اتروڤنت

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • اتروڤنت
 • الشكل الصيدلاني:
 • INHALER
 • طريقة التعاطي:
 • INHALATION
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • اتروڤنت
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • IPRATROPIUM BROMIDE
 • الخصائص العلاجية:
 • For the relief of symptoms of reversible bronchospasm associated with asthma, chronic bronchitis and emphysema.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 130013093400
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-01-2009
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

1986-ו"משתה(םירישכת)םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבי/שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי/ארק

טנבורטא

CFC -מישפוח

ףאשמ

בכרה

:תררחשמהפיאשלכ

Ipratropium Bromide   20 mcg

םיליעפיתלבםיביכרמ

1,1,1,2-tetrafluoroethane (propellant HFA 134a), ethanol absolute (99%),

purified water, citric acid anhydrous.

תיטיופרתהצובק

.יגרנילוכיטנא

תיאופרתוליעפ

.המישנהיכרדבתונופמיסביחרמ

.המישנרצוקלתמרוגהתונופמיסהתיוועמםילבוסהםילוחבהלקהלתדעוימהפורתה

?רישכתבשמתשהלןיאיתמ

םימודםירישכתלואהזרישכתלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא

.ןיפורטאםיליכמה

ןוירהבךניהםאלופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא,ןכומכ.הקינמוא

תוימומדא,תוחוניאןוגכ)םייניעהדוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

,(המוקואלג,תוינועבצתויומדואתוליהתייאר,הייארשוטשט,םייניעבבאכוא

הלחמהמלבוסךניהםאוא,ןתשהיכרדבהמיסח/תינומרעהתטולבתלדגהמ

תעבהלוחהתבוגתירחאבקעמםייקליוצר.(CF)סיזורביפקיטסיסתיתשרותה

.לופיטהתליחת

?ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא

תלוכי)היצדומוקאבישוק,תורוחרחסןוגכיאוולתועפותשוחלה/לולעךניה

.וזהפורתבלופיטהתפוקתךשמבהייארשוטשטוןושיאהתובחרתה,(דקמתהל

תנכוסמתוליעפמענמיהלךילעל"נהיאוולתועפותבה/שיגרמךניהוהדימבןכלע

.תונוכמתלעפהובכרבהגיהנןוגכ

שיבכהתברקבםיקחשממואםיינפואלעהביכרמםריהזהלשי,םידלילרשאב

.המודכו

תורהזא

אפורבץעוויהלשי)תונופמיסהתיוועלשדחףקתהבלופיטלדעוימאלרישכתה

.(הלאםירקמלםיאתמרישכתיבגל

החירפןוגכ,וזהפורתבשומישהרחאלשחרתהלתולולעתוידיימתויגרלאתובוגת

המישניישקלםורגללולעה,תירירהוארועהלשהריהמתוחפנתה,תלרח,רועב

הריהמתוחתפתהואןורגבוהפבתוחיפנ,המישנהיכרדלשתורציה,(angioedema)

.(anaphylaxis)םייחתונכסמהתויגרלאתובוגתלש

לעךלשאפורבץעוויהלךילע,תורימחמואתוכשמתמךלשהמישנהתויעבוהדימב

.לופיטהתטישתאןוחבלתנמ

בטיהףוטשלשיםייניעהםעעגמלשהרקמב.םייניעהםערישכתהעגמעונמלשי

.םימב

תויתפורת-ןיבתובוגת

ללוכ,תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

ידכלפטמהאפורלחוודלךילע,הנוזתיפסותואאפורםשרמאללתשכרשתופורת

תופורתיבגלדחוימב,תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמל

ןיליפואתןוגכ)םיניטנסקםיליכמהםירישכתוהמטסאדגנתופורת:תואבהתוצובקהמ

.(ויתורזגנו

יאוולתועפות

תועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

ללוכ)לוכיעהתכרעמבתויעב,שארבאכ,הליחב,לועישואןורגביוריג:ןוגכיאוול

ידכ.הפבשבויואתונבצע,תרוחרחס,הליחב,רועביוריג,(האקהו,לושלש,תוריצע

תסיעלואםינטקחרקישוג,הירכוסתציצמברזעהלןתינהפבשבויהלעלקהל

.אפורל י/הנפ םייעובש ירחא תפלוח הניא העפותה םא .קיטסמ

:תורחאיאוולתועפות

,(תשקהיעבצ)תינועבצהייאר,םיבחרומםינושיא,רידסאלוא/וריהמבלקפוד

,(היצלהניאבשומישמהאצותכםג)המישנהיכרדבתורציה,םייניעבתוימומדא

תוחיפנ,רובידהוהמישנהלעעיפשהלתולולעהלוקהירתימבתוימואתפתויוצווכתה

לשהריהמתוחפנתה,יוריג,החירפ,הפהללחבתוחיפנותקלד,ןורגבשבוי,עולב

,המישניישקלםורגללולעה(angioedema)ןושלהוא/וםייתפשה,םינפה,רועה

םייחתונכסמהתויגרלאתובוגתלשהריהמתוחתפתהוא,רתיתושיגר,תלרח

.(anaphylaxis)

