سيبروفلوكساسين تيڤع ٢٥٠ ملغ أقراص

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • سيبروفلوكساسين تيڤع ٢٥٠ ملغ أقراص
 • الشكل الصيدلاني:
 • TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • سيبروفلوكساسين تيڤع ٢٥٠ ملغ أقراص
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • CIPROFLOXACIN
 • الخصائص العلاجية:
 • Broad spectrum antibiotic for infections caused by ciprofloxacin sensitive pathogens: invasive infections of the external ear. Treatment of acute pulmonary exacerbation of cystic fibrosis associated with P. aeruginosa infections in pediatric patients aged 5-17 years.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 125073041800
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-03-2012
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة: نشرة المعلومات, خصائص المنتج

Ciprofloxacin tabs 12/03/2013 fw

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןיצסקולפורפיצ - עבט

250 מ " ג 500 מ " ג 750 מ " ג

תוילבט תוילבט תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Ciprofloxacin 250 mg Ciprofloxacin 500 mg Ciprofloxacin 750 mg

(as HCl) (as HCl) (as HCl)

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, povidone,colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, purified

water, hydroxypropyl methylcellulose,titanium dioxide, polyethylene glycol.

תיטיופרתהצובק

תצובקמהקיטויביטנא Fluoroquinolones .

תיאופרתוליעפ

עםימרגנהםירגובמבםילאירטקבםימוהיזבחווטבחרלופיטל ידיל ןיצסקולפורפיצלםישיגרהםיקדייח .

יאליגבםידליבלופיטל 17-5 תיתסיכתפיילמהאצותכהמישנהתכרעמבםישקםימוהיזבםיקולהםינש

סיזורביפקיטסיצ .(

איתמ רישכתבשמתשהלןי ?

הקינמואןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

קהתצובקמםירחאםירישכתלואהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא וו םינולוני .

לטונךניהםארישכתבשמתשהלןיא / ןידינזיטת .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא יהםא לבוסךנ / רבעבתלבסואת

דבכהדוקפתביוקילמ , הילכה / ןתשהתכרעמ , םיבצעהתכרעמ , עמואהיספליפאמ וו תותי , םינולוניווקבלופיטתעבםידיגבתקלדמתלבסםאוא ,

G6PD סיברגהינטסאיממוא .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

עותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכל , ב וסמתונוכמתלעפה נכ תוליעפלכבותו

תונריעתבייחמה .

תנירקלואשמשלהפישחםעתדחוימתושיגרלםורגלהלולעוזהפורת . U.V ) םוירלוס ( ; לע ענמהןכ / י גאדושמשלהפישחמ / י

המיאתמהנגהל ) םיכוראםידגב , עבוכ , וכוהנגהתוחשמ ' .(

ענמיהלץלמומ לופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמואתונייתייתשמ .

תורהזא

לופיטהךלהמבהבורמהייתשלעדיפקהלשי הפורתהלשתויוצריתלבהיאוולהתועפותמקלחעונמלתנמלע , ידילעתרחאךלרמאנםאאלא

אפורה .

אפורבץעוויהלילבתכשוממהפוקתואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא .

פיטב דבכוהילכידוקפתתוקידבךורעלשיוזהפורתבךשוממלו .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ולפתחפשממתוקיטויביטנא א רו ו לוניווק ו היניבוםינ ן םג " ןיצסקולפורפיצ - עבט " לולע תו ורגל ם דיגהתעירקואתקלדל .

ותלןוכיסה ליגלעמםישנאבהלועולאיאוולתועפ 60 , םידיאורטסליבקמבםילטונהםישנא , לתשומ י בל , תואירוהילכ .

הוהדימב י שחךנ / באכה , תקלד , דיגהלשהעירקואדיגבתוחיפנ , הפורתבשומישהקיספהלשי , תינפוגתוליעפמענמיהל

דימאפורלתונפלועוגפהרוזאבשומישו .

ףסונב , טנאבשומישה תלחמבהרמחהלםורגללולעםינולוניווקורואלפתחפשממתוקיטויבי Myasthenia Gravis ) םירירשתשלוח .( ענמיהלשי

גוסמםירירשתשלוחמםילבוסהםילפוטמבוזהפורתתליטנמ .Myasthenia Gravis

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , חאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא תר , םינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאוא - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : םדתשירקדגנתופורת , תופורת

תולשלשמ , ןיליפואת , ץבאואלזרבםיליכמהםירישכת , טפלרקוס ) סוקלואדגנ ( , ורת תוליכמההצמוחתורתוסתופ

ינימולא םו , םויזנגמואןדיס , ןוגכןחרזתורשוקהתופורת Clozapine, Sevelamer הינרפוזיכסבלופיטל , Ropinirole

ןוסניקרפבלופיטל , Duloxetine וןואכידבלופיטל ב םיבאכ נה תרכוסהתלחממםיעבו , יטנאםירישכת - קלד ת םידיאורטסםניאשםיי ) NSAIDs ( ,

דימאלקנבילג , דיצנבורפ , ןירופסולקיצ , ןיאוטינפ , טאסקרטותמ , דימארפולכוטמ , ןידינזיט ) האר / י " רישכתבשמשתהלןיאיתמ ? (" .

