كاتادولون PR

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • كاتادولون PR
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS PROLONGED RELEASE
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • TEVA OPERATIONS POLAND SP.ZO.O

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • كاتادولون PR
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • FLUPIRTINE
 • الخصائص العلاجية:
 • For use in acute and chronic pain, e.g. painful muscular tension in the postural and locomotor muscles .

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 145603322000
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-03-2011
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( תה מש " ו - 986 1

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ק ט ןולוד ® PR 400 מ " ג

תוילבט רורחשב ךשוממ

בכרה

הליכמהילבטלכ : Flupirtine maleate 400mg

םיליעפיתלבםיביכרמ

Microcrystalline cellulose, Calcium hydrogen phosphate dehydrate, Croscarmellose

sodium, Polycacrylate dispersion 30% , Talc, Hypromellose (Hydroxypropylmethyl

cellulose), Iron oxide, yellow (E 172), Magnesium stearate, Silica colloidal anhydrous.

הליכמהילבטלכ 34.94 מ " ןרתנג .

טיופרתהצובק תי

וניאשםיבאכךכשמ - תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעלעופהידיאויפוא , ןגלשאתולעתיחתופתצובקמ

יביטקלס בצעהיאתב (SNEPCO) .

תיאופרתוליעפ

שמ יטוקאוינורכבאכבלופיטלדעוימהםיבאכךכ . הביציהירירשבהביאכמםירירשתחיתמאמגודל

העונתהו .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

לא ניהרשאכהפורתבישמתשת ך ב ןוירה וא הקינמ .

תושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא ל יביכרממדחא ה .

נאלןוכיסברשאםילוחבהפורתבשמתשהלןיא צ טסלוכםילוחבואתידבכהיתפולפ םיט ,

לולעורחאמ רבגתהלואעיפוהל יוקיל יחומואירוטומדוקפתב .

סאיממםילבוסהםילוחבשמתשהלןיא ט נ ברגהי י סונוטתאדירומרישכתהורחאמס

םירירשה .

רבוערישכתהורחאמלוהוכלאלםירוכמהואדבכתלחמםעםילוחבהפורתבשמתשהלןיא

דבכברקיעבקוריפ .

העימשבםישערמםילבוסהםילוחב , הילעשחרתתרתויהובגןוכיסבשתורשפאהנשי

דבכהימיזנאב .

םידליבהפורתבשמתשהלןיא .

ןיא םעםילוחבהפורתבשמתשהל ר םדבתוכומנןובלחתומ ) לאופיה ב נימו מ הי ( אלורחאמ

וכרענ ןולודטקבשומישבםינחבמ ® PR םילוחלשוזהצובקב .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת : דבכה ) תומררחאבוקעלשי יזנא דבכימ ( ,

הילכה / ןתשהתכרעמ ) ניטאירקתשרפה י תרקובמתויהלהכירצן ( , תכרעמ םדה ) וכוהשירקןוגכ '( , םילוחב

ליגלעמ 65 יתיילכדוקפתבהדיריםעםילוחבוא .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

וזהפורתבשומישה לולע וריהזבייחמןכלעותרוחרחסלםורגלותונריעבםוגפל בכרבהגיהנבת , תלעפה

תונריעתבייחמהתוליעפואתונכוסמתונוכמ .

תונייתותשלןיא חתואקשמוא הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפיר .

- 2 -

תורהזא :

ןיבוריליבתקידבתואצות , עטומתויהלתולולעןתשבןובלחוןגוניליבורוא ו רישכתבשומישתעבת .

ןיבוריליבזוכירתואצותןכומכ תונמיהמאלתויהלתולולעםדב .

ךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב תוקידב PT – מורתורפןמז יב ן . הפורתבךשוממשומישב , ךורעלשי

דבכימיזנאתומרתקידב .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

םא לטונךניה / תפסונהפורתת אפורםשרמאללואאפורםשרמםעתנתינה , וא לופיטההתעהזתרמגםא

הפורת תרחא , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי -

דחוימבתויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגל : םדתשירקדגנתופורת ) ןיראפרווןוגכ ( – לשןתלועפ

תארקבלשיןכלעתרבגומתויהלהלולעולאתופורת ךרע " במורתורפןמז י ן " (PT) יתרגשןפואב . תופורת

העגרהל , םירירשהסונוטתאתודירומהתופורת , לוהוכלא : תויהלהלולעםירירשהתפרמןתעפשה תרבגומ ,

םפזאיד , ןיפזמברקולומטצאראפ ) םעולאתופורתתליטנמענמיהלשי ןולודטק ® (PR , תופורת תופסונ

דבכבקוריפתורבועה – זנאתארקבלשי י יתרגישןפואבדבכהימ .

יאוולתועפות :

יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

חיכשדואמ : לופיטהתליחתםעדחוימבתופייע .

כש חי : רורחס , תברצ , תוליחב / תואקה , ןטבבתוחוניא , ןטביבאכ , תוריצע , הנישתוערפה , העזה , רסוח

ןובאת , ןואכיד , דער , שאריבאכ , הפבשבוי , הדרח ) תונבצע , ןטבבםיזג , לושלש .(

תיארקאתורידת : לובלב , היארתערפה , היגרלאתובוגת . םעדחיתועיפומרשאכםיתיעלולאכתובוגת

הילע ב החירפכאטבתהלתולולעהרוטרפמט , ח ר תל ) תדרגמהחירפ ( דוריגו .

דואמרידנ : דבכביאוולתועפות : דבכהימיזנאתמרבהילע ) םעתוילמרונהתומרלתורזוחתומרהבורל

לופיטהתקספה ( , דבכבתקלד ) סיטיטפה ( תבהצו .

העודיהניאשתורידת : ידבכלשכלשםירקמוחווד .

ניהובשהרקמלכב שיגרמך / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא ,

ךילע דימאפורהםעץעייתהל .

קורילןתשהעבצביונישלםורגלהלולעוזהפורת , הגאדלםוקמןיאהלאםייונישב .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

מהניאוזהפורת םידלילתדעוי .

תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ; תונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא

דחיב .

הלופכהנמתועטבתלטנםא הנפ / דימאפורלי !

שחךניהוהדימב / ידמהשלחואהקזחהפורתהתעפשהשה , הנפ / אפורלי .

שומישהןפוא :

ועללןיא ס ! תוילבטהעולבל םע לזונלשתקפסמתומכ ) םימףידע .(

ןתינםא , ברעבלופיטהתאליחתהלץלמומ .

היצחהוקבהילבטהתאתוצחלןתינ , אפורהתוארוהלםאתהב .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / תוא ךכידילעותוקוני

ענמת הלערה .

טנםא הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתל , הנפ / לשןוימרדחלדימי םילוחתיב , אבהו / תזיראי

הפורתה ךתיא . םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה . ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת ,

ךירכמואךינכש . ילןיא ךשוחבתופורתלוט ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת .

בכרה / ךניהםאםייפקשמי קוקז / םהלה .

- 3 -

הנסחה : שי רומשל תחתמ ל - 25 o C . גהלידכתירוקמהןוטרקהתזיראברומש רואמן .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , לבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת דב . םישלאנ ךיראתלבל

לשהגופתה רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר :

145 60 33220 00

ןרצי :

Teva Operations Poland Sp. zo.o, Warsaw, Poland

םושירהלעב :

עבןייטשלאוןיולןומולס " מ

ד 3696 , הווקתחתפ .

14-1-2019

Meer orgaan- en weefseltransplantaties in 2018

Meer orgaan- en weefseltransplantaties in 2018

In 2018 zijn in Nederland 815 orgaantransplantaties geweest en ruim 4000 patiënten geholpen met gedoneerd weefsel. Dit is een stijging van respectievelijk 15 en 18% in vergelijking met het jaar ervoor. Deze positieve jaarcijfers zijn gepubliceerd door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-1-2019

Assessment of the application for renewal of authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 for all animal species

Assessment of the application for renewal of authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 for all animal species

Published on: Fri, 11 Jan 2019 The Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the application for renewal of authorisation of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Alkosel®) for all animal species. The FEEDAP Panel has delivered two opinions (on 2007 and 2016) on the safety and efficacy of the additive. The additive is characterised as organic selenium mainly selenomethionine (63%); it was ini...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in starch processing for glucose syrups production, beverage alcohol (distilling) processes and baking proces...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 74 flavouring substances from subgroup 1.1.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 200 Revision 1 (FGE.200 Rev1). In FGE.200, genotoxicity studies were provided for one representative substance, namely hex‐2(trans)‐enal [FL‐no: 05.073], and for other two substances in the same subgroup, namely 2‐dodecenal [FL‐no: 05.03...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use PremierZen Gold 4000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19-6-2015

Global operation against illicit medicines completed

Global operation against illicit medicines completed

A global medicine operation results in 156 arrests and shutdown of more than 2,400 websites.

Danish Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

#FDA issues updated safety communication for Zoll LifeVest 4000 regarding “Message Code 102,” and updated patient checklist. https://go.usa.gov/xUEPn  #MedicalDevices

#FDA issues updated safety communication for Zoll LifeVest 4000 regarding “Message Code 102,” and updated patient checklist. https://go.usa.gov/xUEPn  #MedicalDevices

#FDA issues updated safety communication for Zoll LifeVest 4000 regarding “Message Code 102,” and updated patient checklist. https://go.usa.gov/xUEPn  #MedicalDevices

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Active substance: (1S,4R,5R,7S)-3,4-dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabyciclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid-L-lysine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3402 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/185/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety