Advertisement

كارنيتين محلول ٣٠%

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كارنيتين محلول ٣٠%
 • متاح من:
 • ABIC MARKETING LTD
 • الشكل الصيدلاني:
 • SOLUTION
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • SIGMA -TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA, ITALY
Advertisement

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كارنيتين محلول ٣٠%
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • LEVOCARNITINE
 • الخصائص العلاجية:
 • Systemic and myopathic carnitine deficiency.

معلومات أخرى

Advertisement

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 119072381500
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-06-2010
 • last_update:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

Advertisement

" ע עבקנ הז ןולע טמרופ " ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י "

                                       

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

ארק / שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י / הפורתב י

ןיטינרק 30%

הסימת הפה ךרד ןתמל

בכרה

לכ 1 מ " ליכמ ל :

L-Carnitine 300 mg (30%)

לכ 1 מ " ליכמ ל : 0.028 םרג זורכוס

םיליעפ יתלב םיביכרמ

Sorbitol solution 70%, sucrose, sodium methyl p-hydroxybenzoate, sodium propyl

p-hydroxybenzoate, colourless sour black cherry flavor, colourless cherry flavor, tartaric acid

(for pH adjustment), purified water.

ברוס תלוכת ךותב לוטי 20 מ " ל הסימתה לש : 1.4 רג '

ןרתנ תלוכת ךותב 20 מ " לש ל הסימת : 3.75 מ " ג

תיטיופרת הצובק

ןהיתורזגנו ונימא תוצמוח .

תיאופר תוליעפ

ןיטינרק רסוח לש םיבצמב לופיטל .

הפה ךרד שומישל תדעוימ הסימתה דבלב הקרזהל אלו .

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .

ןוירהב ךניה םא הקינמ וא , ךניה םא וא ב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל אפור

לבוס / ת תלבס וא תרכסמ וא תוילכה דוקפתב יוקילמ רבעב .

תורהזא

םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב .

יא םילטונה תרכס ילוחב וז הפורתב שומיש נ תופורת וא ןילוס תרכס דגנ הפה ךרד , מרב הדיריל םורגל לולע רכוסה ת

םדב . ל ןכ ל שי הלא םילוחב םדב רכוסה תמר לש תורידס תוקידב ךורע .

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה , לע עידוהל ךילע - הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ .

הפורתל הבוגתה תא קודבל אפורה לצא בקעמב תויהל ךילע ותליחתב דחוימבו לופיטה ךשמב .

תויתפורת ןיב תובוגת

לטונ ךניה םא / תרחא הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא תפסונ הפורת ת , עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע

יא וא םינוכיס - תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי .

יאוול תועפות

ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב תועפות

תוילניטסטניאורטסג תולק הליחב ומכ , תואקה , לושלש , ןטב יבאכ , ףוגב חיר .

הלק םירירש תשלוח החווד ילוחב הימרוא uremia ) ה הילכה דוקפתב לשכ בוכיעב אטבתמ םירמוח תשרפה

ןתשה ךרד םיליער (

וחווד יפקתה לש םירקמ םיסוכרפ םילוחב ולבסש רבעב ולבס אל וא מ תוליעפ תיסוכרפ .

שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב / תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה , ךיילע

ץעוויהל

דימ אפורב .

ןונימ

דבלב אפורה תוארוה יפל .

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .

האבה הנמב ךישמהלו תחכשש הנמה לע גלדל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא . לוטיל ןיא הלופכ הנמ .

Carnitine up, 6/3/2011 ss

שומישה ןפוא

החורא ירחא וא םע הפורתה לוטיל שי .

ילזונ ןוזמב וא הקשמב הלוהמ איהשכ וא לוליד אלל הסימתה תא לוטיל ןתינ .

טאל הסימתה תא תותשל שי . הסימתה לוליד ייתשו ה יאוול תועפות תיחפהל םייושע תיטיא .

ענמ / י הלערה !

ב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמ / ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא

הלערה .

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא , הנפ / י אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ / י הפורתה תזירא

ךתיא .

םורגת לא / י האקהל אפורהמ תשרופמ הארוה אלל !

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא : קודב / י תיוותה הנמהו םעפ לכב ש ה לטונ ךני / ת הפורת . בכרה / ךניה םא םייפקשמ י

קוקז / םהל ה .

הנסחה

רירק םוקמב וז הפורת רומשל שי . איפקהל אל .

ךות רישכתב שמתשהל שי 15 הנושאר החיתפמ םוי .

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחה , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת . הגופתה ךיראתל בל םישל אנ לש

רישכתה ! קפס לש הרקמ לכב , הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע .

ל ןיא א הזירא התואב תונוש תופורת ןסח .

סמ . הפורתה םושיר : 119 07 23815 00

ןרצי

המגיס - ואט עב תיטבצמרפ הישעת " מ ,

היזמורפ , ) אמור ( הילטיא

םושירה לעב

עב קוויש קיבא " מ ,

ת " ד 8077 , הינתנ .

Document Outline

لا توجد تنبيهات سلامة متعلقة بهذا المنتَج.

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.

بنفس العنصر النشط

Advertisement