2

Ciprofloxacin tabs 12/03/2013 fw

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב : לקלושלש , האקהוהליחב , םונמנ , יבאכ שאר , בצע תונ ,

ןטביבאכ , תרוחרחס , ע תופיי , ןובאיתרסוח , הנישתוערפה , עטהשוחבתוערפה ם , תוחיפנ , לומינואץוצקעתשוחת .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

יקיתרניוריגואתושרפה , הפ / הנבלואתבאוכןושל , תרבגומהעזה , הייארתוערפה , םיינזואבםוזמז , םומידלהייטנ , וקלדואתורובח ת , תושיגר

שמשל , םיקרפמואםירירשיבאכ ) האר / י " תורהזא :(" הנפ / י דימאפורל !

ףירחלושלש הפורתהתליטנתקספהרחאלתועובשרפסמםגימדו , החירפ , תדרגואםוח ) רידנ :( קספה / י הנפולופיטה / י אפורל דימ !

רתויבםירידנ : הדרחיבצמתעפוה , דער , הליליטויס , לובלב , ד י ןואכ , ונשגר רתית , תכללישוקואתוירוטומתוערפה : קספה / י הנפולופיטה / י

אפורל דימ !

תותיווע , הזחבאכ , ןופליע , בצק ומבל רידסאלוארבג , המישניישק , דבכבתויעב ) ורועהתבהצה ה םייניע , דבכהימיזנאבהיילע ( , םילזונתריגא ,

הימקילגרפיהינמי ) דער , אמצ , הבורמהנתשה ( , ינימסתתרמחה סיברגהינטסאימ ) תרבגומםירירשתשלוח , העילבורובידבישוק ( , םימתכ

רועהלעםימודאואםילוגס , םינפהתוחפנתהןוגכתיגרלאהבוגת , ראווצה , והפה / הוא העילבואהמישניישקבהוולמהןושל : קספה / לופיטי

הנפו / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / ונייוצאלשיאוולתועפותה הזןולעב , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , םעץעייתהלךילע

אפורה דימ .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

לללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת ותוקונית ליגלתחתמםידלי 18 ילוחםידליטעמלםינש CF ) ורביפקיטסיצ ז סי (

יאליגב 17-5 םינש .

בשמתשהלשי עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורת ידיל לפטמהאפורה .

תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא ; דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא .

בלםיש

התםעוזהפורתלוטילןיא , הפק , םע םילקתואקשמ ןיאפקםיליכמה , סבםירישעתואקשמםעואוירצומובלחםע ןדי .

תוכחלשי 4 ןיצסקולפורפיצתליטנןיבתועש - םירישכתואםוינימולאואםויזנגמםיליכמההצמוחירתוסתליטנןיבלעבט

לזרבםיליכמה .

שומישהןפוא

סועללןיא ו / וא שותכל .

תוילבט 250 מ " ג : עםיעברלואםיאצחלתוילבטהתאקלחלןתינ ל - יפ םינמוסמההיצחהיוק .

תוילבט 500 מ " ג : עתוילבטהתאתוצחלןתינ יפל - ןמוסמההיצחהוק .

תוילבט 750 מ " ג : תוילבטהתאתוצחלןיאהיצחוקרדעהב !

האלמםימסוכםעתוילבטהעולבל .

החוראהינמזבבשחתהלילבמהפורתהלוטילשי .

תשבתוברהלשי י הפורתבלופיטהןמזבםימתי .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע ידיל אפורה .

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ענמ / הלערהי !

םוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגס / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / ךתיאהפורתהתזיראי .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותויוותהי םעפלכב הפורתלטונךניהש . בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחה

רירקםוקמבוזהפורתרומשלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / ה ה םיצלמומההנסח , לתורמשנתופורת דבלבתלבגומהפוקת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' תופורתהםושיר :

מ " ג : 125 07 30418 00

מ " ג : 125 08 30419 01

מ " ג : 125 09 30420 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד 3190 חתפ - הוקת

6-1-2019

Lupin Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Recall of Ceftriaxone for Injection USP, 250mg, 500mg, 1g and 2g

Lupin Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Recall of Ceftriaxone for Injection USP, 250mg, 500mg, 1g and 2g

Lupin Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling 5 lots of Ceftriaxone for Injection, USP, 250mg, 10 lots of Ceftriaxone for Injection, USP, 500mg, 24 lots of Ceftriaxone for Injection, USP, 1g and 3 lots of Ceftriaxone for Injection, USP 2g, to the hospital/physician level. The products have been found to contain visual grey particulate matter in reconstituted vials.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-5-2018

Badger Botanicals Recalls Red Suma, Green Suma, Green Hulu 2, And Red Hulu 2 Kratom Supplements Because Of Possible Salmonella Health Risk

Badger Botanicals Recalls Red Suma, Green Suma, Green Hulu 2, And Red Hulu 2 Kratom Supplements Because Of Possible Salmonella Health Risk

Badger Botanicals, LLC of Springville, Utah is recalling Green Suma, Red Suma, Green Hulu 2, and Red Hulu 2 kratom dietary supplements sold directly to consumers via the company website from January 1st, 2018 to April l 12th, 2018 in pouches of 250g, because it has the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-1-2014

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

On 20 December 2013 and on 10 January 2014, the Danish Health and Medicines Authority decided to revoke the section 39 authorisations for wholesale distribution and manufacturing of medicinal products with the authorisation IDs 25081 and 25082 granted to Singad Pharma ApS (company number 255894).

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/14/1250 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/14/1250 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/14/1250 (Active substance: Phosphorothioate oligonucleotide targeted to transthyretin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7282 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/098/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stocrin (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Stocrin (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Stocrin (Active substance: efavirenz) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3689 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/250/T/113

Europe -DG Health and Food Safety