كسالاكوم قطره للعينين

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاكوم قطره للعينين
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاكوم قطره للعينين
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • OTHER ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of intraocular pressure in patients with open angle glaucoma and ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta-blockers.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 124623035600
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-01-2012
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

םוקאלאסק   , 29.01.2011  

  

 םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע  ) םירישכת    ( משתה "  ו 1986  

אפור םשרמב תבייח וז הפורת 

ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י / הפורתב י  

  

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י  

  

לאסק םוקא   םייניע תופיט   

  

בכרה :   

מ לכ " ליכמ ל                           :                                              Latanoprost 50 mcg/ml   

Timolol (as Maleate) 5mg  

םיליעפ יתלב םירמוח :   

Benzalkonium chloride, Disodium phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen 

phosphate monohydrate, Sodium chloride, , Water for injections  

ופרת תוצובק תיטא :  

 Latanoprost F2  ןידנלגטסורפ גולנא  

 Timolol אטב ימסח      

תיאופר תוליעפ :  

םילבוסה םילוחב יניע ךות ץחל תדרוהל    תיקרבמ ) המוקואלג  ( וזה סופיטמ  החותפה תיו

רבגומ יניע ךות ץחלמו  , אטב ימסוחל אלמ ןפואב םיביגמ םניא רשא .   

     

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?   

 העודי םא שמתשהל ןיא הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל .   

 וא הסימתה עבצב יוניש לחשכ וז הפורתב שמתשהל ןיא כ הרוכעל תכפוה איהש .   

  

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :   

הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .   

לבוס ךניה םא / דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת  :  המישנה תכרעמ ) המטסא ןוגכ (  , ו בלה /  וא

םד ילכ  , םייניע   ) תקלד ןוגכ  , וכו םוהיז '(  , דבכה  , הילכה / ןתשה תכרעמ  ,  סירתה תטולב

דיאורית ( .   

לבוס ךניה םא / הימקילגופיה וא תרכסמ רבעב תלבס וא ת .   

לבוס ךניה םא /  וא ת רבעב תלבס   מ ספרה ןיגב תינרקב תקלד .   

  

ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא ?   

רגל לולע וז הפורתב שומישה  הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו היארב תוערפה וא שוטשיטל םו

בכרב  , תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב   

  

  

תורהזא :     

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה  ,  תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

הפורתה .   

ליכמ רישכתה   רמשמ רמוח   דירולכ םוינוקלזנב  , הל לולעה תוכר עגמ תושדע ידי לע גפסי .  ןיא

שמתשהל   תא רשאכ הז רישכתב / ביכרמ ה / תוכר עגמ תושדע ה  .  ינפל תושדעה ריסהל שי

רישכתב שומישה  , מ תוחפ אל רובעכ ןריזחהל ןתינו -   15    תוקד ןיעל הפורתה תפלזהמ .   

 תפוקתב שומישה   ןיעה תיתשקב היצטנמגפ רחא בוקעל שי .   

חא עוריא וא המוארט לש הרקמ לכב ןוגכ ןיעב ר   שרדנו הדימב   ןיעב חותינ  , אפורל תונפל שי .   

םוקאלאסק   , 29.01.2011  

  

תויתפורת ןיב תובוגת :     

לטונ ךניה םא /  תפסונ הפורת ת  , הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ    םא וא

תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג  , יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע -

יב תובוגתמ םיעבונה תוליעי תויתפורת ן  , תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב :   תופורת

המטסא דגנ  , בללו םד ץחל תדרוהל תופורת   ) ןידיטינאוג ןוגכ (  , תרכס דגנ תופורת , 

טצא ימאלוזא ד , םויצלק ימסוח  ,  אטב ימסוח ) בללו םד ץחלל (  , יטנא םירישכת -  ןוגכ םיימתירא

ןידיניקו ןוראדוימא  , כ םידיזוקילג ג ןיסקוגיד ןו  , ישכת  םייגרנילוכ םיר  ןוגכ ןיפרקוליפ  ,  םיטסינוגא

םייגרנרדא  -   ביפיד ןירפ , ןירפניפא  , םינתשמ , םינידנלגטסורפ  ,  ןידנלגטסורפל תורזגנ וא םיגולנא .   

  

  

  

יאוול תועפות :   

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב  , יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב  , ןוגכ  :  

תיתשקה לש היצטנמגפב יוניש   ) יש םינש וליפא וא םישדוח רפסמ רחאל חתפתהל לוכ ( , 

םיניעה ןיב עבצ ילדבה ,  היאר שוטשיט ,  היאר הדשב תוערפה  , היארה דוקימב תוערפה  ,  

ןיעב םדוא  , ןיעב יוריגו הבירצ   ) ןוגכ  : הבירצ ,   דרג  , ץוצקע  , תוימומדא  ,  תשגרה " רז ףוג  "

ןיעב ( , ןיעב שבוי  ,   רתי תעימד  , ףעפעב תקלד  , טקרטק  , תקלד   מחלב תי  ,  תוערפה וא תקלד

נרקב תורחא תי  , תינרקב תקלד   ) ספרה ןיגב ןוגכ ( ,  רואל תושיגר ) היבופוטופ ( ,   םייוניש

םיסירב ) ןוגכ  : ןוויכ  , ךרוא  , יבוע  , רפסמ וא עבצ (  , תיתשקב תקלד  , הלופכ היאר  ,  רוע תוהכתה

ףעפעה   ףעפעה ץירח תקמעהל םימרוגה וב םייוניש וא  , תפלוח היזורא .   

  

תדחוימ תוסחיתה תובייחמה תועפות :   

םוהיז  , סיטיסוניס  , המישנ יכרדב תקלד   תונוילע , המטסא ,  תרכס  , םדב הובג לורטסלוכ ,   רתי

םד ץחל ,  ןואכד , ןיעב באכ  , כ שאר בא  , ןיעב תקלד  , ןיעב םוהיז תוחתפתה  , תעפש , ונר תנומסת  ,

םירירשב באכ   םיקרפב וא ,   םיקרפ תקלד ,  הזחב באכ , תקצב  ,  תקצב  וא ףעפעב ןיעב  ,  הערפה

בלה בצקב  , בל תוקיפד  , ירדח יתיילע םסח ,  בל תקיפס יא ,  היארב תוערפה  ,

היסקרונא , לובליב , תויזה  , הדרח  , תונבצע  , ןורכז דוביא  , ינימה קשחב הדירי , תונוא ןיא /  דוקפת

יוקל ינימ ,  הניש ידודנ  , םיטויס  , לומינ תשוחת  , ןזואב םילוצלצ , העילצ  , םייפגב רוק תשוחת  ,

ךומנ םד ץחל , ד ףא ימומי  , השלוח  , ףעפעה תחינצ  , המישנ יישק , לועיש  , ףאב שדוג  , לושלש  ,

הפב שבוי  , לוכיע יישק ) ןוגכ  : תברצ  (  , הליחב ,   םעטה שוחב תוויעו הדירי ) Dysgenusia ( ,  

תואקה  , ןטב יבאכ  ,   תופייע , תרוחרחס , תופלעתה  , רעיש תרישנ  , סיזאירוספב הרמחה  ,  תחימצ

תרבגומ רעיש , פ ןוגכ רועב רתי תושיגר החיר  , רועב תורחא תועפות וא   ) רידנ  :( קספה /  י

הנפו לופיטה / אפורל י .   

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות השיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב  ,  ךתשגרהב יוניש לח םא וא

דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה .   

  

ימ ןונ :   

 ןונימ דבלב אפורה תוארוה יפל  . תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .   

 הניא וז הפורת תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ  . בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא  ,

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי  , דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !  

  

םיש / בל י :   דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת עולבל אל .   

  

שומישה ןפוא :   ץחר / ךידי תא בטיה י  . הטה / בכש וא רוחאל ךשאר י / ו הטימ לע י  תרזעב

קחרה עבצאה / ןיעה ןמ ןותחתה ףעפעה תא טעמ י  . ףטפט רצוויש חוורמה ךותל /  תא י

םוצעו הפורתה /  ךשמל םייניעה י 1-2   תוקד  . ףפעת לא /י .   

דפקה הסימתה םוהיז תעינמל /  ללוכ והשלכ חטשמ םע עגמב אובת אל קובקבה תייפש י

רוגסו ןיעה וא עבצאה / בטיה קובקבה י .   

םוקאלאסק   , 29.01.2011  

 רתוי הפורתב שמתשהל ןיא הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל םימי שדוחמ .   

 תוכחל שי תורחא םייניע תופיט םע בלושמ לופיטב 5   םילופיטה ןיב תוקד .   

  

ענמ / הלערה י !    לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

ו םידלי / ענמת ך ידי לעו תוקונית וא / הלערה י  . לי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא  ןמ ד

הפורתה  , הנפ / אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י / ךתיא הפורתה תזירא י .   

האקהל םורגל ןיא   אפורמ תשרופמ הארוה אלל !   

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת  , רחא הלוחב / קיזהל הלולע איה ת .   ןתית לא /  וז הפורת י

ךיבורקל  , ךירכמ וא ךינכש .   

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא !   תויוותה קודבל שי  הנמהו םעפ לכב   לטונ ךניהש / הפורת ת  .  שי

םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל .   

  

הנסחא :    הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי C   2 0 -8 0  ,   רואמ ןגומ .   

 רדחה תרוטרפמטב רומשל ןתינ החיתפה רחאל ) ל תחתמ  -   ºC 25   (     דע ךשמל 4   תועובש  .   

תיראשה תא קורזל שי .   

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחאה  , רת דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופו  .  אנ

רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל  ! קפס לש הרקמ לכב  ,  קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע

הפורתה תא ךל  . הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .   

  

  

ןרצי :    רזייפ NV/SA    , היגלב .   

רובע  : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ  ,   

 רקנש 9  ,  חותיפ הילצרה 46725   

  

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.