Advertisement

مليىان

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • مليىان
 • متاح من:
 • BAYER ISRAEL LTD
 • الشكل الصيدلاني:
 • COATED TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • DELPHARM LILLE, SAS, FRANCE
Advertisement

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • مليىان
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • GESTODENE AND ESTROGEN
 • الخصائص العلاجية:
 • Oral contraceptive.

معلومات أخرى

Advertisement

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 109122909400
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-01-2013
 • last_update:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

Advertisement

Layout Management AM Seite 1 Bayer Schering Pharma

Mandant: 534 Stof f-Nr .: 64013113 PZ: 2613A-3 Code-Nr .: 20

Bezeichnung: Meliane 1x21, 3x21 Aufmachung: Israel BSP

Farben: Black

Version: 25.11.2008/01 Freigabe:

COMPOSITION:

Each tablet contains:

Gestodene 0.075 mg

Ethinylestradiol 0.020 mg

Inactive ingredients:

Lactose monohydrate, maize starch, povidone 25000, magnesium stearate, sucrose, povidone

700000, polyethylene glycol 6000, calcium carbonate, talc, montanglycol wax (wax E).

Each tablet contains: 37.15 mg lactose monohydrate.

Each tablet contains: 19.66 mg sucrose.

THERAPEUTIC GROUP: Combined oral contraceptive pill (estrogen and progestogen).

THERAPEUTIC ACTIVITY: Oral contraception.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

Do not use this medicine if you are pregnant or if you suspect you are pregnant.

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

Do not use a combined oral contraceptive pill, such as Meliane, in the following

conditions:

If you are suffering, or have suffered in the past, from an illness that affects the blood

circulation, especially thrombotic events (thrombosis - the formation of a blood clot) that

may occur in the blood vessels of the legs (deep vein thrombosis), in the lungs (pulmonary

embolism), in the heart (heart attack), in the brain (cerebrovascular accident as a result of

a blood clot or hemorrhage), or in other parts of the body.

In cases, past or present, that signify a first sign of heart attack (e.g. angina pectoris or

chest pain) or of cerebrovascular accident (e.g. transient ischemic attack or mild reversible

stroke). A history of migraine accompanied by vision disturbances, speech disturbances or

weakness/tingling sensation in any part of the body, in cases of diabetes with vascular

damage, in past or present cases of pancreatitis accompanied by high blood lipid levels, in

cases of jaundice or acute liver disease, past or present cases of hormone dependent

tumors (e.g. cancer of the breast or of the reproductive organs), past or present benign or

malignant liver tumors, undiagnosed vaginal bleeding, sickle cell anemia, lipid metabolism

disorders, history of aggravated otosclerosis during pregnancy, itching over the entire body,

jaundice during pregnancy.

If any of the above cases occurs for the first time while using this medicine, discontinue use

and consult your attending doctor. In the meantime use non-hormonal contraceptive

measures.

Do not use the medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are breastfeeding.

If you smoke, if you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of the

heart - abnormal valve or arrhythmia, the liver (jaundice) or gallbladder, the kidney/urinary

tract, and also if you are suffering or have suffered from one of the following ailments:

hypertension, diabetes, overweight, varicose veins, phlebitis, family history of thrombosis,

heart attack or cerebrovascular accident, migraine, epilepsy, high levels of cholesterol or

triglycerides in the blood (also if there is a family history), family history of breast cancer,

Crohn’s disease, ulcerative colitis, systemic lupus erythematosus, hemolytic uremic syndrome,

conditions which occur for the first time or worsen in the course of pregnancy or taking

hormones, such as porphyria, a history of gestational herpes, Sydenham’s chorea (a

neurological disease), chloasma (pigment patches on the skin, especially the face),

depression, multiple sclerosis, or intolerance to contact lenses.

If any of the above phenomena occurs for the first time, recurs or worsens while using the

medicine, consult your doctor.

HOW WILL THE MEDICINE AFFECT YOUR DAILY LIFE?

The risk of arterial thrombosis and serious cardiovascular side effects associated with oral

contraceptive pill increases with age. This risk increases in women who are heavy smokers,

especially if they are above 35 years of age. It is therefore recommended not to smoke while

using the medicine.

WARNINGS:

This medicine, like every oral contraceptive pill, does not protect you from contracting AIDS

or any other sexually transmitted disease.

Before starting treatment, you should undergo a complete general and gynecological

examination and ascertain that you are not pregnant.

As with any long-term use of hormonal preparations, if you are using this medicine for a

prolonged period, you should visit your doctor every 6 months for a routine gynecological

examination. It is also recommended that you have your blood pressure monitored every 6

months.

