كسالاكوم قطره للعينين

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاكوم قطره للعينين
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاكوم قطره للعينين
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • OTHER ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of intraocular pressure in patients with open angle glaucoma and ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta-blockers.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 124623035600
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-01-2012
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

םוקאלאסק , 29.01.2011

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

לאסק םוקא םייניעתופיט

בכרה :

מלכ " ליכמל : Latanoprost 50mcg/ml

Timolol (asMaleate) 5mg

םיליעפיתלבםירמוח :

Benzalkoniumchloride,Disodiumphosphate anhydrous, Sodiumdihydrogen

phosphate monohydrate,Sodiumchloride,, Water for injections

ופרתתוצובק תיטא :

LatanoprostF2 ןידנלגטסורפגולנא

Timolol אטבימסח

תיאופרתוליעפ :

םילבוסהםילוחביניעךותץחלתדרוהל תיקרבמ ) המוקואלג ( וזהסופיטמ החותפהתיו

רבגומיניעךותץחלמו , אטבימסוחלאלמןפואבםיביגמםניארשא .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

העודיםאשמתשהלןיא הפורתהיביכרממדחאלתושיגרךל .

ואהסימתהעבצביונישלחשכוזהפורתבשמתשהלןיא כ הרוכעלתכפוהאיהש .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

הקינמואןוירהבךניהםא .

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת : המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ ( , ובלה / וא

םדילכ , םייניע ) תקלדןוגכ , וכוםוהיז '( , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , סירתהתטולב

דיאורית ( .

לבוסךניהםא / הימקילגופיהואתרכסמרבעבתלבסואת .

לבוסךניהםא / ואת רבעבתלבס מ ספרהןיגבתינרקבתקלד .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

רגללולעוזהפורתבשומישה הגיהנבתוריהזבייחמןכלעוהיארבתוערפהואשוטשיטלםו

בכרב , תונריעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפהב

תורהזא :

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , תליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע

הפורתה .

ליכמרישכתה רמשמרמוח דירולכםוינוקלזנב , הללולעה תוכרעגמתושדעידילעגפסי . ןיא

שמתשהל תארשאכהזרישכתב / ביכרמה / תוכרעגמתושדעה . ינפלתושדעהריסהלשי

רישכתבשומישה , מתוחפאלרובעכןריזחהלןתינו - 15 תוקד ןיעלהפורתהתפלזהמ .

תפוקתב שומישה ןיעהתיתשקבהיצטנמגפרחאבוקעלשי .

חאעוריאואהמוארטלשהרקמלכב ןוגכןיעבר שרדנוהדימב ןיעבחותינ , אפורלתונפלשי .

םוקאלאסק , 29.01.2011

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ םאוא

תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמג , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע -

יבתובוגתמםיעבונהתוליעי תויתפורתן , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : תופורת

המטסאדגנ , בללוםדץחלתדרוהלתופורת ) ןידיטינאוגןוגכ ( , תרכסדגנתופורת ,

טצא ימאלוזא ד , םויצלקימסוח , אטבימסוח ) בללוםדץחלל ( , יטנאםירישכת - ןוגכםיימתירא

ןידיניקוןוראדוימא , כםידיזוקילג ג ןיסקוגידןו , ישכת םייגרנילוכםיר ןוגכ ןיפרקוליפ , םיטסינוגא

םייגרנרדא - ביפיד ןירפ , ןירפניפא , םינתשמ , םינידנלגטסורפ , ןידנלגטסורפלתורזגנואםיגולנא .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב , ןוגכ :

תיתשקהלשהיצטנמגפביוניש ) יש םינשוליפאואםישדוחרפסמרחאלחתפתהללוכ ( ,

םיניעהןיבעבצילדבה , היארשוטשיט , היארהדשבתוערפה , היארהדוקימבתוערפה ,

ןיעבםדוא , ןיעביוריגוהבירצ ) ןוגכ : הבירצ , דרג , ץוצקע , תוימומדא , תשגרה " רזףוג "

ןיעב ( , ןיעבשבוי , רתיתעימד , ףעפעבתקלד , טקרטק , תקלד מחלב תי , תוערפהואתקלד

נרקבתורחא תי , תינרקבתקלד ) ספרהןיגבןוגכ ( , רואלתושיגר ) היבופוטופ ( , םייוניש

םיסירב ) ןוגכ : ןוויכ , ךרוא , יבוע , רפסמואעבצ ( , תיתשקבתקלד , הלופכהיאר , רועתוהכתה

ףעפעה ףעפעהץירחתקמעהלםימרוגהובםייונישוא , תפלוחהיזורא .

תדחוימתוסחיתהתובייחמהתועפות :

םוהיז , סיטיסוניס , המישניכרדבתקלד תונוילע , המטסא , תרכס , םדבהובגלורטסלוכ , רתי

םדץחל , ןואכד , ןיעבבאכ , כ שארבא , ןיעבתקלד , ןיעבםוהיזתוחתפתה , תעפש , ונרתנומסת ,

םירירשבבאכ םיקרפבוא , םיקרפתקלד , הזחבבאכ , תקצב , תקצב ואףעפעב ןיעב , הערפה

בלהבצקב , בלתוקיפד , ירדחיתיילעםסח , בלתקיפסיא , היארבתוערפה ,

היסקרונא , לובליב , תויזה , הדרח , תונבצע , ןורכזדוביא , ינימהקשחבהדירי , תונואןיא / דוקפת

יוקלינימ , הנישידודנ , םיטויס , לומינתשוחת , ןזואבםילוצלצ , העילצ , םייפגברוקתשוחת ,

ךומנםדץחל , ד ףאימומי , השלוח , ףעפעהתחינצ , המישניישק , לועיש , ףאבשדוג , לושלש ,

הפבשבוי , לוכיעיישק ) ןוגכ : תברצ ( , הליחב , םעטהשוחבתוויעוהדירי ) Dysgenusia ( ,

תואקה , ןטביבאכ , תופייע , תרוחרחס , תופלעתה , רעישתרישנ , סיזאירוספבהרמחה , תחימצ

תרבגומרעיש , פןוגכרועברתיתושיגר החיר , רועבתורחאתועפותוא ) רידנ :( קספה / י

הנפולופיטה / אפורלי .

הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותהשיגרמךניהובשהרקמלכב , ךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכה .

ימ ןונ :

ןונימ דבלבאפורהתוארוהיפל . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

הניאוזהפורת תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימ . בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ,

תרכזנשכדימהנמלוטילשי , דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא !

םיש / בלי : דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורתעולבלאל .

שומישהןפוא : ץחר / ךידיתאבטיהי . הטה / בכשוארוחאלךשארי / והטימלעי תרזעב

קחרהעבצאה / ןיעהןמןותחתהףעפעהתאטעמי . ףטפטרצווישחוורמהךותל / תאי

םוצעוהפורתה / ךשמלםייניעהי 1-2 תוקד . ףפעתלא /י .

דפקההסימתהםוהיזתעינמל / ללוכוהשלכחטשמםעעגמבאובתאלקובקבהתייפשי

רוגסוןיעהואעבצאה / בטיהקובקבהי .

םוקאלאסק , 29.01.2011

רתויהפורתבשמתשהלןיא הנושארלקובקבהתחיתפרחאלםימישדוחמ .

תוכחלשיתורחאםייניעתופיטםעבלושמלופיטב 5 םילופיטהןיבתוקד .

ענמ / הלערהי ! לשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

וםידלי / ענמתךידילעותוקוניתוא / הלערהי . ליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא ןמד

הפורתה , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / ךתיאהפורתהתזיראי .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת , רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . ןתיתלא / וזהפורתי

ךיבורקל , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! תויוותהקודבלשי הנמהו םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . שי

םהלקוקזךניהםאםייפקשמביכרהל .

הנסחא : הרוטרפמטבררקמבןסחאלשי C 2 0 -8 0 , רואמןגומ .

רדחהתרוטרפמטברומשלןתינהחיתפהרחאל ) לתחתמ - ºC 25 ( דעךשמל 4 תועובש .

תיראשהתאקורזלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , רת דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופו . אנ

רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישל ! קפסלשהרקמלכב , קפיסשחקורבץעוויהלךילע

הפורתהתאךל . הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

ןרצי : רזייפ NV/SA , היגלב .

רובע : עבלארשיהקיטבצמרפרזייפ " מ ,

רקנש 9 , חותיפהילצרה 46725

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.