نورڤاسك ١٠ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • نورڤاسك ١٠ ملغ
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • نورڤاسك ١٠ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • AMLODIPINE
 • الخصائص العلاجية:
 • Mild to moderate hypertension. Vasospastic angina ( Prinzmetal's or variant angina). Chronic stable angina.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 129493094700
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-11-2008
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

תוילבט קסוורונ  ,   22    ראוניב 2012   

  

  

  

  

  

 םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ) םירישכת  ( משתה " ו 1986  -   

  

אפור םשרמב תבייח וז הפורת   

  

 ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב  י / הפורתב  י   

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י  - ודי   

  

  

קסוורונ   

"  ג   

תוילבט   

  

בכרה   

הליכמ הילבט לכ :   

Amlodipine besylate  

equivalent to               

5 mg of amlodipine       קסוורונ   

" ג   

תוילבט   

  

בכרה   

הליכמ הילבט לכ :   

Amlodipine besylate   

 equivalent to              

10 mg of amlodipine 

         

  

       

                        

םיליעפ יתלב םירמוח :   

Microcrystallinn Cellulose, Dibasic calcium phosphate Anhydrous, Sodium starch Glycollate 

type A, Magnesium Stearate. 

תיטיופרת הצובק :    תולעת ימסוח ןדיס   ) םינידיריפורדיהד (   

  

תיאופר תוליעפ   

םד ץחל רתיב לופיטל .   

תינורכ הביצי הזח תקועתב לופיטל .   

 תיטספסוזאו הזח תקועתב לופיטל ) ע " לטמצנירפ ש .(   

  

 שמתשהל ןיא יתמ רישכתב ?   

 יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא הפורתה   ה תחפשממ תופורתל וא - םינידיריפורדיהיד .     

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :        

  

ןושאר שילש ןוירהב ךניה םא  / הקינמ וא ןורחא .   

לבוס ךניה םא / דוקפיתב יוקילמ רבעב  תלבס וא ת  : ו בלה / דה ילכ וא ם  , דבכה .   

  

תורהזא   

תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב  : םד ץחל  , בל בצק  , ו -   א . ק . ג .   

  

ןיב תובוגת  - תויתפורת   

לטונ ךניה םא / תפסונ הפורת ת  ,  הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ  התע הז תרמג םא וא

תרחא הפורתב לופיטה  , וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע   יא - ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי -

תויתפורת  , תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב :   

 תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ) ןוגכ  : העגרה תופורת  , הנישל  , ןוסניקרפ  , היספליפא (  ,

םד תשירק דגנ תופורת  , םד ץחל תדרוהל תורחא תופורת ,    הפקזב תוערפהל תופורת ) הרגאיו ןוגכ ( ,   תופורת    דגנ

תוידיאורטס ןניאש תוקלד  , םויתיל  , םינגורטסא  ,  תויטויביטנא ) ןיצימורתירא ןוגכ  , ןיצימורתירלק (  ,

לוזנוקארטיא  , לוזאנוקוטק  , ריואנוטיר  , ןיפמאפיר  ,  םוקירפיה (St. John's wort)  ,  םד תשירק דגנ תופורת )  ןוגכ

ןירפראוו (  , םיניטטסה תצובקמ לורטסלוכ תדרוהל תופורת  ,   

ופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל וא תוילוכשא לוכאל ןיא רישכתב ל .     

  

יאוול תועפות   

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב  , ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב  : הליחב  , האקה  ,

הפב שבוי  , תברצ ,   םעטה שוחב םייוניש ,   שאר באכ  , תופייע  , תקצב  , םינפב תוימומדא  , תרוחרחס  , יבאכ - ןטב  ,

נשי תופייע וא תוינו  , םיילגרב תוחיפנ  , לועיש  , תלזנ  , תרבגומ העזה  , תולילב ללוכ ןתש תלטה תורידתב היילע  ,

השלוח  , ילוח תשוחת  , לקשמב םייוניש . אפורל תונפל שי תודירטמו תוכשמנ ולא תועפות םא  !   

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :   

 בצקב םייוניש  תומיעפ ה בל  , הזחב באכ  , םד ץחל תת   ) דנ רי  :( דימ אפורל הנפו לופיטב ךשמה !   

ןוגכ תיגרלא הבוגת  : דרג  ,  החירפ ) רידנ  :( דימ אפורל הנפ !   

םד תוריפסב םייוניש  , םדב םירכוסה תומרב היילע  , הניש יישק  , חורה יבצמב םייוניש  , דער  , קותיש תשוחת  ,

םירירש תשלוח  , היארב תוערפה  , םיינזאב םילוצלצ  , המישנ יישק  , םייכינחב םייוניש   ) תוחיפנ (  , רעיש תרישנ  ,

םירירש וא בג יבאכ  , םירירש תויוצווכתה  , םיידשב תוחיפנ  , הפקזב תוערפה  , םייניעה וא רועה תבהצה  :  ךשמה

פורל הנפו לופיטב א .   

שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב / הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה  , תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא  ,  ךילע

דימ אפורה םע ץעייתהל .   

  

תועפות   יאוול   תובוגתו   ןיב   תויתפורת   םידליב   תוקוניתו :  

תוילבט קסוורונ  , 08    ילויב 2010   

וניוצש יאוולה תועפותל ףסונב  , ףאב םומידמ םג לובסל םילולע תוקוניתו םידלי .   

לע   םירוהה   חוודל   אפורל   לפטמה   לע   לכ   תעפות   יאוול   ןכו   לע   לכ   הפורת   תפסונ   תנתינה   דליל / ה .  

האר / י   ליעל   תועפות   יאוול   תובוגתו   ןיב   תויתפורת   דחוימ תו   וטרופש .   

  

  

ןונימ   

 ןונימ דבלב אפורה תוארוה יפל .   

ע הלוח לכל תילאודיבידניא םאתוי ןונימה " הנמה לש תיתגרדה האלעה לש ךרדב לפטמה אפורה י .   

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .   

ע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי " לפטמה אפורה י .   

 שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל ;  דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !   

  

שומישה ןפוא   

םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל .   

 אל ו תוצחל ןתינ /  תא קסרל וא ילבטה ה .   

  

*******************************************   

לכות דציכ /  לופיטה תחלצהל עייסל י ?   

*************************************** ****   

ע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע " אפורה י .   

אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .   

  

ענמ /  הלערה י !   

ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת /  ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא

הלערה .   

י תנמ תלטנ םא הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רת  , הנפ / םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י  , אבהו /  תזירא י

ךתיא הפורתה .   

האקהל םורגת לא    אפורהמ תשרופמ הארוה אלל !   

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת  ; רחא הלוחב ) ת (  , קיזהל הלולע איה .   

ךיבורקל וז הפורת ןתית לא  , ךירכמ וא ךינכש .   

ב תופורת לוטיל ןיא ךשוח  ! קודב /  הנמהו תיוותה י םעפ לכב   הפורת לטונ ךניהש  . בכרה /  ךניה םא םייפקשמ י

קוקז / םהל ה .   

  

הנסח   

ל תחתמ ןסחאל שי - .25  0 C    רואמ ןגהל שי   

הזיראה יאנת יפל םג / ה א םיצלמומה הנסח  , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת  .  ךיראתל בל םישל אנ

 רישכתה לש הגופתה  ! קפס לש הרקמ לכב  , ע הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךיל .   

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .   

  

  

סמ  ' הפורתה םושיר :   

רונ וו  קס 5   מ " ג : :   129 48 30946   

רונ וו  קס 10   מ " ג  : 129 49 30947   

  

ןרצי  : רזייפ  , ןסיטרליא   הינמרג .   

  

רובע  : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ   

 רקנש 9    חותיפ הילצרה 46725   

  

12-7-2018

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

July 10, 2018: Pawtucket Woman Sentenced for Participation in Opioid Prescription Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

July 10, 2018: VA Medical Center Nurse Indicted, Arraigned for Allegedly Tampering with and Stealing Prescription Opioids

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

January 10, 2018: Six Charged in Complex Fraud Involving Fraudulent Processing of Credit Card Payments

January 10, 2018: Six Charged in Complex Fraud Involving Fraudulent Processing of Credit Card Payments

January 10, 2018: Six Charged in Complex Fraud Involving Fraudulent Processing of Credit Card Payments

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

H-E-B Voluntarily Issues a Precautionary Recall H-E-B Ode to Olives Sliced Salad Olives Being Recalled for Potential Glass in The Product

H-E-B Voluntarily Issues a Precautionary Recall H-E-B Ode to Olives Sliced Salad Olives Being Recalled for Potential Glass in The Product

Committed to the quality of its products, H-E-B is voluntarily issuing an all-store precautionary recall for H-E-B Ode to Olives Sliced Salad Olives in 10-ounce glass jars with a best by date of Nov. 3, 2019 due to the possible presence of glass in the product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Tegsedi (IONIS USA Limited)

Tegsedi (IONIS USA Limited)

Tegsedi (Active substance: inotersen) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4458 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4782

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Active substance: Cytarabine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4490 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Fertavid (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fertavid (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fertavid (Active substance: follitropin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4474 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1042/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Verkazia (Santen Oy)

Verkazia (Santen Oy)

Verkazia (Active substance: ciclosporin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4469 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4411

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Active substance: Posaconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4476 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/610/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Sovaldi (Gilead Sciences Ireland UC)

Sovaldi (Gilead Sciences Ireland UC)

Sovaldi (Active substance: sofosbuvir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4482 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2798/T/51

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Novartis Europharm Limited)

Revolade (Active substance: Eltrombopag) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4487 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1205/201709

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4486 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1211/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Puregon (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Puregon (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Puregon (Active substance: follitropin beta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4479 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/86/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Visudyne (Novartis Europharm Limited)

Visudyne (Novartis Europharm Limited)

Visudyne (Active substance: verteporfin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4484 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/305/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Active substance: atezolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4336 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4143/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Active substance: (S)-{8-fluoro-2-2[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)-phenyl]-3,4-dihydro-4-quinazolinyl} acetic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4102 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Alecensa (Roche Registration GmbH)

Alecensa (Roche Registration GmbH)

Alecensa (Active substance: alectinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3621 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4164/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3396 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/072/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against transthyretin mRNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3398 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/142/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

22-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/mNsFqKTfFk

FDA - U.S. Food and Drug Administration