Family history should be seriously taken into consideration. Blood coagulation disorders

must be ruled out if any member of the family has suffered a thrombo-embolic disease (for

instance, deep vein thrombosis, cerebrovascular accident, myocardial infarction) at a young

age.

Venous thrombosis is rare.

The risk of developing venous thrombosis while taking oral contraceptive pill is greatest

Venous thrombosis can develop even if you are not taking an oral contraceptive pill; it can

occur even if you become pregnant. The risk of venous thrombosis is higher among users of

the pill than among non-users, but it is not as great as the risk during pregnancy.

Rarely, blood clots may form in the blood vessels of the heart (causing heart attack), or of the

brain (causing stroke). In the rarest cases, blood clots may occur in the liver, intestines, kidneys

or in the eyes. Sometimes thrombosis may cause functional impairments or even death.

The risk of thrombosis increases temporarily after surgeries or during periods of immobilization.

Therefore, if you have to undergo surgery or be hospitalized, inform your doctor at least 4

weeks in advance that you are taking the pill. If you develop high blood pressure while using

the medicine, you may have to stop using it.

Among women who used oral contraceptive pill a few more cases of breast cancer were

diagnosed than among women of the same age who did not use the pill. This small increase

in the number of breast cancer diagnoses gradually disappears during the 10 years following

discontinuation of taking the pill.

It is not known if the difference is caused as a result of using the pill. It may be that the fact

that these women were examined more frequently led to earlier diagnosis of the breast

cancer.

In rare cases, benign tumors of the liver were observed and in rarer cases, malignant tumors

of the liver were observed, that led in isolated cases to dangerous intra-abdominal

hemorrhage, following the use of the oral contraceptive pill. Thus, you should notify your

doctor of any severe pain in the upper abdomen that does not disappear spontaneously after

a short time.

The most important risk factor for cervical cancer is a prolonged viral infection caused by

human papillomavirus. Several studies have shown that prolonged use of the pill may

contribute to increasing the risk; however, controversy still exists as to whether these findings

may also be related to other factors, such as cervical examinations, sexual habits of users

and the use of additional contraceptive measures (barrier contraceptives).

If you are about to undergo laboratory tests you must notify your doctor, since there may be

changes in their results.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing

treatment with the medicine.

The medicine contains lactose monohydrate and sucrose.

DRUG INTERACTIONS:

If you are taking other drugs concomitantly or if you have just finished treatment with other

medicines, including non-prescription medicines and food supplements, inform the attending

doctor in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is

especially important for medicines belonging to the following groups: antiepileptics (e.g.:

phenytoin, barbiturates, primidone, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramate, felbamate),

medicines for treatment of tuberculosis (e.g.: rifampicin, rifabutin), antibiotics for the

treatment of infectious diseases (e.g.: penicillin, tetracycline, griseofulvin - antifungal),

medicines for treating AIDS-related infections (such as ritonavir), the herbal preparation St.

John‘s wort ( hypericum, for treatment of depressive moods).

Some of these drugs may reduce the efficacy of this medicine as a contraceptive. Therefore,

during concomitant use it is recommended to use an additional, non-hormonal, contraceptive

method.

For further questions, consult your doctor.

SIDE EFFECTS:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the

course of treatment.

Common side effects: nausea, abdominal pain, weight gain, headache, mood changes/

depressive mood, breast pain or tenderness.

Uncommon side effects: vomiting, diarrhea, fluid retention, migraine, decreased libido,

enlargement of the breasts, rash, urticaria.

Rare side effects: intolerance to contact lenses, hypersensitivity reactions, weight loss,

increased libido, vaginal discharge, discharge from the breasts, erythema nodosum, erythema

multiforme.

These side effects usually disappear within a short time following the period of adaptation to

the medicine. If they persist or become bothersome, refer to your doctor.

Prolonged use of the medicine may sometimes cause brown spots on the skin in sensitive

women. Prolonged exposure to sunlight may aggravate these spots. Therefore, women with

such a tendency must avoid prolonged exposure to sunlight or to ultra-violet radiation.

Effects that require special attention:

Stop taking the medicine immediately and consult your doctor in the following cases, which

may be signs of thrombosis, of heart attack or of cerebrovascular accident:

Unusual cough, sharp chest pain radiating to the left arm, sudden shortness of breath or

difficulty breathing, migraine type headache occurring for the first time, any headaches that

occur with unusual frequency or unusual intensity, any acute disturbances in vision, speech

disorders, sudden changes in hearing, or in the sense of smell or taste, dizziness or fainting, a

feeling of weakness or tingling in any part of the body, strong abdominal pains, unusual pain

or swelling of the legs.

