Advertisement

جاباپنتين تيڤع ٣٠٠ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • جاباپنتين تيڤع ٣٠٠ ملغ
 • متاح من:
 • TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
 • الشكل الصيدلاني:
 • CAPSULES
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
Advertisement

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • جاباپنتين تيڤع ٣٠٠ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • GABAPENTIN
 • الخصائص العلاجية:
 • - As adjunctive therapy in the treatment of partial seizures with and without secondary generalization in adults with epilepsy. - For the treatment of neuropathic pain in diabetic neuropathy or postherpetic neuropathy (neuralgia).

معلومات أخرى

Advertisement

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 119462995600
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-07-2010
 • last_update:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

Advertisement

Gabapentin-Tevaup, 01.11.2010 ha

טמרופ ע עבקנ הז ןולע " ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י .

                                       

ע םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןול ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארקל שי / הפורתב י

ןיטנפאבאג - עבט

300 מ " ג ןיטנפאבאג - עבט

400 מ " ג

תוסומכ תוסומכ

בכרה

הליכמ הסומכ לכ :

Gabapentin 300 mg Gabapentin 400 mg

םיליעפ יתלב םיביכרמ :

Talc, pregelatinized starch (from corn origin),

FD&C red 3, FD&C yellow 6, titanium dioxide,

gelatin,printing ink.

Talc, pregelatinized starch (from corn origin),

red iron oxide, yellow iron oxide, black iron

oxide, titanium dioxide, gelatin,printing ink.

תיטיופרת הצובק

תותיווע ידגונ .

תיאופר תוליעפ

היספליפאב לופיטל .

יתפוריונ באכב לופיטל ) יבצע קזנמ עבונה ינורכ באכ ( תרכס תובקעב וא ספרה רחאל .

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ ?

אל תושיגר העודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא היביכרממ דח .

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא וא הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

לבוס ךניה םא / רבעב תלבס וא ת הילכה דוקפיתב יוקילמ / ןתשה תכרעמ , לבוס ךניה םא / ת ערפהמ ה וע יגוס המכ לש ו תותי

וע תוללוכה ו גוסמ תותי " תורדעה " ) " absence ( "

ה עיפשת ךיא ךלש םוי םויה ייח לע הפורת ?

בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונריעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה , תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב

תונריע תבייחמה .

תוניי תותשל ןיא הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא .

תורהזא

נ תליט תופורת דגנ תותיווע הלולע יבגהל ר תא ןוכיסה תולועפל וא תובשחמ תוינדבוא .

ךילע לעו ינב ךתחפשמ םישל בל םייונישל בצמב חורה ו ב יסופד תוגהנתה .

שי בוקעל ירחא םינמיס םידיעמה לע ןוכיס תודבאתהל ןוגכ :

- םירוביד וא תובשחמ לע ןוצרה קיזהל ךמצעל .

- תוסנכתה ךותב ךמצע תוקחרתהו החפשממ םירבחו .

- ןואכיד וא ה הרמח ןואכידב םייק .

- תוקסעתה אשונב תוומה .

- הרקפה וא הריסמ לש םיסכנ ירקי ךרע .

רחא גיאדמ תוגהנתה סופד לכ וא הלא םינמיסמ רתוי וא דחא תעפוה לש הרקמב - דימ אפורל תונפל שי !

היארה שוטשיטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה .

שיגר ךניה םא / יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה , ע הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךיל .

דמוע ךניה םא אפורל חוודל ךילע / תואצותל עירפהל לולע וז הפורתב לופיטו רחאמ תויתדבעמ תוקידב רובעל ת .

ןוירהב תאו הדימב דימ אפורל ינפ , רישכתה תליטנ ןמזב ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תאו ןכתייש תבשוח .

דמוע ךניהו הדימב / רובעל ת רומא חותינ / ךאפורל י ) םיינישה אפור ללוכ ( לטונ ךניהש / רישכתה תא ת .

ןיב תובוגת - תויתפורת

לטונ ךניה םא / תפסונ הפורת ת אפור םשרמ אלל תונתינה תופורת ללוכ הנוזת יפסותו לופיטה התע הז תרמג םא וא

תרחא הפורתב , עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע יא וא םינוכיס - בונה תוליעי ןיב תובוגתמ םיע - תויתפורת , דחוימב

יבגל ןיפרומ , הצמוח ירתוס ) םויזנגמו םוינימולא םיליכמה אמגודל ( , ב לופיטל תופורת כ ןוגכ לוכיעה תכרעמב בי

ןידיטמיס , תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ) ןוגכ : העגרהל תופורת , הנישל , ןוסניקרפ .(

יאוול תועפות

צרה תוליעפל ףסונב הפורתה לש היו , יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ןוגכ :

תולקב רתוי םימוהיז , הכומנ םינבל םד יאת תריפס , ת רסוח י ת וא ןובא י רתי ןובא , סעכ , הדרח , רובידב ישוק , הניש יישק ,

באכ שאר , םוח תשגרה ןוגכ רועב תושיגר , םיסקלפירב הדירי וא הילע , הובג םד ץחל , הקמסה , אכ ןורג ב , לועיש , שבי ףא ,

םיינישב תויעב , םייכינחב תקלד , הנקא , רועה לע תוימד תודוקנ , רועב דורג וא תוימומדא , רועה תוחפנתה , םיקרפ יבאכ ,

הפקז תלבקב ישוק / הפקזה תוראשה , האקה וא הליחב , םונמנ , תרוחרחס , תופייע , דער , תקצב , םירירש יבאכ , הפב שבוי

ןורגב וא . םא ולא תועפות ןונימה תתחפהל אפורל תונפל שי תופלוח ןניא .

Gabapentin-Teva up 01.11.2010 ha

2

ילכ לשכ י ית , םדב ןרתנה תמרב הדירי , םירירש ןויפר , םיפוצפצ םיינזואב , תחירב ןתש , רועב תוימומדא , םיידש תחימצ

) םירבגב ( , הינפוטיצובמורת ) םדב תויסטה רפסמב הדירי ( , תרוחרחס , םונמנ , לושלש , הפב שבוי , תקצב , קשמב הילע ל ,

תרוצ

הליגר אל הכילה , החכיש , היסקטא ) וק ש י ב ק םירירשה לש היצנידרואו , תוביצי רסוח ( , החירפ , תוערפה

היארב , תוירקמ תועיצפ , תושישת , בג באכ , ע תוריצ , מב םיזג ע לוכיעה תכר , הליחב , לובלב , עגמל תתחפומ תושיגר , וגיטרו

) תרוחרחס ( , המישנב תוערפה , עולה תקלד תונופמיסה וא , שנ תרי רעיש , תרכס ילוחב םדב רכוסה תמרב תודונת .

רישכתה לש תימואתפ הקספהמ תועבונה תועפות : הדרח , הניש יישק , ילוח תשגרה , באכ , העזה , הזח באכ .

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

החונמ רסוח ןוגכ חור בצמב יוניש , תונבצע , תויביסרגא , תושגרתה , ןואכד . תויזה , הליגר אל הבישח , וא היאר שוטשיט

היאר הלופכ , וע ו תותי , תוינצפוק תועונת , היסקטא ) םירירשה לש היצנידרואוקב ישוק , רסוח תוביצי ( , תרוחרחס , תועונת

םייניעה לש תוינוצר יתלב , תוינוצר אל תועונת , םינפה לש רקיעב , םייפגה וא ןושלה ) רידנ ( : שי אפורל תונפל דימ ) תועפות

אב םידליב םג וחווד ולא יפיצפס ןפו ( .

תויגרלא תובוגת ללוכה ו םינמיס ת דרג ןוגכ , הזחב באכ , םיידיה תוחפנתה , םיילגרה תופכ , םיילוסרקה , םינפה , םייתפשה

ןורגה וא ) המישנה לע תושקהל לולע רבדה / העילבה ( , תויזה , קפוד ו ריהמ / תדפרס וא ) רועב תדרגמ החירפ ( ,

םורדניס Stevens-Johnson ) ופלשב אטבתהל לולע תויח , םייתפשל ביבסמ רועה לש םומיד וא ףוליק , םייניע , הפ , ףא

ןימה ירבאו , הובג םוחו תעפש ייומד םינמיס ( , םירירשבו ףוגב באכ , םותס וא לזונ ףא , ןורג באכ , דבכב תקלד , הילע

ה דבכ ימיזנאב מ תבהצב םיאטבת , תופייע , ךשמתמ ןטב באכב תאטבתמה בלבלב תקלד , הליחב , תואקה , וע ו תותי

תורידתב / רישכתה תליטנ םרט ויהשמ רתוי ההובג הרמוח , הזחב באכ , דואמ ריהמ קפוד : הנפ / דימ אפורל י .

שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב / אלש יאוול תועפות ה ונייצ תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא הז ןולעב , םע ץעייתהל ךילע

דימ אפורה .

ןונימ

דבלב אפורה תוארוה יפל .

נמה לע רובעל ןיא תצלמומה ה .

וז הפורת תדעוימ היספליפאב לופיטל םידליל לעמ ליג 12 םינש .

ליגמ םירגובמל יתפוריונ באכב לופיטל תדעוימ וז הפורת 18 םינש הלעמו .

ע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי " לפטמה אפורה י .

בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא , תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ; ב דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םוש .

םיש / בל י !

הצמוח ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי .

שומישה ןפוא

סועלל ןיא ! םימ טעמ םע תוסומכה עולבל .

ןוזמ ילב וא םע תוסומכה לוטיל ןתינ .

*******************************************

* יכ לכות דצ / לופיטה תחלצהל עייסל י ? *

*******************************************

ע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע " אפורה י .

ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג , אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא .

אפורה תוארוהל םאתהב תיתגרדה היהת לופיטה תקספה .

ענמ / הלערה י !

ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת / הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא .

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא , הנפ / םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ י , אבהו / הפורתה תזירא י

ךתיא .

םורגת לא / האקהל י אפורהמ תשרופמ הארוה אלל !

ת ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפור ; רחא הלוחב / ת , קיזהל הלולע איה .

ןתית לא / ךיבורקל וז הפורת י , ךירכמ וא ךינכש .

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ! קודב / הנמהו תיוותה י םעפ לכב לטונ ךניהש / הפורת ת . בכרה / קוקז ךניה םא םייפקשמ י / ה

םהל .

הנסחה

וז הפורת רומשל שי שבי םוקמב , ל תחתמ - º C 25 .

הזיראה יאנת יפל םג / םיצלמומה הנסחה , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת . לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ

רישכתה ! קפס לש הרקמ לכב , הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע .

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .

סמ ' הפורתה םושיר :

300 מ " ג : 119 46 29956 00

400 מ " ג : 119 47 29937 00

עב תויטבצמרפ תוישעת עבט " מ ,

ת " ד 3190 , חתפ - הוקת

لا توجد تنبيهات سلامة متعلقة بهذا المنتَج.

لا توجد أخبار متعلقة بهذا المنتَج.

بنفس العنصر النشط

Advertisement