كسالاتان

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاتان
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاتان
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • LATANOPROST
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of elevated intraocular pressure as a first line treatment in patients with open-angle galucoma and ocular hypertension.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 109362926405
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-02-2011
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

 Xalatan, Israel  30 August 2011 

  

 םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע  )  םירישכת  ( משתה "  ו 1986  

אפור םשרמב תבייח וז הפורת 

ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י / הפורתב י  

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י   

  

ןטלאסק   םייניע תופיט   

  

בכרה :   Latanoprost 50 mcg/ml   

  

םיליעפ יתלב םירמוח   : Disodium phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen  phosphate monohydrate, 

Benzalkonium chloride, Sodium chloride, Water for injection.  

  

תיטאופרת תוצובק  :  ןידנלגטסורפ גולנא F2   

  

תיאופר תוליעפ :   וסה םילוחב יניע ךות ץחל תדרוהל םילב    תיקרבמ ) המוקואלג  (  יניע ךות ץחלמו החותפה תיווזה סופיטמ

 רבגומ   

     

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?   

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא שמתשהל ןיא .   

הרוכעל תכפוה איהש וא הסימתה עבצב יוניש לחשכ וז הפורתב שמתשהל ןיא .   

  

שמתשהל ןיא   לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב :   

ןוירהב ךניה םא   הקינמ וא  , לבוס ךניה םא /  יוקילמ רבעב תלבס וא ת ב  םייניע ) תקלד  , םוהיז   ספרה ןוגכ  , המוקואלג    תרצ

הרומח תיוז  , םייניעה תושדעב העיגפ   וכו '(  , בלה  ,  דבכה .  המטסאמ לבוס ךנה םא .     

לבוס ךניה םא / ניעמ רבעב תלבס וא ת תושבי םיי  , טקארטק תרסהל חותינ הנורחאל תרבע םא .  

ןיעב חותינ רובעל דמוע ךניה םא   -   הפורתב שומישה לע חוודל שי .   

  

תורהזא :   ןיעה תיתשקב היצטנמגפ רחא בוקעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב .   

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה  , רתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע הפו .   

דירולכ םוינוקלזנב ליכמ רישכתה  ,  עגמ תושדע םע שמתשהל ןיא ) האר / שומיש תוארוה י .(   

ףלוח היאר שוטשטל םורגל לולע םייניע תופיטב שומישה  . ו הגיהנמ ענמהל שי /  וא  דוע לכ תונכוסמ תונוכמב שומיש

תשטשוטמ ךתייאר .   

  

תויתפורת ןיב תובוגת :   לטונ ךניה םא /  תפסונ הפורת ת  , ג םא וא תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמ  ,  חוודל ךילע

יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל - תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי  ,  תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב

תואבה  : דימאלוזאטצא  - םינתשמ  ,  םייגרנילוכ םירישכת ) ןיפרקוליפ (  , אטב ימסוח - לולומיט  , ןירפביפיד ,   ןירפניפא -    טסינוגא

יגרנרדא ,  םינידנלגטסורפ  , םיגולנא   תורזגנ וא    ןידנלגטסורפל .   

  

יאוול תועפות :   הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב  , יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב  , ןוגכ  :  יוניש

תיתשקה לש היצטנמגפב   יונישל םורגיש  , ידימת םיתיעל  , םייניעה עבצב  , החירפ  , היאר שוטשיט  , ןיעב םדוא  ,  הבירצ

ריגו ןיעב יו   ) ןוגכ :  דרג  , ץוצקע  ,  תשגרה " רז ףוג  " ןיעב (  , רתי תעימד  , באכ   שבוי וא   ןיעב  , תקצב   וא ףעפעב   ןיעב  ,  היבופוטופ

רואל תוליבס יא ,  יוניש םי    םיסירב ) ןוגכ :   ןוויכ  , ךרוא  , יבוע  ,  עבצ א ו  רפסמ ( ,   ףעפעה רוע תוהכתה    םייוניש וא וב    םימרוגה

 תקמעהל ףעפעה ץירח  , המתסא ,   מתסא יפקתה  ה םיפירח ,  הפרחה   המישנ רצוקו תמייק המתסאב  , תרוחרחס  , באכ  

שאר  , םייניעה ןיב עבצ ילדבה  , תימחלב םד ץחל רתי  .   

  

תדחוימ תוסחיתה תובייחמה תועפות  : תוררקתה  , תעפש  , םירירשב באכ   םיקרפב וא  , הזחב באכ ,    בל תוקיפד

תויצטיפלפ (  ,  החירפ ןוגכ רועב רתי תושיגר ) רידנ  :( קספה /  לופיטה י הנפו / אפורל י .   

םוהיז חתפתמו הדימב  , המוארט ,   תקלד   ףעפעב  , תינרקב וא ןיעב   אפורל דימ תונפל שי .   

