Advertisement

كسالاكوم قطره للعينين

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاكوم قطره للعينين
 • متاح من:
 • PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA
Advertisement

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاكوم قطره للعينين
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • OTHER ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of intraocular pressure in patients with open angle glaucoma and ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta-blockers.

معلومات أخرى

Advertisement

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 124623035600
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-01-2012
 • last_update:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

Advertisement

םוקאלאסק , 29.01.2011

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י / הפורתב י

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

לאסק םוקא םייניע תופיט

בכרה :

מ לכ " ליכמ ל : Latanoprost 50 mcg/ml

Timolol (as Maleate) 5mg

םיליעפ יתלב םירמוח :

Benzalkonium chloride, Disodium phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen

phosphate monohydrate, Sodium chloride, , Water for injections

ופרת תוצובק תיטא :

Latanoprost F2 ןידנלגטסורפ גולנא

Timolol אטב ימסח

תיאופר תוליעפ :

םילבוסה םילוחב יניע ךות ץחל תדרוהל תיקרבמ ) המוקואלג ( וזה סופיטמ החותפה תיו

רבגומ יניע ךות ץחלמו , אטב ימסוחל אלמ ןפואב םיביגמ םניא רשא .

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?

העודי םא שמתשהל ןיא הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל .

וא הסימתה עבצב יוניש לחשכ וז הפורתב שמתשהל ןיא כ הרוכעל תכפוה איהש .

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :

הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .

לבוס ךניה םא / דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת : המישנה תכרעמ ) המטסא ןוגכ ( , ו בלה / וא

םד ילכ , םייניע ) תקלד ןוגכ , וכו םוהיז '( , דבכה , הילכה / ןתשה תכרעמ , סירתה תטולב

) דיאורית ( .

לבוס ךניה םא / הימקילגופיה וא תרכסמ רבעב תלבס וא ת .

לבוס ךניה םא / וא ת רבעב תלבס מ ספרה ןיגב תינרקב תקלד .

ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא ?

רגל לולע וז הפורתב שומישה הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו היארב תוערפה וא שוטשיטל םו

בכרב , תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב

תורהזא :

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה , תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

הפורתה .

ליכמ רישכתה רמשמ רמוח דירולכ םוינוקלזנב , הל לולעה תוכר עגמ תושדע ידי לע גפסי . ןיא

שמתשהל תא רשאכ הז רישכתב / ביכרמ ה / תוכר עגמ תושדע ה . ינפל תושדעה ריסהל שי

רישכתב שומישה , מ תוחפ אל רובעכ ןריזחהל ןתינו - 15 תוקד ןיעל הפורתה תפלזהמ .

תפוקתב שומישה ןיעה תיתשקב היצטנמגפ רחא בוקעל שי .

חא עוריא וא המוארט לש הרקמ לכב ןוגכ ןיעב ר שרדנו הדימב ןיעב חותינ , אפורל תונפל שי .

םוקאלאסק , 29.01.2011

תויתפורת ןיב תובוגת :

לטונ ךניה םא / תפסונ הפורת ת , הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ םא וא

תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג , יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע -

יב תובוגתמ םיעבונה תוליעי תויתפורת ן , תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב : תופורת

המטסא דגנ , בללו םד ץחל תדרוהל תופורת ) ןידיטינאוג ןוגכ ( , תרכס דגנ תופורת ,

טצא ימאלוזא ד , םויצלק ימסוח , אטב ימסוח ) בללו םד ץחלל ( , יטנא םירישכת - ןוגכ םיימתירא

ןידיניקו ןוראדוימא , כ םידיזוקילג ג ןיסקוגיד ןו , ישכת םייגרנילוכ םיר ןוגכ ןיפרקוליפ , םיטסינוגא

םייגרנרדא - ביפיד ןירפ , ןירפניפא , םינתשמ , םינידנלגטסורפ , ןידנלגטסורפל תורזגנ וא םיגולנא .

יאוול תועפות :

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב , יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב , ןוגכ :

תיתשקה לש היצטנמגפב יוניש ) יש םינש וליפא וא םישדוח רפסמ רחאל חתפתהל לוכ ( ,

םיניעה ןיב עבצ ילדבה , היאר שוטשיט , היאר הדשב תוערפה , היארה דוקימב תוערפה ,

ןיעב םדוא , ןיעב יוריגו הבירצ ) ןוגכ : הבירצ , דרג , ץוצקע , תוימומדא , תשגרה " רז ףוג "

ןיעב ( , ןיעב שבוי , רתי תעימד , ףעפעב תקלד , טקרטק , תקלד מחלב תי , תוערפה וא תקלד

נרקב תורחא תי , תינרקב תקלד ) ספרה ןיגב ןוגכ ( , רואל תושיגר ) היבופוטופ ( , םייוניש

םיסירב ) ןוגכ : ןוויכ , ךרוא , יבוע , רפסמ וא עבצ ( , תיתשקב תקלד , הלופכ היאר , רוע תוהכתה

ףעפעה ףעפעה ץירח תקמעהל םימרוגה וב םייוניש וא , תפלוח היזורא .

תדחוימ תוסחיתה תובייחמה תועפות :

םוהיז , סיטיסוניס , המישנ יכרדב תקלד תונוילע , המטסא , תרכס , םדב הובג לורטסלוכ , רתי

םד ץחל , ןואכד , ןיעב באכ , כ שאר בא , ןיעב תקלד , ןיעב םוהיז תוחתפתה , תעפש , ונר תנומסת ,

םירירשב באכ םיקרפב וא , םיקרפ תקלד , הזחב באכ , תקצב , תקצב וא ףעפעב ןיעב , הערפה

בלה בצקב , בל תוקיפד , ירדח יתיילע םסח , בל תקיפס יא , היארב תוערפה ,

היסקרונא , לובליב , תויזה , הדרח , תונבצע , ןורכז דוביא , ינימה קשחב הדירי , תונוא ןיא / דוקפת

יוקל ינימ , הניש ידודנ , םיטויס , לומינ תשוחת , ןזואב םילוצלצ , העילצ , םייפגב רוק תשוחת ,

ךומנ םד ץחל , ד ףא ימומי , השלוח , ףעפעה תחינצ , המישנ יישק , לועיש , ףאב שדוג , לושלש ,

הפב שבוי , לוכיע יישק ) ןוגכ : תברצ ( , הליחב , םעטה שוחב תוויעו הדירי ) Dysgenusia ( ,

תואקה , ןטב יבאכ , תופייע , תרוחרחס , תופלעתה , רעיש תרישנ , סיזאירוספב הרמחה , תחימצ

תרבגומ רעיש , פ ןוגכ רועב רתי תושיגר החיר , רועב תורחא תועפות וא ) רידנ :( קספה / י

הנפו לופיטה / אפורל י .

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות השיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב , ךתשגרהב יוניש לח םא וא

דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה .

ימ ןונ :

ןונימ דבלב אפורה תוארוה יפל . תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .

הניא וז הפורת תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ . בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ,

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי , דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !

םיש / בל י : דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת עולבל אל .

שומישה ןפוא : ץחר / ךידי תא בטיה י . הטה / בכש וא רוחאל ךשאר י / ו הטימ לע י תרזעב

קחרה עבצאה / ןיעה ןמ ןותחתה ףעפעה תא טעמ י . ףטפט רצוויש חוורמה ךותל / תא י

םוצעו הפורתה / ךשמל םייניעה י 1-2 תוקד . ףפעת לא /י .

דפקה הסימתה םוהיז תעינמל / ללוכ והשלכ חטשמ םע עגמב אובת אל קובקבה תייפש י

רוגסו ןיעה וא עבצאה / בטיה קובקבה י .

םוקאלאסק , 29.01.2011

רתוי הפורתב שמתשהל ןיא הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל םימי שדוחמ .

תוכחל שי תורחא םייניע תופיט םע בלושמ לופיטב 5 םילופיטה ןיב תוקד .

ענמ / הלערה י ! לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

ו םידלי / ענמת ך ידי לעו תוקונית וא / הלערה י . לי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ןמ ד

הפורתה , הנפ / אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י / ךתיא הפורתה תזירא י .

האקהל םורגל ןיא אפורמ תשרופמ הארוה אלל !

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת , רחא הלוחב / קיזהל הלולע איה ת . ןתית לא / וז הפורת י

ךיבורקל , ךירכמ וא ךינכש .

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ! תויוותה קודבל שי הנמהו םעפ לכב לטונ ךניהש / הפורת ת . שי

םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל .

הנסחא : הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי C 2 0 -8 0 , רואמ ןגומ .

רדחה תרוטרפמטב רומשל ןתינ החיתפה רחאל ) ל תחתמ - ºC 25 ( דע ךשמל 4 תועובש .

תיראשה תא קורזל שי .

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחאה , רת דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופו . אנ

רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל ! קפס לש הרקמ לכב , קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע

הפורתה תא ךל . הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .

ןרצי : רזייפ NV/SA , היגלב .

רובע : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ ,

רקנש 9 , חותיפ הילצרה 46725

لا توجد تنبيهات سلامة متعلقة بهذا المنتَج.

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.

بنفس العنصر النشط

Advertisement