Further reasons to rapidly consult the doctor are:

itching all over the body, increased frequency of epileptic seizures (involuntary movements),

significant increase in blood pressure, pregnancy or suspicion of pregnancy, heavy and

unusual vaginal bleeding, severe diarrhea, in case you forgot to take the tablet in the first

week and had sexual intercourse during the preceding week (during the tablet-free week),

four weeks before planned surgery or during periods of immobility, for example: after an

accident.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a

change in your general health, consult your doctor immediately.

DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE:

A package of Meliane contains 21 tablets. The day of the week and an arrow indicating in

which direction to proceed are marked on the pack above each tablet. Take the tablet whole

with water as needed, each day at the scheduled hour. Do not chew the tablet. Take the

tablets according to the direction of the arrows until the package is finished.

After 21 days of taking the tablets, take a 7 day intermission. During these 7 intermission

days menstrual bleeding should occur, usually 2-3 days after taking the last tablet. Start

taking the tablets from the next package on the eighth day, even if menstrual bleeding

continues.

In this way you will start a new package each month on the same day of the week.

Taking Meliane for the first time:

Take the first tablet on the first day of menstrual bleeding. Take the tablet marked with the

appropriate day of the week.

Continue taking the tablets according to the direction of the arrows until the pack is finished.

You are protected from pregnancy immediately. You can even begin taking the tablets between

the second to fifth day of menstrual bleeding, but in this case you must use an additional

method of contraception during the first 7 days of the first month of taking the pill.

Changing from another combined pill to Meliane:

Start taking Meliane the first day after you finish taking the other oral contraceptive pill (i.e.

there is no intermission between taking the pills). If your present package contains inactive

tablets, start taking Meliane the day after taking the last active tablet (if you are not sure

what an active tablet is, consult your doctor or pharmacist).

Changing from a progestogen only pill to Meliane:

Start on the first day of menstrual bleeding.

After delivery: The doctor will generally advise you to wait until after the first period before

starting to use Meliane.

After abortion/curettage: Consult your doctor.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT?

If you forgot to take one or more Meliane tablets:

A less than 12-hour delay in taking one tablet:

If you forgot to take Meliane, take the tablet as quickly as possible and continue taking the

rest of the tablets as usual in the direction of the arrow. Your protection from pregnancy has

not been impaired.

A delay of more than 12 hours in taking one tablet:

If more than 12 hours have elapsed take the missed tablet as soon as you remember, then

continue taking the rest of the tablets as usual, even if this means taking 2 tablets on the

same day. Concurrently, you should use an additional contraceptive method (for instance, a

condom, spermicide, etc.) for the next 7 days.

Additionally, if you forgot to take the tablet during the last 7 days, finish the pack and

continue with the next pack without any break. If no bleeding occurs after finishing the

second pack, consult your doctor before you resume taking the tablets.

If you forgot to take more than one Meliane tablet, consult your doctor.

Efficacy in cases of vomiting or diarrhea:

Mild laxatives do not reduce the reliability of the pill. However, if you suffer from a stomach

upset leading to severe vomiting or diarrhea, there is no absolute guarantee that the daily

tablet will be totally absorbed from the gastrointestinal tract. If vomiting occurs within 3-4

hours after taking the tablet, the situation is similar to having forgotten to take the tablet;

therefore, follow the directions given for such a situation.

If you have severe diarrhea, consult your doctor.

If bleeding occurs in between cycles:

During the first months breakthrough bleeding (spotting or light bleeding) may occur. This

breakthrough bleeding will generally stop once your body adapts to the use of the pill

(usually after three cycles of taking the pill). Therefore, continue taking the tablets. If

bleeding is heavy, persistent or recurs refer to your doctor. If menstrual bleeding does not

occur refer to your doctor immediately in order to rule out the possibility of pregnancy. In any

case, do not start a new series of tablets without consulting the doctor.

AVOID POISONING!

This medicine and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of

children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has

accidentally swallowed the preparation, proceed immediately to a hospital emergency room

and bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

This medicine has been personally prescribed for you as an oral contraceptive, in another

women it may cause harm. Do not give this medicine to your relatives, neighbours or

acquaintances. Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time

you take this medicine. Wear glasses if you need them.

STORAGE:

Do not store at a temperature above 25°C. Protect from light.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for

a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the

pharmacist who dispensed the preparation to you.

Do not store different medications in the same package.

LICENSE NUMBER: 109 12 29094 00

MANUFACTURER: Delpharm Lille S.A.S., Lys Lez Lannoy, France.