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות השיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב  ,  םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא

דימ אפורה .   

  

אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :   

ןיעב תחא הפיט / ניע תלפוטמה םיי / םויב םעפ תו  , ברעב .   

וני  ן דבלב אפורה תוארוה יפל  . תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .   

תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת  . בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא  ,  דימ הנמ לוטיל שי

תרכזנשכ  , דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !   

  

םיש / בל י :   ת עולבל אל דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפור .   

  

 Xalatan, Israel  30 August 2011 

שומישה ןפוא :   ץחר / ךידי תא בטיה י  . הטה / בכש וא רוחאל ךשאר י / קחרה עבצאה תרזעבו הטימ לע י /  ףעפעה תא טעמ י

ןיעה ןמ ןותחתה  . ףטפט רצוויש חוורמה ךותל / הפורתה תא י  .  הקדכ ךשמל ףאל הבורקה ןיעה תניפ לע עבצאה םע ץחל

ןיעה תמיצע ידכ ךות  . ףפעת לא /י .   

דפקה הסימתה םוהיז תעינמל / רוגסו ןיעה וא עבצאה ללוכ והשלכ חטשמ םע עגמב אובת אל קובקבה תייפש י /  קובקבה י

בטיה .   

הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל םימי שדוחמ רתוי הפורתב שמתשהל ןיא .   

 תוכחל שי תורחא םייניע תופיט םע בלושמ לופיטב 5   םילופיטה ןיב תוקד .   

 ליכמ רישכתה דירולכ םוינוקלזנב רמשמ רמוח  , לע גפסיהל לולעה - עגמ תושדע ידי  ,  רשאכ הז רישכתב שמתשהל ןיא

תא / ביכרמ ה / עגמ תושדע ה  . רישכתב שומישה ינפל תושדעה ריסהל שי  , מ תוחפ אל רובעכ ןריזחהל ןתינו -   15    תוקד

ןיעל הפורתה תפלזהמ .   

 --------------------------------------------   

ת דציכ לכו / לופיטה תחלצהל עייסל י ?   

 --------------------------------------------   

אפורה ידי לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .   

אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .   

  

ענמ / הלערה י !    ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םידלי לש םדי גשיהל /  ידי לעו תוקונית וא כ  ך

ענמת / הלערה י  . הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא  , הנפ / אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י /  י

ךתיא הפורתה תזירא .   

האקהל םורגל ןיא   אפורמ תשרופמ הארוה אלל !   

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת  , רחא הלוחב / ל הלולע איה ת קיזה .   ןתית לא / ךיבורקל וז הפורת י  , ךירכמ וא ךינכש .   

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא !   הנמהו תויוותה קודבל שי םעפ לכב   לטונ ךניהש / הפורת ת  .  ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי

םהל קוקז .   

  

הנסחא :    הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי C   2 0 -8 0  ,   רואמ ןגומ .  

 רדחה תרוטרפמטב רומשל ןתינ החיתפה רחאל ) תמ ל תח  -   ºC 25   (    דע ךשמל 4   תועובש .   

תיראשה תא קורזל שי .   

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחאה  , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת  . ךיראתל בל םישל אנ    לש הגופתה

רישכתה  ! קפס לש הרקמ לכב  , הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע  . הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .   

  

  

  

סמ  ' יר הפורתה םוש  : 05   29264   36   109  

ןרצי :    רוציי רזייפ NV  , היגלב .   

רובע  : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ  , חר  '  רקנש 9  ,  חותיפ הילצרה 46725   

  

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

25-7-2018

AMPI Recalls Limited Amount of Dry Whey Powder Because of Possible Health Risk

AMPI Recalls Limited Amount of Dry Whey Powder Because of Possible Health Risk

Associated Milk Producers Inc. (AMPI) of New Ulm, Minn., is recalling dry whey powder packaged in 50-pound and 25-kg bags that were produced at the cooperative’s Blair, Wis., dry whey plant from May 1-5, 2018; May 24-29, 2018; June 2-5, 2018; and June 7-14, 2018 due to the potential to be contaminated with Salmonella. This is a precautionary recall. All products shipped to the marketplace tested negative for Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Derde onderzoeksronde Lifelines in 2019 van start Lifelines, de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners in de noordelijke provincies gedurende dertig jaar wordt verzameld, start in 2019 met de derde onderzoeksronde onder alle Lifelines-deelnemers. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de RUG en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Deze gezamenlijke inzet weerspiegelt het belang van Lifelines voor zowel volksgezondheid, wet...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-4-2018

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

Medicine shortages

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-9-2018

Targretin (Eisai GmbH)

Targretin (Eisai GmbH)

Targretin (Active substance: bexarotene) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6098 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/326/T/50

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Active substance: apixaban) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3616 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2148/II/50

Europe -DG Health and Food Safety