نورڤاسك ٥ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • نورڤاسك ٥ ملغ
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • نورڤاسك ٥ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • AMLODIPINE
 • الخصائص العلاجية:
 • Mild to moderate hypertension. Vasospastic angina ( Prinzmetal's or variant angina). Chronic stable angina.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 129483094600
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-11-2008
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

תוילבט קסוורונ  ,   22    ראוניב 2012   

  

  

  

  

  

 םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ) םירישכת  ( משתה " ו 1986  -   

  

אפור םשרמב תבייח וז הפורת   

  

 ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב  י / הפורתב  י   

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י  - ודי   

  

  

קסוורונ   

"  ג   

תוילבט   

  

בכרה   

הליכמ הילבט לכ :   

Amlodipine besylate  

equivalent to               

5 mg of amlodipine       קסוורונ   

" ג   

תוילבט   

  

בכרה   

הליכמ הילבט לכ :   

Amlodipine besylate   

 equivalent to              

10 mg of amlodipine 

         

  

       

                        

םיליעפ יתלב םירמוח :   

Microcrystallinn Cellulose, Dibasic calcium phosphate Anhydrous, Sodium starch Glycollate 

type A, Magnesium Stearate. 

תיטיופרת הצובק :    תולעת ימסוח ןדיס   ) םינידיריפורדיהד (   

  

תיאופר תוליעפ   

םד ץחל רתיב לופיטל .   

תינורכ הביצי הזח תקועתב לופיטל .   

 תיטספסוזאו הזח תקועתב לופיטל ) ע " לטמצנירפ ש .(   

  

 שמתשהל ןיא יתמ רישכתב ?   

 יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא הפורתה   ה תחפשממ תופורתל וא - םינידיריפורדיהיד .     

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :        

  

ןושאר שילש ןוירהב ךניה םא  / הקינמ וא ןורחא .   

לבוס ךניה םא / דוקפיתב יוקילמ רבעב  תלבס וא ת  : ו בלה / דה ילכ וא ם  , דבכה .   

  

תורהזא   

תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב  : םד ץחל  , בל בצק  , ו -   א . ק . ג .   

  

ןיב תובוגת  - תויתפורת   

לטונ ךניה םא / תפסונ הפורת ת  ,  הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ  התע הז תרמג םא וא

תרחא הפורתב לופיטה  , וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע   יא - ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי -

תויתפורת  , תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב :   

 תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ) ןוגכ  : העגרה תופורת  , הנישל  , ןוסניקרפ  , היספליפא (  ,

םד תשירק דגנ תופורת  , םד ץחל תדרוהל תורחא תופורת ,    הפקזב תוערפהל תופורת ) הרגאיו ןוגכ ( ,   תופורת    דגנ

תוידיאורטס ןניאש תוקלד  , םויתיל  , םינגורטסא  ,  תויטויביטנא ) ןיצימורתירא ןוגכ  , ןיצימורתירלק (  ,

לוזנוקארטיא  , לוזאנוקוטק  , ריואנוטיר  , ןיפמאפיר  ,  םוקירפיה (St. John's wort)  ,  םד תשירק דגנ תופורת )  ןוגכ

ןירפראוו (  , םיניטטסה תצובקמ לורטסלוכ תדרוהל תופורת  ,   

ופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל וא תוילוכשא לוכאל ןיא רישכתב ל .     

  

יאוול תועפות   

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב  , ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב  : הליחב  , האקה  ,

הפב שבוי  , תברצ ,   םעטה שוחב םייוניש ,   שאר באכ  , תופייע  , תקצב  , םינפב תוימומדא  , תרוחרחס  , יבאכ - ןטב  ,

נשי תופייע וא תוינו  , םיילגרב תוחיפנ  , לועיש  , תלזנ  , תרבגומ העזה  , תולילב ללוכ ןתש תלטה תורידתב היילע  ,

השלוח  , ילוח תשוחת  , לקשמב םייוניש . אפורל תונפל שי תודירטמו תוכשמנ ולא תועפות םא  !   