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

יבאכוא,(דקמתהלתלוכי)היצדומוקאבישוק,הייארשוטשטןוגכהמוקואלגינמיס

.אפורלי/הנפ:םייניע

ריהמקפודוא(תוקזחבלתוקיפד)תויצטיפלפ,םייתפשבוהפבםיביכ,רועבהחירפ

(המישניישק,הזחבץחלתלדגה)תונופמיסתיוועתרמחה,ןתשתריצע,(רידנ)

!דימאפורלי/הנפולופיטהי/קספה:(רידנ)

לחםאוא,הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימאפורהםעץעייתהלךילע,תיללכהךתשגרהביוניש

םידליבתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות

תפסונהפורתלכלעןכויאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע

.ה/דלילתנתינה

.וטרופשתודחוימתויתפורת-ןיבתובוגתויאוולתועפותליעלהאר

ןונימ

.דבלבאפורהתוארוהיפל

.תצלמומההנמהלערובעלןיא

.דבלבאפורהתוארוהיפל:םידלילןונימ

.םינש6ליגלתחתמםידלילתדעוימהניאוזהפורת

!בלי/םיש

.םימהברהבבטיהףוטשלשיןיעבהעיגפלשהרקמב.םייניעםעעגממענמיהלשי

שומישהןפוא

"ףאשמטנבורטאבשמתשהלדציכ"י/האר

.תוליעיהתרבגהל-הפיאשלהפיאשןיבהקדי/ןתמה-תפסונהפיאשבךרוצשיםא

!הלערהי/ענמ

וא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

.הלערהענמתךכידילעותוקונית

לשןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליףאשתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיאהפורתהתזיראי/אבהו,םילוחתיב

!אפורהמתשרופמהארוהאללהאקהלי/םורגתלא

.קיזהל הלולע איה ,(ת)רחא הלוחב ;ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

.ךירכמואךינכש,ךיבורקלוזהפורתי/ןתיתלא

.הפורתת/לטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהי/קודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהלה/קוקזךניהםאםייפקשמי/בכרה

הנסחה

-לתחתמןסחאלשי

!רואינפמי/נגהוםוחושאמי/קחרה:קילדרמוח!תוריהז

.קירלכימהרשאכםגףורשלוארובשל,בקנלןיא:ץחללכימ!תוריהז

.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחה/הזיראהיאנתיפלםג

ץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

.הפורתהתאךלקפיסשחקורב

.הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא

130013093400:הפורתהםושיר.סמ

ןרצי

ינפמוק & מ"עבהמרפםייהלגניארגנירב

הינמרג,ןייר/םייהלגניא

םושירהלעב

,מ"עבןייטשלאוןיול,ןומולס

.49131הוקת-חתפ,3696ד"ת

.ריואלתוציחל2רורחישי"עי/לחתה,רישכמבןושארהשומישהינפל:בלי/םיש

.ריואלתחאהציחלרורחשי"עי/לחתה,םימי3ךשמבףאשמבשומישהשענאלםא

This leaflet format has been determined by the Ministry of Health and the content

thereof has been checked and approved

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS'

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

This medicine should be dispensed on a doctor's prescription.

Carefully read the package insert in its entirety before using the medicine.

ATROVENT

CFC- Free

Metered aerosol

COMPOSITION

Each metered dose delivers:

Ipratropium Bromide 20 mcg

Inactive Ingredients

1,1,1,2-tetrafluoroethane (propellant HFA 134a), ethanol absolute (99%),

purified water, citric acid anhydrous.

THERAPEUTIC GROUP

Anticholinergic.

THERAPEUTIC ACTIVITY

Bronchodilator of the airways.

This product is intended for relief in patients who suffer from bronchospasm

which causes difficulty breathing.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

Do not use this medicine if you have a sensitivity to this preparation or

to similar preparations containing atropine.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting

treatment if you are pregnant or breastfeeding. The same applies for

patients who are suffering, or have suffered in the past, from impaired

function of the eyes (e.g., eye pain, redness or discomfort, blurred vision,

visual halos or colored images, glaucoma), from enlarged prostatic

gland/urinary tract obstruction, or if you are suffering from hereditary

disease cystic fibrosis (CF).

It is advisable that patient's response be kept under medical supervision

at the start of treatment.

HOW WILL THIS MEDICINE AFFECT YOUR DAILY LIFE?

You may experience side effects such as dizziness, accommodation

disorder (difficulty to focus), mydriasis and blurred vision during treatment

with this medicine. Therefore, if you experience the above mentioned

side effects you should avoid potentially hazardous tasks such as driving

or operating machinery.

Children should be cautioned against engaging in activities such as

bicycle riding or playing near roads and the like.

WARNINGS

The preparation is not indicated for acute bronchospasm attacks (in these

cases, you must consult a doctor for suitable treatment).

Immediate hypersensitivity reactions may occur after administration of the

product such as rash, nettle rash, angio-oedema (a rapid swelling of the

skin or mucous membranes which may cause difficulty breathing), narrowing

of the airways, swelling  of mouth and throat or rapidly progressing, life

threatening allergic reactions (anaphylaxis).

If your breathing problems persist or even worsen: you should consult

your doctor, as your treatment has to be checked.

Avoid contact with the eyes. In case of contact with the eyes, wash them

thoroughly with water.

DRUG INTERACTIONS

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished

treatment with another medicine, including medicines you have bought

without prescription or food supplements, inform the attending doctor, in

order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.

This is especially important for medicines belonging to the following

groups: antiasthmatics and xanthine-containing preparations (such as

theophylline and its derivatives).

SIDE EFFECTS

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may

occur during the course of taking this medicine such as  cough or throat

irritation, nausea, headache, gastrointestinal motility disorders (including

consitipation, diarrhea and vomiting), skin irritation, nausea, dizziness or

nervousness, dry mouth.

Note: Before the apparatus is used for the first time, prime it by activating twice into the atmosphere.

For the relief of dry mouth, you may suck candy or small bits of ice in your

mouth or chew gum. However, if dry mouth continues for more than 2

weeks, refer to your doctor.

Other side effects include: fast and/or abnormal heart rate, widened pupils,

halo-vision (rainbow colors), redness of the eye, narrowing of the airways

(including inhalation induced narrowing), laryngospasm (sudden contractions

of the vocal cords -may impact breathing and speech) , pharyngeal edema

(swelling of the upper throat), dry throat, inflammation of the lining of the

mouth, swelling in the mouth, rash, itching,

angioedema - a rapid swelling of the skin or mucous membranes, the

tongue, lips and face which may cause difficulty breathing, nettle rash,

hypersensitivity or rapidly progressing, life threatening allergic reactions

(anaphylaxis).

Side effects that require special attention:

Signs of glaucoma such as blurred vision, accommodation disorder

(difficulty to focus) or eye pain: refer to your doctor.

Skin rash, ulcers in mouth and on lips, palpitations (strong heart beat) or

increased heart rate (rare), urinary retention, worsening of bronchospasm

(increase in chest pressure, breathing difficulties) (rare): stop treatment

and refer to your doctor immediately!

In the event that you experience side-effects not mentioned in this

insert, or if there is a change in your general feeling, you must consult

your doctor immediately.

Adverse Reactions and Drug Interactions in Children

Parents must inform their doctor on any side-effects, as well as any

additional medicine given to the child.

See above for details of specific side-effects and drug interactions.

DOSAGE

According to doctor’s instructions only.

Do not exceed the recommended dosage.

Dosage for children: according to doctor’s instructions only. This medicine

is not recommended for use in children under 6 years of age.

Attention!

Avoid contact with the eyes. In case of contact with the eyes, wash with

a large amount of water.

DIRECTIONS FOR USE

Refer to "How to use Atrovent Metered Aerosol".

If more than one inhalation is required, wait one minute between inhalations

for maximum benefit.

AVOID POISONING!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out

of the reach of children and/or infants, in order to avoid poisoning.

If you have taken an overdose, or if a child has accidentally inhaled the

medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring

the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in

another patient it may cause harm. Do not give this medicine to your

relatives, neighbours or acquaintances.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each

time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

STORAGE

This medicine should be stored below 30 °C.

Caution! Inflammable, keep away from fire and heat and protect from light.

Warning! Pressure container: Do not puncture, break or burn even when

empty.

Even if kept in their original container and stored as recommended,

medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry

date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who

dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

Drug Reg. No.: 130 01 30934 00

Manufacturer

Boehringer Ingelheim

Pharma GmbH & Co. KG

Ingelheim/Rhein, Germany

Licence Holder

Salomon, Levin & Elstein Ltd.,

:ןמקלדכעובשבםעפףאשמהתאתוקנלשי

םתומלעיהחיטבהלידכהייקנףאשמתייפלערומשלבושח

.סיסרתהתאםוסחלםילולעההפורתהלשםיעקשמלש

הסכמתאריסהלךילעתישאר,ףאשמהתאתוקנלתנמלע

.היפהמ לכימה תא דירפהל ןכמ רחאלו קבאה דגנ ןגמה

ךולכלתוארלהיהיןתינאלשדעםימחםימבהיפהתאי/ץחר

.והשלכ

.ףסונםוחבשומישאללריוואבי/שביויוקינרחאלהיפהתארענ

ינפמןגמההסכמתאולכימהתאי/רזחה,היפהשוביירחאל

.קבא

הפישנמתוענמיהי"עתולקרתיבהיפהןויקינלערומשלןתינ

.היפהךותלא

ותואףושחלוא,חוכבותואחותפל,לכימהתאבקנלןיא

.50°Cלעמתורוטרפמטל

:בושח

הזףאשמםעשומישלדחוימןפואבהמאתוהוהחתופהיפה

ןיאןכל.עובקןפואבןוכנהןונימהלשרורחשחיטבהלתנמלע

שמתשהלןיאןכומכ.םירחאםיפאשמםעדחיהבשמתשהל

.רצומהםעהקפוסרשאוזדבלמהזףאשמםעתורחאתויפב

The metered dose inhaler should be cleaned once a week as follows:

It is important that you keep the mouthpiece of the metered dose inhaler

clean in order to ensure that no deposits of the medicine block the spray.

To clean the inhaler, please first remove the protective dust cap then

remove the container from the mouthpiece.

Rinse the mouthpiece under warm water until no more dirt is visible.

Shake the mouthpiece after cleaning and allow to air dry without using

additional heat. Once the mouthpiece is dry, replace the container and

the protective dust cap.

It is easier to keep the mouthpiece clean by avoiding breathing into the

inside of the mouthpiece.

The pressurized container should not be forced open, punctured or exposed

to temperatures above 50 °C.

IMPORTANT:

The mouthpiece was developed specifically for use with this inhaler to

ensure that the correct dose is always released. It should not therefore

be used with any other metered dose inhalers. Likewise, no mouthpieces

should be used with the inhaler other than the one provided.

2-5-2018

Enforcement Report for the Week of May 02, 2018

Enforcement Report for the Week of May 02, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2017

Enforcement Report for the Week of August 02, 2017

Enforcement Report for the Week of August 02, 2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-11-2016

Enforcement Report for the Week of November 02, 2016

Enforcement Report for the Week of November 02, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-3-2016

Enforcement Report for the Week of March 02, 2016

Enforcement Report for the Week of March 02, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-12-2015

Enforcement Report for the Week of December 02, 2015

Enforcement Report for the Week of December 02, 2015

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-9-2015

Enforcement Report for the Week of September 02, 2015

Enforcement Report for the Week of September 02, 2015

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2014

Enforcement Report for the Week of July 02, 2014

Enforcement Report for the Week of July 02, 2014

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-4-2014

Enforcement Report for the Week of April 02, 2014

Enforcement Report for the Week of April 02, 2014

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2013

Enforcement Report for the Week of October 02, 2013

Enforcement Report for the Week of October 02, 2013

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-1-2013

Enforcement Report for the Week of January 02, 2013

Enforcement Report for the Week of January 02, 2013

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (BioMarin International Limited)

EU/3/02/124 (Active substance: 3,4-diaminopyridine phosphate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4095 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/050/02/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/12/999 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/12/999 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/12/999 (Active substance: Letermovir) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4104 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/008/12/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Active substance: (S)-{8-fluoro-2-2[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)-phenyl]-3,4-dihydro-4-quinazolinyl} acetic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4102 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/07/509 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/07/509 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/07/509 (Active substance: Azacitidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4086 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/085/07/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/01/084 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/01/084 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/01/084 (Active substance: Azacitidine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4083 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/059/01/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody against programmed death ligand-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4088 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/12/1046 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/12/1046 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/12/1046 (Active substance: Mavoglurant) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3631 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/059/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Eurocept International B.V.)

EU/3/10/826 (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3396 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/072/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3397 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Alnylam Netherlands B.V.)

EU/3/11/857 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide directed against transthyretin mRNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3398 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/142/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/04/213 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/04/213 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

EU/3/04/213 (Active substance: Mepolizumab) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3045 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/027/04/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/12/1034 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/12/1034 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/12/1034 (Active substance: Humanised monoclonal antibody against P-selectin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3040 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/026/12/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/03/140 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/03/140 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/03/140 (Active substance: Tobramycin (inhalation powder)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3031 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/072/02/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/830 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/10/830 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/10/830 (Active substance: Veliparib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3021 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Truxima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Truxima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Truxima (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2707 of Wed, 02 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

VELCADE (Janssen-Cilag International NV)

VELCADE (Janssen-Cilag International NV)

VELCADE (Active substance: bortezomib) - Corrigendum - Commission Decision (2018)907 of Wed, 02 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-2-2018

MiPet Easecto (Zoetis Belgium S.A.)

MiPet Easecto (Zoetis Belgium S.A.)

MiPet Easecto (Active substance: sarolaner) - New authorisation - Commission Decision (2018)656 of Fri, 02 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4732

Europe -DG Health and Food Safety