REGISTRATION HOLDER: Bayer Israel Ltd.,

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The dispensing of this medicine requires a doctor‘s prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved by it in August 2010

Meliane®

Coated Tablets

Layout Management AM Seite 2 Bayer Schering Pharma

Mandant: 534 Stof f-Nr .: 64013113 PZ: 2613A-3 Code-Nr .: 20

Bezeichnung: Meliane 1x21, 3x21 Aufmachung: Israel BSP

Farben: Black

Version: 25.11.2008/01 Freigabe:

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל תינכרצל ןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק

2010 טסוגואב ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי-לע עבקנ הז ןולע טמרופ

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Gestodene 0.075 mg

Ethinylestradiol 0.020 mg

:םיליעפ יתלב םירמוח

Lactose monohydrate, maize starch, povidone 25000, magnesium stearate, sucrose,

povidone 700000, polyethylene glycol 6000, calcium carbonate, talc, montanglycol wax

(wax E).

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ 37.15 :הליכמ הילבט לכ

.זורכוס ג"מ 19.66 :הליכמ הילבט לכ

.)ןגוטסגורפו ןגורטסא( ןוירה תעינמל תבלושמ הלולג :תיטיופרת הצובק

.ןוירה תעינמל הלולג :תיאופר תוליעפ

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.ןוירהל ששח םייק םא וא ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא שמתשהל ןיא

:םיאבה םיבצמב ,ןאילמ ןוגכ ,ןוירה תעינמל תבלושמ הלולג לוטיל ןיא

םיכילהתב דחוימב ,םדה רוזחמ לע העיפשמה הלחממ רבעב תלבס וא תלבוס ךניה םא

תקקפ( םיילגרה לש םדה ילכב רצוויהל םילולעש )םד שירק תורצוויה - תקקפ( םייטובמורת

האצותכ יחומ עוריא( חומב ,)בל ףקתה( בלב ,)תואיר ףיחסת( תואירב ,)םיקומע םידירו

.ףוגה לש םירחא םיקלחב וא )םומיד וא םד שירקמ

וא סירוטקפ הניגנא ןוגכ( בל ףקתהל ןושאר ןמיס םיווהמה ,הווהב וא רבעב ,םירקמב

לש הירוטסיה .)ךיפה לק ץבש וא ףלוח ימכסיא ףקתה ןוגכ( יחומ עוריאל וא )הזחב םיבאכ

יקלחמ דחאב לומינ תשוחת/השלוח וא רובידב תוערפה ,הייארב תוערפהב הוולמה הנרגימ

בלבלב תקלד לש ,הווהב וא רבעב ,םירקמב ,םדה ילכל קזנ םע תרכוס לש םירקמב ,ףוגה

דבכ תלחמ וא תבהצ לש םירקמב ,םדב םינמוש לש תוהובג תומרב הוולמה )סיטיטארקנפ(

ןטרס וא דשה ןטרס ןוגכ( םינומרוה יולת ינטרס לודיג לש ,הווהב וא רבעב ,םירקמב ,הפירח

)ילאניגו( יקיתרנ םומיד ,הווהב וא רבעב דבכב םיריאממ וא םיריפש םילודיג ,)הייברה ירביא לש

לש הירוטסיה ,םינמושה לש םזילובטמב תוערפה ,( Sickle Cell ) תישמרח הימנא ,רבסומ אל

.ןוירה ןמזב תבהצ ,ףוגה לכב דוריג ,ןוירהה ךשמב )סיזורלקסוטוא( ןזואה תשרט תרמחה

שומישה תא קיספהל שי ,הפורתב שומישה תעב הנושארל עיפומ ל“נה םירקמהמ דחא םא

.םיילנומרוה אל העינמ יעצמאב שמתשהל שי םייתניב .לפטמה אפורה םע ץעייתהלו

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינמ ךניה םא

ןיקת אל םתסמ - בלה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא תלבוס ךניה םא ,תנשעמ ךניה םא

תא םא ןכ ומכ ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,הרמה סיכ וא )תבהצ( דבכה ,בלה בצקב הערפה וא

,םיילגרב תוילד ,רתי לקשמ ,תרכוס ,םד ץחל רתי :תואבה תולחמה תחאמ תלבס וא תלבוס

ןויפכ ,הנרגימ ,יחומ עוריא וא בל ףקתה ,הזובמורת לש תיתחפשמ הירוטסיה ,םידירו תקלד

הירוטסיה תמייק םא םג( םדב םידירצילגירט וא לורטסלוכ לש תוהובג תומר ,)היספליפא(

,סגה יעמה לש תיביכ תקלד ,ןורק תלחמ ,דשה ןטרס לש תיתחפשמ הירוטסיה ,)תיתחפשמ

הנושארל ועיפוהש תועפות ,תימרוא תיטילומה תנומסת ,)סופול( תיתכרעמ תיתנמדא תבאז

,ןוירהב ספרה לש הירוטסיה ,היריפרופ ןוגכ םינומרוה תליטנ וא ןוירה ךלהמב ורימחה וא

,)םינפב דחוימב ,רועה לע היצטנמגיפ ימתכ( המזאולכ ,)תיבצע הלחמ( Sydenham’s chorea

.עגמ תושדעל תוליבס יא וא ,הצופנ תשרט ,ןואכיד

שומישה תעב הרימחה וא בוש העיפוה ,הנושארל העיפוה תורכזנה תועפותהמ תחא םא

.אפורב ץעוויהל ךיילע ,הפורתב

?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא

תליטנב תוברועמה ,םד ילכבו בלב תורושקה תויניצר יאוול תועפותלו םיקרוע תקקפל ןוכיסה

לש תולודג תויומכ תונשעמה םישנב הלוע הז ןוכיס .ליגה םע הלוע ,ןוירה תעינמל הלולג

.הפורתב שומישה ןמזב ןשעל אל ץלמומ ,ךכל יא .35 ליג לעמ ןה םא דחוימב ,תוירגיס

:תורהזא

לכ וא סדייאה תלחמב תוקבדיה ינפמ הנגמ הניא ,ןוירה תעינמל הלולג לכ ומכ ,וז הפורת

.ינימ עגמב תרבעומה תרחא הלחמ

.ןוירהב ךניאש אדוולו הפיקמ תיגולוקינגו תיללכ הקידב רובעל שי לופיטה תלחתה ינפל

הפוקתל וז הפורת תלטונ תא םא םג ךכ ,םיילנומרוה םירישכתב ךשוממ שומישב גוהנכ

םג ץלמומ .תיתרגש תיגולוקינג הקידב םשל םישדוח 6 לכ ךאפור לצא רקבל ךיילע ,תכשוממ

.םישדוח 6 לכ םד ץחל תוקידב ךורעל

םא םדה תשירק תכרעמב תוערפה לולשל שי .תיתחפשמה הירוטסיהל הדיפקב סחייתהל שי

לש תקקפ ,אמגודל( תילובמא-ובמורת הלחממ לבס הנושאר הברקב החפשמה ינבמ והשימ

.ריעצ ליגב )בלה רירש םטוא ,יחומ עוריא ,םיקומעה םידירוה

שומיש ידכ ךות םידירו תקקפ תורצוויהל רתויב הובגה ןוכיסה .הרידנ העפות איה םידירו תקקפ

.הנושארה שומישה תנש ךלהמב וניה ןוירה תעינמל הלולגב

הלולע איה ,ןוירה תעינמל הלולג תלטונ ךניאש הדימב םג חתפתהל הלוכי םידירו תקקפ

תושמתשמה ברקב רתוי הובג םידירו תקקפל ןוכיסה .ןוירהל תסנכנ ךניה םא םג תורקל

.ןוירה ןמזב ןוכיסה ומכ הובג וניא ךא ,תושמתשמ ןניאש הלא תמועל הלולגב

וא תוילכב ,םייעמב ,דבכב עיפוהל םילולע םד ישירק ,רתויב םירידנ םירקמב .)ץבשל םורגל(

.תוומל ףא וא םיידוקפת םייוקילל םורגל הלולע תקקפ םיתיעל .םייניעב

ךיילע םא ןכל ,העונת רסוח לש תופוקתב וא םיחותינ רחאל תינמז הלוע תקקפל ןוכיסה

תועובש 4 תוחפל הלולגב שומישה יבגל ךאפור תא עדייל ךיילע ,זפשאתהל וא חותינ רובעל

תא קיספהל יצלאתש ןכתיי ,הפורתב שומישה תעב םד ץחל רתי ךלצא חתפתי םא .שארמ

.הב שומישה

דשה ןטרס לש םירקמ רתוי טעמ ונחבוא ןוירה תעינמל הלולגב תושמתשמה םישנ ברקב

םינוחבאה רפסמב וז הנטק היילע .הלולגב תושמתשמ ןניאש ליגה ותואב םישנ ברקב רשאמ

.הלולגה תליטנ תקספה רחאלש םינש 10 ךשמב הגרדהב תמלענ דשה ןטרס לש

וקדבנ ולא םישנש הדבועהש ןכתיי .הלולגב שומישהמ האצותכ םרגנ לדבהה םא עודי אל

.דשה ןטרס לש רתוי תמדקומ הנחבאל האיבה רתוי תובורק םיתיעל

םיריאממ םילודיג ופצנ רתוי םירידנ םירקמבו ,דבכה לש םיריפש םילודיג ופצנ םירידנ םירקמב