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :   

 בצקב םייוניש  תומיעפ ה בל  , הזחב באכ  , םד ץחל תת   ) דנ רי  :( דימ אפורל הנפו לופיטב ךשמה !   

ןוגכ תיגרלא הבוגת  : דרג  ,  החירפ ) רידנ  :( דימ אפורל הנפ !   

םד תוריפסב םייוניש  , םדב םירכוסה תומרב היילע  , הניש יישק  , חורה יבצמב םייוניש  , דער  , קותיש תשוחת  ,

םירירש תשלוח  , היארב תוערפה  , םיינזאב םילוצלצ  , המישנ יישק  , םייכינחב םייוניש   ) תוחיפנ (  , רעיש תרישנ  ,

םירירש וא בג יבאכ  , םירירש תויוצווכתה  , םיידשב תוחיפנ  , הפקזב תוערפה  , םייניעה וא רועה תבהצה  :  ךשמה

פורל הנפו לופיטב א .   

שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב / הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה  , תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא  ,  ךילע

דימ אפורה םע ץעייתהל .   

  

תועפות   יאוול   תובוגתו   ןיב   תויתפורת   םידליב   תוקוניתו :  

תוילבט קסוורונ  , 08    ילויב 2010   

וניוצש יאוולה תועפותל ףסונב  , ףאב םומידמ םג לובסל םילולע תוקוניתו םידלי .   

לע   םירוהה   חוודל   אפורל   לפטמה   לע   לכ   תעפות   יאוול   ןכו   לע   לכ   הפורת   תפסונ   תנתינה   דליל / ה .  

האר / י   ליעל   תועפות   יאוול   תובוגתו   ןיב   תויתפורת   דחוימ תו   וטרופש .   

  

  

ןונימ   

 ןונימ דבלב אפורה תוארוה יפל .   

ע הלוח לכל תילאודיבידניא םאתוי ןונימה " הנמה לש תיתגרדה האלעה לש ךרדב לפטמה אפורה י .   

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .   

ע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי " לפטמה אפורה י .   

 שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל ;  דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !   

  

שומישה ןפוא   

םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל .   

 אל ו תוצחל ןתינ /  תא קסרל וא ילבטה ה .   

  

*******************************************   

לכות דציכ /  לופיטה תחלצהל עייסל י ?   

*************************************** ****   

ע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע " אפורה י .   

אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .   

  

ענמ /  הלערה י !   

ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת /  ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא

הלערה .   

י תנמ תלטנ םא הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רת  , הנפ / םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י  , אבהו /  תזירא י

ךתיא הפורתה .   

האקהל םורגת לא    אפורהמ תשרופמ הארוה אלל !   

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת  ; רחא הלוחב ) ת (  , קיזהל הלולע איה .   

ךיבורקל וז הפורת ןתית לא  , ךירכמ וא ךינכש .   

ב תופורת לוטיל ןיא ךשוח  ! קודב /  הנמהו תיוותה י םעפ לכב   הפורת לטונ ךניהש  . בכרה /  ךניה םא םייפקשמ י

קוקז / םהל ה .   

  

הנסח   

ל תחתמ ןסחאל שי - .25  0 C    רואמ ןגהל שי   

הזיראה יאנת יפל םג / ה א םיצלמומה הנסח  , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת  .  ךיראתל בל םישל אנ

 רישכתה לש הגופתה  ! קפס לש הרקמ לכב  , ע הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךיל .   

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .   

  

  

סמ  ' הפורתה םושיר :   

רונ וו  קס 5   מ " ג : :   129 48 30946   

רונ וו  קס 10   מ " ג  : 129 49 30947   

  

ןרצי  : רזייפ  , ןסיטרליא   הינמרג .   

  

רובע  : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ   

 רקנש 9    חותיפ הילצרה 46725   

  

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety