كسالاكوم قطره للعينين

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاكوم قطره للعينين
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاكوم قطره للعينين
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • OTHER ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of intraocular pressure in patients with open angle glaucoma and ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta-blockers.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 124623035600
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-01-2012
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

םוקאלאסק   , 29.01.2011  

  

 םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע  ) םירישכת    ( משתה "  ו 1986  

אפור םשרמב תבייח וז הפורת 

ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י / הפורתב י  

  

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י  

  

לאסק םוקא   םייניע תופיט   

  

בכרה :   

מ לכ " ליכמ ל                           :                                              Latanoprost 50 mcg/ml   

Timolol (as Maleate) 5mg  

םיליעפ יתלב םירמוח :   

Benzalkonium chloride, Disodium phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen 

phosphate monohydrate, Sodium chloride, , Water for injections  

ופרת תוצובק תיטא :  

 Latanoprost F2  ןידנלגטסורפ גולנא  

 Timolol אטב ימסח      

תיאופר תוליעפ :  

םילבוסה םילוחב יניע ךות ץחל תדרוהל    תיקרבמ ) המוקואלג  ( וזה סופיטמ  החותפה תיו

רבגומ יניע ךות ץחלמו  , אטב ימסוחל אלמ ןפואב םיביגמ םניא רשא .   

     

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?   

 העודי םא שמתשהל ןיא הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל .   

 וא הסימתה עבצב יוניש לחשכ וז הפורתב שמתשהל ןיא כ הרוכעל תכפוה איהש .   

  

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :   

הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .   

לבוס ךניה םא / דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת  :  המישנה תכרעמ ) המטסא ןוגכ (  , ו בלה /  וא

םד ילכ  , םייניע   ) תקלד ןוגכ  , וכו םוהיז '(  , דבכה  , הילכה / ןתשה תכרעמ  ,  סירתה תטולב

דיאורית ( .   

לבוס ךניה םא / הימקילגופיה וא תרכסמ רבעב תלבס וא ת .   

לבוס ךניה םא /  וא ת רבעב תלבס   מ ספרה ןיגב תינרקב תקלד .   

  

ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא ?   

רגל לולע וז הפורתב שומישה  הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו היארב תוערפה וא שוטשיטל םו

בכרב  , תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב   

  

  

תורהזא :     

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה  ,  תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

הפורתה .   

ליכמ רישכתה   רמשמ רמוח   דירולכ םוינוקלזנב  , הל לולעה תוכר עגמ תושדע ידי לע גפסי .  ןיא

שמתשהל   תא רשאכ הז רישכתב / ביכרמ ה / תוכר עגמ תושדע ה  .  ינפל תושדעה ריסהל שי

רישכתב שומישה  , מ תוחפ אל רובעכ ןריזחהל ןתינו -   15    תוקד ןיעל הפורתה תפלזהמ .   

 תפוקתב שומישה   ןיעה תיתשקב היצטנמגפ רחא בוקעל שי .   

חא עוריא וא המוארט לש הרקמ לכב ןוגכ ןיעב ר   שרדנו הדימב   ןיעב חותינ  , אפורל תונפל שי .   

םוקאלאסק   , 29.01.2011  

  

תויתפורת ןיב תובוגת :     

לטונ ךניה םא /  תפסונ הפורת ת  , הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ    םא וא

תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג  , יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע -

יב תובוגתמ םיעבונה תוליעי תויתפורת ן  , תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב :   תופורת

המטסא דגנ  , בללו םד ץחל תדרוהל תופורת   ) ןידיטינאוג ןוגכ (  , תרכס דגנ תופורת , 

טצא ימאלוזא ד , םויצלק ימסוח  ,  אטב ימסוח ) בללו םד ץחלל (  , יטנא םירישכת -  ןוגכ םיימתירא

ןידיניקו ןוראדוימא  , כ םידיזוקילג ג ןיסקוגיד ןו  , ישכת  םייגרנילוכ םיר  ןוגכ ןיפרקוליפ  ,  םיטסינוגא

םייגרנרדא  -   ביפיד ןירפ , ןירפניפא  , םינתשמ , םינידנלגטסורפ  ,  ןידנלגטסורפל תורזגנ וא םיגולנא .   

  

  

  

יאוול תועפות :   

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב  , יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב  , ןוגכ  :  

תיתשקה לש היצטנמגפב יוניש   ) יש םינש וליפא וא םישדוח רפסמ רחאל חתפתהל לוכ ( , 

םיניעה ןיב עבצ ילדבה ,  היאר שוטשיט ,  היאר הדשב תוערפה  , היארה דוקימב תוערפה  ,  

ןיעב םדוא  , ןיעב יוריגו הבירצ   ) ןוגכ  : הבירצ ,   דרג  , ץוצקע  , תוימומדא  ,  תשגרה " רז ףוג  "

ןיעב ( , ןיעב שבוי  ,   רתי תעימד  , ףעפעב תקלד  , טקרטק  , תקלד   מחלב תי  ,  תוערפה וא תקלד

נרקב תורחא תי  , תינרקב תקלד   ) ספרה ןיגב ןוגכ ( ,  רואל תושיגר ) היבופוטופ ( ,   םייוניש

םיסירב ) ןוגכ  : ןוויכ  , ךרוא  , יבוע  , רפסמ וא עבצ (  , תיתשקב תקלד  , הלופכ היאר  ,  רוע תוהכתה

ףעפעה   ףעפעה ץירח תקמעהל םימרוגה וב םייוניש וא  , תפלוח היזורא .   

  

תדחוימ תוסחיתה תובייחמה תועפות :   

םוהיז  , סיטיסוניס  , המישנ יכרדב תקלד   תונוילע , המטסא ,  תרכס  , םדב הובג לורטסלוכ ,   רתי

םד ץחל ,  ןואכד , ןיעב באכ  , כ שאר בא  , ןיעב תקלד  , ןיעב םוהיז תוחתפתה  , תעפש , ונר תנומסת  ,

םירירשב באכ   םיקרפב וא ,   םיקרפ תקלד ,  הזחב באכ , תקצב  ,  תקצב  וא ףעפעב ןיעב  ,  הערפה

בלה בצקב  , בל תוקיפד  , ירדח יתיילע םסח ,  בל תקיפס יא ,  היארב תוערפה  ,

היסקרונא , לובליב , תויזה  , הדרח  , תונבצע  , ןורכז דוביא  , ינימה קשחב הדירי , תונוא ןיא /  דוקפת

יוקל ינימ ,  הניש ידודנ  , םיטויס  , לומינ תשוחת  , ןזואב םילוצלצ , העילצ  , םייפגב רוק תשוחת  ,

ךומנ םד ץחל , ד ףא ימומי  , השלוח  , ףעפעה תחינצ  , המישנ יישק , לועיש  , ףאב שדוג  , לושלש  ,

הפב שבוי  , לוכיע יישק ) ןוגכ  : תברצ  (  , הליחב ,   םעטה שוחב תוויעו הדירי ) Dysgenusia ( ,  

תואקה  , ןטב יבאכ  ,   תופייע , תרוחרחס , תופלעתה  , רעיש תרישנ  , סיזאירוספב הרמחה  ,  תחימצ

תרבגומ רעיש , פ ןוגכ רועב רתי תושיגר החיר  , רועב תורחא תועפות וא   ) רידנ  :( קספה /  י

הנפו לופיטה / אפורל י .   

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות השיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב  ,  ךתשגרהב יוניש לח םא וא

דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה .   

  

ימ ןונ :   

 ןונימ דבלב אפורה תוארוה יפל  . תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .   

 הניא וז הפורת תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ  . בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא  ,

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי  , דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !  

  

םיש / בל י :   דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת עולבל אל .   

  

שומישה ןפוא :   ץחר / ךידי תא בטיה י  . הטה / בכש וא רוחאל ךשאר י / ו הטימ לע י  תרזעב

קחרה עבצאה / ןיעה ןמ ןותחתה ףעפעה תא טעמ י  . ףטפט רצוויש חוורמה ךותל /  תא י

םוצעו הפורתה /  ךשמל םייניעה י 1-2   תוקד  . ףפעת לא /י .   

דפקה הסימתה םוהיז תעינמל /  ללוכ והשלכ חטשמ םע עגמב אובת אל קובקבה תייפש י

רוגסו ןיעה וא עבצאה / בטיה קובקבה י .   

םוקאלאסק   , 29.01.2011  

 רתוי הפורתב שמתשהל ןיא הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל םימי שדוחמ .   

 תוכחל שי תורחא םייניע תופיט םע בלושמ לופיטב 5   םילופיטה ןיב תוקד .   

  

ענמ / הלערה י !    לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

ו םידלי / ענמת ך ידי לעו תוקונית וא / הלערה י  . לי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא  ןמ ד

הפורתה  , הנפ / אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י / ךתיא הפורתה תזירא י .   

האקהל םורגל ןיא   אפורמ תשרופמ הארוה אלל !   

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת  , רחא הלוחב / קיזהל הלולע איה ת .   ןתית לא /  וז הפורת י

ךיבורקל  , ךירכמ וא ךינכש .   

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא !   תויוותה קודבל שי  הנמהו םעפ לכב   לטונ ךניהש / הפורת ת  .  שי

םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל .   

  

הנסחא :    הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי C   2 0 -8 0  ,   רואמ ןגומ .   

 רדחה תרוטרפמטב רומשל ןתינ החיתפה רחאל ) ל תחתמ  -   ºC 25   (     דע ךשמל 4   תועובש  .   

תיראשה תא קורזל שי .   

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחאה  , רת דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופו  .  אנ

רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל  ! קפס לש הרקמ לכב  ,  קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע

הפורתה תא ךל  . הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .   

  

  

ןרצי :    רזייפ NV/SA    , היגלב .   

רובע  : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ  ,   

 רקנש 9  ,  חותיפ הילצרה 46725   

  

لا توجد تنبيهات سلامة متعلقة بهذا المنتَج.

8-5-2018

TIM-LAT -PF (Timolol-Latanoprost Pf) Solution/ Drops [ImprimisRx NJ]

TIM-LAT -PF (Timolol-Latanoprost Pf) Solution/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: May 8, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

TIMOLOL MALEATE Solution [Bausch Lomb Incorporated]

TIMOLOL MALEATE Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

TIMOPTIC (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

TIMOPTIC (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

COSOPT (Dorzolamide Hydrochloride And Timolol Maleate) Solution/ Drops [Akorn]

COSOPT (Dorzolamide Hydrochloride And Timolol Maleate) Solution/ Drops [Akorn]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Aton Pharma, Inc.]

TIMOPTIC-XE (Timolol Maleate) Solution [Aton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Aton Pharma, Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution [Aton Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [FDC Limited]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [FDC Limited]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Apotex Corp]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Apotex Corp]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

COMBIGAN (Brimonidine Tartrate, Timolol Maleate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.]

COMBIGAN (Brimonidine Tartrate, Timolol Maleate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ISTALOL (Timolol Maleate) Solution [ISTA PHARMACEUTICALS, INC.]

ISTALOL (Timolol Maleate) Solution [ISTA PHARMACEUTICALS, INC.]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed