Advertisement

كسالاتان

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كسالاتان
 • متاح من:
 • PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
 • الشكل الصيدلاني:
 • EYE DROPS
 • طريقة التعاطي:
 • OCULAR
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA
Advertisement

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كسالاتان
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • LATANOPROST
 • الخصائص العلاجية:
 • Reduction of elevated intraocular pressure as a first line treatment in patients with open-angle galucoma and ocular hypertension.

معلومات أخرى

Advertisement

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 109362926405
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-02-2011
 • last_update:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

Advertisement

Xalatan, Israel 30 August 2011

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י / הפורתב י

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

ןטלאסק םייניע תופיט

בכרה : Latanoprost 50 mcg/ml

םיליעפ יתלב םירמוח : Disodium phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate,

Benzalkonium chloride, Sodium chloride, Water for injection.

תיטאופרת תוצובק : ןידנלגטסורפ גולנא F2

תיאופר תוליעפ : וסה םילוחב יניע ךות ץחל תדרוהל םילב תיקרבמ ) המוקואלג ( יניע ךות ץחלמו החותפה תיווזה סופיטמ

רבגומ

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא שמתשהל ןיא .

הרוכעל תכפוה איהש וא הסימתה עבצב יוניש לחשכ וז הפורתב שמתשהל ןיא .

.

שמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב :

ןוירהב ךניה םא הקינמ וא , לבוס ךניה םא / יוקילמ רבעב תלבס וא ת ב םייניע ) תקלד , םוהיז ספרה ןוגכ , המוקואלג תרצ

הרומח תיוז , םייניעה תושדעב העיגפ וכו '( , בלה , דבכה . המטסאמ לבוס ךנה םא .

לבוס ךניה םא / ניעמ רבעב תלבס וא ת תושבי םיי , טקארטק תרסהל חותינ הנורחאל תרבע םא .

ןיעב חותינ רובעל דמוע ךניה םא - הפורתב שומישה לע חוודל שי .

תורהזא : ןיעה תיתשקב היצטנמגפ רחא בוקעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב .

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה , רתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע הפו .

דירולכ םוינוקלזנב ליכמ רישכתה , עגמ תושדע םע שמתשהל ןיא ) האר / שומיש תוארוה י .(

ףלוח היאר שוטשטל םורגל לולע םייניע תופיטב שומישה . ו הגיהנמ ענמהל שי / וא דוע לכ תונכוסמ תונוכמב שומיש

תשטשוטמ ךתייאר .

תויתפורת ןיב תובוגת : לטונ ךניה םא / תפסונ הפורת ת , ג םא וא תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמ , חוודל ךילע

יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל - תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי , תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב

תואבה : דימאלוזאטצא - םינתשמ , םייגרנילוכ םירישכת ) ןיפרקוליפ ( , אטב ימסוח - לולומיט , ןירפביפיד , ןירפניפא - טסינוגא

יגרנרדא , םינידנלגטסורפ , םיגולנא תורזגנ וא ןידנלגטסורפל .

יאוול תועפות : הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב , יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב , ןוגכ : יוניש

תיתשקה לש היצטנמגפב יונישל םורגיש , ידימת םיתיעל , םייניעה עבצב , החירפ , היאר שוטשיט , ןיעב םדוא , הבירצ

ריגו ןיעב יו ) ןוגכ : דרג , ץוצקע , תשגרה " רז ףוג " ןיעב ( , רתי תעימד , באכ שבוי וא ןיעב , תקצב וא ףעפעב ןיעב , היבופוטופ

– רואל תוליבס יא , יוניש םי םיסירב ) ןוגכ : ןוויכ , ךרוא , יבוע , עבצ א ו רפסמ ( , ףעפעה רוע תוהכתה םייוניש וא וב םימרוגה

תקמעהל ףעפעה ץירח , המתסא , מתסא יפקתה ה םיפירח , הפרחה המישנ רצוקו תמייק המתסאב , תרוחרחס , באכ

שאר , םייניעה ןיב עבצ ילדבה , תימחלב םד ץחל רתי .

תדחוימ תוסחיתה תובייחמה תועפות : תוררקתה , תעפש , םירירשב באכ םיקרפב וא , הזחב באכ , בל תוקיפד

) תויצטיפלפ ( , החירפ ןוגכ רועב רתי תושיגר ) רידנ :( קספה / לופיטה י הנפו / אפורל י .

םוהיז חתפתמו הדימב , המוארט , תקלד ףעפעב , תינרקב וא ןיעב אפורל דימ תונפל שי .

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות השיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב , םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא

דימ אפורה .

אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :

ןיעב תחא הפיט / ניע תלפוטמה םיי / םויב םעפ תו , ברעב .

מ וני ן דבלב אפורה תוארוה יפל . תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .

תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת . בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא , דימ הנמ לוטיל שי

תרכזנשכ , דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא !

םיש / בל י : ת עולבל אל דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפור .

Xalatan, Israel 30 August 2011

שומישה ןפוא : ץחר / ךידי תא בטיה י . הטה / בכש וא רוחאל ךשאר י / קחרה עבצאה תרזעבו הטימ לע י / ףעפעה תא טעמ י

ןיעה ןמ ןותחתה . ףטפט רצוויש חוורמה ךותל / הפורתה תא י . הקדכ ךשמל ףאל הבורקה ןיעה תניפ לע עבצאה םע ץחל

ןיעה תמיצע ידכ ךות . ףפעת לא /י .

דפקה הסימתה םוהיז תעינמל / רוגסו ןיעה וא עבצאה ללוכ והשלכ חטשמ םע עגמב אובת אל קובקבה תייפש י / קובקבה י

בטיה .

הנושארל קובקבה תחיתפ רחאל םימי שדוחמ רתוי הפורתב שמתשהל ןיא .

תוכחל שי תורחא םייניע תופיט םע בלושמ לופיטב 5 םילופיטה ןיב תוקד .

ליכמ רישכתה דירולכ םוינוקלזנב רמשמ רמוח , לע גפסיהל לולעה - עגמ תושדע ידי , רשאכ הז רישכתב שמתשהל ןיא

תא / ביכרמ ה / עגמ תושדע ה . רישכתב שומישה ינפל תושדעה ריסהל שי , מ תוחפ אל רובעכ ןריזחהל ןתינו - 15 תוקד

ןיעל הפורתה תפלזהמ .

--------------------------------------------

ת דציכ לכו / לופיטה תחלצהל עייסל י ?

--------------------------------------------

אפורה ידי לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .

אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .

ענמ / הלערה י ! ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םידלי לש םדי גשיהל / ידי לעו תוקונית וא כ ך

ענמת / הלערה י . הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא , הנפ / אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י / י

ךתיא הפורתה תזירא .

האקהל םורגל ןיא אפורמ תשרופמ הארוה אלל !

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת , רחא הלוחב / ל הלולע איה ת קיזה . ןתית לא / ךיבורקל וז הפורת י , ךירכמ וא ךינכש .

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ! הנמהו תויוותה קודבל שי םעפ לכב לטונ ךניהש / הפורת ת . ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי

םהל קוקז .

הנסחא : הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי C 2 0 -8 0 , רואמ ןגומ .

רדחה תרוטרפמטב רומשל ןתינ החיתפה רחאל ) תמ ל תח - ºC 25 ( דע ךשמל 4 תועובש .

תיראשה תא קורזל שי .

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחאה , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת . ךיראתל בל םישל אנ לש הגופתה

רישכתה ! קפס לש הרקמ לכב , הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע . הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .

סמ ' יר הפורתה םוש : 05 29264 36 109

ןרצי : רוציי רזייפ NV , היגלב .

רובע : עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ " מ , חר ' רקנש 9 , חותיפ הילצרה 46725

لا توجد تنبيهات سلامة متعلقة بهذا المنتَج.

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.

بنفس العنصر النشط

Advertisement