפוא

.החורא ירחא וא ןמזב ,ינפל הפורתה תא תחקל ןתינ .םימ םע הפורתה תא עולבל .קסרל ןיא !סועלל ןיא

.רקובב תחא הנמב הפורתה תא לוטיל ץלמומ

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

.אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

י/ענמתךכידי-לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהי/ענמ

רתיהתנמתאתלטנה/תאםא(םילוח-תיבלשןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא.הלערה

תשרופמהארוהאללהאקהלםורגלןיא.ךתיאהפורתהתזיראי/אבהו,)ךתואחקייוהשימשי/גאדאלאםילוחהתיבלךמצעבי/גהנתלא

.ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא.קיזהל הלולע איה ת/רחא הלוחב ,ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת !אפורמ

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת ת/לטונ ךניהשםעפ לכבהנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחבתופורת לוטיל ןיא

ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומההנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג .25 0 C -ל תחתמ:הנסחא

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה

.אפורל י/הנפ אנא ,המ רבדב ה/חוטב ךניא וא יהשלכ הלאש ךל שי םא .רישכתה לע עדימה לכ תא ללוכ אל הז ןולע

1222830188:ג"מ25/ג"מ5פמוק סייטירט 1222730187:ג"מ12.5/ג"מ2.5פמוק סייטירט:הפורתה םושיר 'סמ

.הילטיא ,סיטנווא-יפונאס:ןרצי

beasignofkidneyproblems;higherlevelofsugarintheurinethanusual;increaseincertainwhitebloodcells(eosinophilia)-that

wasobservedinbloodtests;bloodtestresultsshowingtoofewbloodcellsInyourblood;bloodtestresultsshowingachangeinthe

levelofsalts,e.g.:sodium,calcium,magnesiumandchlorideinyourblood;slowedorchangedreactions;changeinthewaythings

smell; difficulty breathing or worsening ofasthma.

Dosage:

Dosage is according to doctor's instructions only. Do not exceed the recommended dosage.

This medicine is not intended for administration to children and adolescents under the age of18.

Thismedicineistobetakenatspecifictimeintervalsasdeterminedbytheattendingdoctor.Ifyouforgettotakethismedicineatthe

specified time, take a dose at the next scheduled dosing time. Never take two doses together!

Directions for use:

Do not chew! Do not crush. Swallow the medicine with water. The medicine can be taken before, during or after a meal.

It is recommended that you take the medicine in one dose in the morning.

How can you contribute to the success ofthe treatment?

Complete the full course oftreatment as instructed by the doctor.

Even ifthere is an improvement in your health, do not discontinue use ofthis medicine without consulting your doctor.

Avoidpoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,mustbestoredinasafeplaceoutofthereachofchildrenand/orinfants,

toavoidpoisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowedthemedicine,proceedimmediatelytoa

hospitalemergencyroom(ifyouhavetakenoverdose,donotdrivetothehospitalyourself,buthavesomeonetakeyou)andbring

the package ofthe medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodosobyadoctor!Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentofyour

ailment; in another patient it may cause harm.Do not give this medicine to your relatives, neighbors or acquaintances.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the doseeach timeyou take your medicine. Wear glasses ifyou need them.

Storage:Storebelow25°C.Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,medicinesmaybekeptforalimited

periodonly.Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacistwhodispensedthemedicineto

you. Do not store different medications in the same package.

Thisleafletdoesnotcontainalltheinformationaboutyourmedicine.Ifyouhaveanyquestionsorarenotsureaboutanything,

ask your doctor.

License number:Tritace Comp 2.5 mg/12.5 mg:122 27 30187Tritace Comp 5 mg/25 mg:122 28 30188

Manufacturer:sanofi-aventis, Italy.

License holder:sanofi-aventis Israel Ltd., P.O. Box 8090, Netanya 42504.

TRIT COMP TAB PL SH 020910