.ןוירה תעינמל הלולגב שומיש רחאל ,ןכוסמ ינטב ךות םומידל םידדוב םירקמב וליבוהש ,דבכב

םמצעמ םימלענ םניא רשא הנוילעה ןטבב םיקזח םיבאכ תעפוה לע אפורל עידוהל שי ,ןכל

.רצק ןמז ךות

ידי-לע םרגנה ךשמתמ ילאריו םוהיז אוה םחרה ראווצ ןטרסל רתויב בושחה ןוכיסה םרוג

םורתל לולע ןמז ךרואל הלולגב שומישש וארה םירקחמ רפסמ . human papillomavirus

,םירחא םימרוגל םג םירושק הלא םיאצממ םאה תקולחמ ןיידע תמייק םלוא ,ןוכיסה תרבגהל

םיפסונ העינמ יעצמאב שומישהו תושמתשמה לש ןימה ילגרה ,םחרה ראווצ תוקידב ןוגכ

.) barrier contraceptives (

םייוניש םרגיהל םילולעש ןוויכ ,אפורל חוודל ךיילע תויתדבעמ תוקידב רובעל תדמוע ךניה םא

.ןהיתואצותב

תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךיילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל השיגר ךניה םא

.הפורתה

.זורכוסו טארדיהונומ זוטקל הליכמ הפורתה

:תויתפורת-ןיב תובוגת

תופורת ללוכ ,תורחא תופורתב לופיט התע הז תרמג םא וא ,תופסונ תופורת תלטונ ךניה םא

-יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךיילע ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה

תופורת :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

,ןיפזברקסקוא ,ןיפזמאברק ,ןודימירפ ,םיטרוטיברב ,ןיאוטינפ :ןוגכ( )היספליפא( ןויפכב לופיטל

תוקיטויביטנא ,)ןיטובאפיר ,ןיציפמאפיר :ןוגכ( תפחשב לופיטל תופורת ,)טאמבלפ ,טמריפוט

לופיטל תופורת ,)תוירטפ דגנ - ןיבלופואסירג ,ןילקיצרטט ,ןיליצינפ :ןוגכ( תוימוהיז תולחמל

,םוקירפיה( St. John’s wort יחמצה רישכתה ,)ריואנוטיר :ןוגכ( סדייאה תלחמ לש םימוהיזב

.)םיינואכיד חור יבצמב לופיטל

-וב שומישב ,ןכל .ןוירה תעינמב וז הפורת לש התוליעי תא ןיטקהל לולע ולא תופורתמ קלח

.ןוירה תעינמל ,תילנומרוה אל ,תפסונ הטיש ףיסוהל ץלמומ ינמז

.אפורל תונפל שי ,תופסונ תולאשל

:יאוול תועפות

.יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

בצמב םייוניש ,שאר באכ ,ףוגה לקשמב היילע ,ןטב באכ ,הליחב :תוחיכש יאוול תועפות

.םיידשב תושיגר וא באכ ,ינואכד חור בצמ/חורה

תלדגה ,ינימה ףחדב הדירי ,הנרגימ ,םילזונ תריגא ,לושלש ,האקה :תוחיכש אל יאוול תועפות

.)הירקיטרוא( תדפרס ,החירפ ,םיידשה

היילע ,לקשמב הדירי ,רתי תושיגר לש תובוגת ,עגמ תושדעל תוליבס יא :תורידנ יאוול תועפות

.םרופיטלומ המתירא ,םוזודונ המתירא ,םיידשהמ תושרפה ,תוילאניגו תושרפה ,ינימה ףחדב

תועפות םא .הפורתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ-ךרדב תופלוח ולא תועפות

.אפורל תונפל שי תודירטמ וא תוכשמנ ולא

םישנ לצא רועה לע םימוח םימתכ תעפוהל םיתיעל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש

םע םישנ לע ןכל .שמשל תכשוממ הפישח בקע רימחהל םייושע הלא םימתכ .ךכל תושיגרה

.הלוגס הרטלוא הנירקל וא שמשל תכשוממ הפישחמ ענמיהל וזכ הייטנ

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

םינמיס תויהל םילוכיש ,םיאבה םירקמב אפורב ץעוויהלו דימ הפורתה תליטנ תא קיספהל שי

:יחומ עוריאל וא בל ףקתהל ,תקקפל

המישנ יישק וא רצוק ,לאמש דיל ןירקמה הזחב ףירח באכ לש השוחת ,ליגר יתלב לועיש

שאר באכ לש הרקמ לכ ,הנושארה םעפב הנרגימ גוסמ שאר יבאכ תעפוה ,םיימואתפ

,הייארב הפירח הערפה לש הרקמ לכ ,הליגר אל המצועב וא הליגר אל תופיכתב עיפומה

,ןופליע וא תרוחרחס ,םעטה וא חירה שוחב וא העימשב םיימואתפ םייוניש ,רובידב תוערפה

םיליגר אל םיבאכ ,םיזע ןטב יבאכ ,ףוגה יקלחמ דחאב )םיצוצקיע( לומינ וא השלוח תשוחת

.םיילגרה לש תוחפנתה וא

:ןה םדקהב אפורל היינפל תופסונ תוביס

תיפיגנ דבכ תקלד ,)בוהצל רוע ןווג יוניש( תבהצ תעפוה ,דשב שוג השיגרמ ךניה םא

,םייטפליפא )תוינוצר יתלב תועונת( םיסוכריפ תוחיכשב היילע ,ףוגה לכב דרג ,)סיטיטאפה(

לושלש ,ליגר יתלבו דבכ ילאניגו םומיד ,ןוירהל דשח וא ןוירה ,םדה ץחלב תיתועמשמ היילע

עובשב( ןכ ינפל עובשב ןימ יסחי תמייקו ןושארה עובשב הילבט לוטיל תחכשש הרקמב ,רומח

,העונת רסוח לש תופוקתבו ןנכותמ חותינ ינפל תועובש העברא ,)תוילבטה תליטנ תקספה

ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות השיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךיילע תיללכה

:שומישה ןפואו ןונימ

החנמה ץחו עובשב םויה םיניוצמ הילבט לכ בגב ,הסיפחה יבג לע .תוילבט 21 ןאילמ תזיראב

ידמ ,ךרוצה יפל םימ תפסותב התומלשב הילבטה תא לוטיל ךיילע .תומדקתהה ןוויכב ךתוא

םויסל דע םיציחה ןוויכל םאתהב תוילבטה תא ילט .הילבטה תא סועלל ןיא .העובק העשב םוי

.הזיראה

עיפוי הקספהה ימי 7 ךלהמב .םימי 7 תב הקספה יכרע ,תוילבטה תליטנ לש םימי 21 רחאל

תליטנב יליחתה .הנורחאה הילבטה תליטנ רחאל השולש-םיימוי ללכ-ךרדב ,תסווה םומיד

.ךשמנ יתסיווה םומידה םא םג ,ינימשה םויב האבה הזיראהמ תוילבט

.עובשב םוי ותואב השדח הזירא שדוח לכב יליחתת הז ןפואב

:הנושארה םעפב ןאילמ תליטנ

תנמוסמה הילבטה תא ילט .תסווה םומיד לש ןושארה םויב הנושארה הילבטה תא לוטיל ךיילע

.עובשב םיאתמה םויב

ןוירה ינפמ תנגומ ךניה .הסיפחה םויסל דע םיציחה ןוויכל םאתהב תוילבטה תא לוטיל יכישמה

םומיד לש ישימחל ינשה םויה ןיב םג תוילבטה תא לוטיל ליחתהל הלוכי תא .ידיימ ןפואב

לש םינושארה םימיה 7 -ב ףסונ העינמ יעצמאב שמתשהל ךיילע הז הרקמב םלוא ,תסווה

.הלולגה תליטנל ןושארה שדוחה

:ןאילמל תרחא תבלושמ הלולגמ רבעמ

,רמולכ( ןוירה תעינמל תרחאה הלולגה תא לוטיל תמייסש רחאל םוי ןאילמ לוטיל ליחתהל שי

יליחתה ,תוליעפ אל תוילבט הליכמ ךלש תיחכונה הסיפחה םא .)תולולגה תליטנב הקספה ןיא

הילבטה יהמ החוטב ךניא םא( הנורחאה הליעפה הילבטה תליטנ רחאלש םויב ןאילמ לוטיל

.)חקורב וא אפורב יצעוויה ,הליעפה

:ןאילמל דבלב ןגוטסגורפ תלולגמ רבעמ

.םומידה לש ןושארה םויב ליחתהל שי

תליחת ינפל הנושארה תסווה רחאל דע תוכחל ללכ-ךרדב ךל ץעיי אפורה :הדיל רחאל

.ןאילמב שומישה

.אפורב יצעוויה :הדירג/הלפה רחאל

?לופיטה תחלצהל עייסל ילכות דציכ

:ןאילמ לש רתוי וא תחא הילבט לוטיל תחכשש הדימב

:תחא הילבט תליטנב תועש 12 -מ ןטק בוכיע

ראש תליטנב יכישמהו ןתינש לככ רהמ הילבטה תא ילט ,ןאילמ לוטיל תחכשש הדימב

.העגפנ אל ןוירה ינפמ ךתנגה .ץחה ןוויכב ליגרכ תוילבטה

:תחא הילבט תליטנב תועש 12 לע הלועה בוכיע

תא לוטיל יכישמהו תרכזנשכ דימ הנורחאה הילבטה תא ילט תועש 12 -מ רתוי ורבע םא

שי ןמז ותואב .םוי ותואב תוילבט 2 תליטנ איה תועמשמה םא וליפא ,ליגרכ תוילבטה ראש

.םיאבה םימיה 7 ךשמב )‘וכו ערז לטוק ,םודנוק לשמל( ףסונ העינמ יעצמאב שמתשהל

ךישמהלו הסיפחה תא םייסל שי ,םינורחאה םימיה 7 -ב הילבטה תא לוטיל תחכש םא ,ףסונב

ץעוויהל שי ,הינשה הסיפחה רחאל םומיד עיפוי אלש הדימב .הקספה אלל האבה הסיפחב

.תוילבטה תליטנ תא שדחמ הליחתמ תאש ינפל אפורב

.לפטמה אפורב ץעוויהל ךיילע ,ןאילמ לש תחא הילבטמ רתוי לוטיל תחכשש הדימב

:לושלש וא האקה לש הרקמב תוליעי

םרוגה הביק לוקלקמ תלבוס תא םא ,םלוא .הלולגה תוליעי תא םיניטקמ םניא םילק םילשלשמ

התומלשב גפסית תימויה הילבטהש תטלחומ הבורע ןיא ,םיפירח םילושלשל וא תואקהל

המוד בצמה ,הילבטה תליטנ רחאלש תועש 3-4 ךותב תואקה לש הרקמב .לוכיעה תכרעממ

.הז בצמל הנתינש היחנהה יפל יגהנ ןכל ,הילבט לוטיל תחכש וב הרקמל

.לפטמה אפורה םע ץעוויהל שי ,רומח לושלשהש הדימב

:יתסיוו-ןיב םומיד תעפוה

.)לק םומיד וא םימתכ( םייתסיוו-ןיב םימומיד עיפוהל םילולע םינושארה םישדוחה ךשמב

רחאל ללכ-ךרדב( הלולגב שומישל לגתסי ךפוגש רחאל ללכ-ךרדב קספיי הז יתסיוו-ןיב םומיד

וא ךשוממ ,דבכ םומידהש הדימב .תוילבטה תא לוטיל יכישמה ןכל ,)הלולגה תליטנ ירוזחמ 3

.אפורל ינפ ,שדחתמ

.ןוירה לש תורשפא לולשל תנמ-לע ךאפורל דימ תונפל ךיילע יתסיוו םומיד עיפוה אלש הרקמב

.אפור םע תוצעייתה אלל השדח תוילבט תרדסב לופיט ליחתהל ןיא ,הרקמ לכב

!הלערה יענמ

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

.הלערה יענמת ךכ ידי-לעו

םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ ינפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

.ךתיא הפורתה תזירא יאיבהו

!אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא

ינתית לא .קיזהל הלולע איה תרחא השיאל ,ןוירה תעינמל ךרובע תישיא המשרנ וז הפורת

.ךיירכמ וא ךיינכש ,ךייבורקל וז הפורת

יביכרה .וז הפורת תלטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.םהל הקוקז ךניה םא םייפקשמ

:הנסחא

.רוא ינפמ ןגהל שי .25 ° C לע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא

אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג

קפיסש חקורב ץעוויהל ךיילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל

.הפורתה תא ךל

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

109 12 29094 00 :הפורתה םושיר 'סמ

.תפרצ , Lys Lez Lannoy ,.ס.א.ס ליל םראפלד :ןרצי

:םושירה לעב

,מ"עב לארשי רייאב

ןאילמ

תופוצמ תוילבט

لا توجد تنبيهات سلامة متعلقة بهذا المنتَج.

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.

بنفس العنصر النشط

Advertisement