أكتونيل مرة في الشهر ١٥٠ ملغ

المعلومات الرئيسية

 • اسم تجاري:
 • أكتونيل مرة في الشهر ١٥٠ ملغ
 • الشكل الصيدلاني:
 • FILM COATED TABLETS
 • طريقة التعاطي:
 • PER OS
 • يسخدم من اجل:
 • البشر
 • نوع الدواء:
 • المخدرات الوباتشيك
 • المصنعة من قبل:
 • WARNER CHILCOTT DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY

المستندات

الأقلمة

 • متاح في:
 • أكتونيل مرة في الشهر ١٥٠ ملغ
  إسرائيل
 • اللغة:
 • العربية

معلومات العلاجية

 • المجموعة العلاجية:
 • RISEDRONIC ACID
 • الخصائص العلاجية:
 • Treatment of postmenopausal osteoporosis.Prevention of postmenopausal osteoporosis.

معلومات أخرى

الحالة

 • المصدر:
 • Ministry of Health - State of Israel
 • تخويل:
 • 143433299501
 • تاريخ الترخيص:
 • 01-05-2010
 • اخر تحديث:
 • 09-08-2016

معلومات المرضى النشرة

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו"משתה )םירישכת(

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

הפורתב י/שמתשת םרטב

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2011 רבמטפס ב ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו

ג"מ   150 שדוחב םעפ

הילבט

:הליכמ הילבט לכ :בכרה

Risedronate Sodium 150 mg

   :םיליעפ יתלב םירמוח

Microcr ystalline  Cellulose,  Crospovidone, 

Hypromellose, Magnesium Stearate, Macrogol 400, 

Hydroxypropylcellulose, Macrogol 8000, Silicon Dioxide, 

Titanium Dioxide (E171), and  Indigo Carmine (E132).

.םיטאנופסופסיב :תיטיופרת הצובק

:תיאופר תוליעפ

 לופיטל הוותומ ג"מ 150 שדוחב םעפ לנוטקא

 תקספה רחאל םישנב סיזורופואיטסוא תעינמו

 .ישדוחה רוזחמה

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

 וא ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

.הקינימ

 העילב יישק םימייק םא הפורתב שמתשהל ןיא

.יהשלכ הביסמ

 ראשיהל ה/לוכי ךניא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

 תוקד 30 ךשמב )הדימע וא הבישי( ףוקז בצמב

.הפורתה תליטנ רחאל

 הימצלקופיה לש בצמב וז הפורתב שמתשהל ןיא

.הנזוא םרטש )םדב ןדיס לש תוכומנ תומר(

 יכרע( ףירח יתיילכ לשכ םע םילוחב שמתשהל ןיא

.)הקד/ל"מ 30 -ל תחתמ ןיניטאירק יוניפ

 תושיגר ךל העודי םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הפורתה יביכרממ דחאל

 אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

:לופיטה תלחתה ינפל

 דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא

 יישקמ ,הנוילעה לוכיעה תכרעמ ,טשווה ,הילכה

 ןוגכ תוכומנ ןדיס תומרל םימרוגה םיבצמ ,העילב

 ,תסלב תושיגר וא באכ ,תוחיפנ , D  ןימטיוב רסח

 לופיט תעכ ת/רבוע ,םייניש דוביא וא תופפורתה

 םרוג םייק םא ,ילטנד חותינ רובעל ת/דמוע וא םייניש

 .ףוקז בצמב דומעל וא תבשל ךתוא ליבגמה

:תורהזא

  לופיטה תליחת ינפל םייניש תקידב עצבל ץלמומ

 םע םילוחב םיטאנופסופסיבה תצובקמ םירישכתב

 םילבקמה םילוח ,ןטרס ילוח :ןוגכ ןוכיס ימרוג

 םילבקמה םילוח ,יפרתוידר וא יפרתומיכ לופיט

 הפ  תנייגיה  ילעב  םילוח  ,םידיאורטסוקיטרוק

.הדורי

 ינפל רישכתה תחיקל לע םיינישה אפורל חוודל שי

.ילטנד לופיט תליחת

 ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע

:תויתפורת-ןיב תובוגת

 תופורת ללוכ ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא

 םא וא ,הנוזת יפסות וא םשרמ אלל תורכמנה

 חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג

 תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל

 תוכחל שי דחוימב ,תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה

 שדוחב םעפ לנוטקא תליטנ ןיב תוקד 30 תוחפל

 םירחא ןוזמ ירצומו םירישכת תליטנ ןיבל ג"מ 150

 איה םא קר הליעי הפורתה .)"ןונימ" ףיעס י/האר(

  .הקיר הביק לע תחקלנ

:יאוול תועפות

 שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

 ,םירירש יבאכ :ןוגכ ,יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב

 תכרעמב תוערפה ,שאר יבאכ ,םיקרפמ וא תומצע

 ,תוריצעו הליחב ,לושלש ,ןטב יבאכ :ןוגכ לוכיעה

.דבכב תויעב ,רעיש תרישנ ,רתי תושיגר

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

 לש הרמחה וא תברצ תעפוה ,הזחה תיבב םיבאכ

 י/קספה :)תורידנ( םייניע ,ןושל ,קדה יעמה תוירירב

.אפורל י/הנפו לופיטה

 י/הנפו לופיטב י/ךשמה :רועב החירפ וא יוריג

!דימ אפורל

 תוימומדא ,באכב הוולמ ללכ-ךרדב ,םייניע תקלד

 אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :רואל תושיגרו

!דימ

 יופירב בוכיעב תוולמה תסלה תומצעב תויעב

 י/האר( םייניש תריקע רחאל ללכ-ךרדב ,םוהיזבו

 אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :)"תורהזא" ףיעס

!דימ

 רשא םילוחב רקיעב ,ךריה םצעב יסופיט אל רבש

 לולע ,בר ןמז ךרואל סיזורופואיטסואל לופיט ולביק

 אפורה םע רשק ירצ/רוצ .תורידנ םיתיעל םרגיהל

 תוחונ יא וא השלוח ,באכ תעפוה לש םירקמב לפטמה

 םינמיסש רחאמ ,העשפמה וא ןתומה ,ךריה רוזאב

.ךריה םצעב רבש לע עיבצהל םילולע ולא

 אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב

 ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע

 :ןונימ

.דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

:אפורהמ תרחא הארוה רדעיהב לבוקמ ןונימ

 םעפ ג"מ 150 שדוחב םעפ לנוטקא לוטיל שי

.עובק ךיראתב ,שדוחב

 סוכ םע ג"מ 150 שדוחב םעפ לנוטקא לוטיל שי

 המכשהה רחאל ןושאר רבדכ זרב ימ לש האלמ

 ,רקוב תחורא ינפל תוקד 30 תוחפל תאזו ,רקובב

 וא ,)זרב ימל טרפ( והשלכ הקשמ תייתש ינפל

.יהשלכ הפורת תליטנ ינפל

.הפורתה תליטנ רחאל תוקד 30 בכשל ןיא

 ןמזהו עבקנש ןמזב הילבטה תא לוטיל תחכש םא

 ישדוחה לופיטה לש החיקלה דעומ דע רתונש

 הילבט לוטיל שי - םימי 7 -מ רתוי וניה אבה

 .תרחמל רקובב

 ןמזהו עבקנש ןמזב הילבטה תא לוטיל תחכש םא

 אבה ישדוחה לופיטה לש החיקלה דעומ דע רתונש

 אלא וז הנמ תחקל ןיא - םימי 7 -מ תוחפ וניה

 ךדי לע עבקנש םויב הילבטה תא תחקלו ןיתמהל

.אבה ישדוחה לופיטה דעומכ שארמ

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

 םידליל  ללכ-ךרדב  תדעוימ  הניא  וז  הפורת

.תוקוניתו

 יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

.לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש

 הנוזת לע דיפקהל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

.בלח ירצומ ןוגכ  D  ןימטיובו ןדיסב הרישע

:שומישה ןפוא

 םע הפורתה תא עולבל שי !ץוצמל וא סועלל ןיא

.ליעל י/האר - דבלב זרב ימ לש האלמ סוכ

 שורדה ןמזל רבעמ הפב הפורתה תא קיזחהל ןיא

 הפורתה תליטנל תויחנהה לע הדפקה-יא .התעילבל

.טשווב העיגפל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

.אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

 קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה י/ענמ

 םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל

 תלטנ םא .הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו

 שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ

 ןוימ רדחל דימ תונפלו בלח לש האלמ סוכ תותשל

.ךתיא הפורתה תזירא איבהלו ,םילוח-תיב לש

!אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא

 ,ת/רחא הלוחב ,ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

 ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה

.ךירכמ וא ךינכש

 הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

 ביכרהל שי .הפורת ת/לטונ ךניהש םעפ לכב

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ

 לע הלוע הניאש הרוטרפמטב ןסחאל שי :הנסחא

 ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג  . 25 °C

 םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת

 לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל

 .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

 .רישכתה לע עדימה לכ תא ללוכ אל הז ןולע 

 רבדב ה/חוטב ךניא וא יהשלכ הלאש ךל שי םא

.אפורל י/הנפ אנא ,המ

1434232995-00 :הפורתה םושיר 'סמ

1434332995-01

.הינמרג , Warner Chilcott Deutschland GmbH  :ןרצי

,מ"עב לארשי סיטנווא-יפונאס :םושירה לעב

.42504 הינתנ ,8090 ד.ת

ACTO 150 TAB PL SH 021011

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH 

THE PHARMACISTS’ REGULATIONS

(PREPARATIONS) - 1986

The dispensing of this medicine requires 

a doctor’s prescription

Read this package insert carefully

in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by 

the Ministry of Health and its content was 

checked and approved in September 2011

Once a Month 150 mg

Tablet

Composition: Each tablet contains:

Risedronate Sodium 150 mg

Inactive ingredients: 

Microcr ystalline  Cellulose,  Crospovidone, 

Hypromellose, Magnesium Stearate, Macrogol 400, 

Hydroxypropylcellulose, Macrogol 8000, Silicon Dioxide, 

Titanium Dioxide (E171), and  Indigo Carmine (E132). 

Therapeutic group: bisphosphonates.

Therapeutic activity:

Actonel Once a Month 150 mg is indicated for 

treatment  and  prevention  of  osteoporosis  in 

postmenopausal women.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or 

breastfeeding.

Do not use this medicine if you have difficulty 

swallowing for any reason.

Do not use this medicine if you are unable to remain 

in an upright position (sitting or standing) for 30 

minutes after taking the medication.

Do not take this medicine if you are suffering from 

hypocalcemia (low levels of blood calcium) that 

has not yet been stabilized.

Do not use this medicine in patients with severe 

renal impairment (creatinine clearance less than 

30 ml/minute).

Do not use this medicine if there is a known 

sensitivity to any of its ingredients. 

Do not take this medicine without consulting 

a doctor before starting treatment:

If you are suffering, or have suffered in the past, from 

impaired function of the kidney, the esophagus, the 

upper digestive tract, from difficulty swallowing, 

from conditions that cause low calcium levels such 

as Vitamin D deficiency, swelling, pain or sensitivity of 

the jaw, loose teeth or tooth loss, if you are presently 

undergoing dental procedures or are about to undergo 

dental surgery, if there is anything that limits you 

from sitting or standing in an upright position.

Warnings: 

A dental examination is recommended prior to 

commencing treatment with bisphosphonates in 

patients with risk factors, e.g.: cancer patients, patients 

receiving chemotherapy or radiotherapy, patients 

receiving corticosteroids, patients with poor oral 

hygiene.

Inform your dentist that you are taking this medicine 

before starting dental treatment.

If you are sensitive to any type of food or medicine, 

inform your doctor before commencing treatment 

with this medicine.

Drug interactions: 

If you are taking another drug, including non-

prescription medicines or nutritional supplements, 

or if you have just finished treatment with another 

medicine, inform the attending doctor, in order to 

prevent hazards or lack of efficacy arising from drug 

interactions. Particularly, wait at least 30 minutes 

between taking Actonel Once a Month 150 mg 

and taking other preparations or foods (see section 

“Dosage”). The medicine is effective only if taken on 

an empty stomach.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, 

adverse reactions may occur during the course 

of  taking  this  medicine,  for  example:  muscle, 

bone or joint pains, headache, gastrointestinal 

disturbances, such as: abdominal pain, diarrhea, 

nausea and constipation, hypersensitivity, hair loss, 

liver problems.

Side effects that require special attention:

Chest pains, appearance of heartburn or worsening of 

ulcer, sensitivity of the lining of the small intestine, 

of the tongue, the eyes (rare): stop treatment and 

refer to the doctor.

Skin irritation or rash: continue treatment and refer 

to the doctor immediately!

Eye inflammation, usually accompanied by pain, 

redness and sensitivity to light: continue treatment 

and refer to the doctor immediately!

Jaw bone problems, accompanied by delayed healing 

and infection, usually following tooth extraction (see 

section “Warnings”): continue treatment and refer to 

the doctor immediately!

Unusual fracture of the thigh bone, particularly in 

patients on long-term treatment for osteoporosis, 

may occur rarely. Contact the doctor if you experience  

pain, weakness or discomfort in the thigh, hip or 

groin area as these signs may indicate a fracture of 

the thigh bone.

In the event that you experience side effects not 

mentioned in this leaflet, or if there is a change in your 

general health, consult your doctor immediately.

Dosage:

Dosage is according to doctor’s instructions only.

Do not exceed the recommended dosage.

Recommended dosage unless otherwise prescribed 

by your doctor: 

Actonel Once a Month 150 mg should be taken 

once a month on a set date.

Take Actonel Once a Month 150 mg with a full glass 

of tap water first thing upon rising in the morning, 

and at least 30 minutes before breakfast, before 

drinking anything (except for tap water), or before 

taking any medication.

Do not lie down for 30 minutes after taking this 

medicine.

If you forget to take the tablet at the set time and the 

time remaining until the next monthly administration 

is more than 7 days - take a tablet the next morning. 

If you forget to take the tablet at the set time and the 

time remaining until the next monthly administration 

is less than 7 days - do not take this dose but wait 

and take the tablet on the day preset by you as the 

next monthly administration date.

Do not exceed the recommended dose.

This  medicine  is  not  usually  intended  for 

administration to children and infants.

This medicine is to be taken at specific time intervals 

as determined by the attending doctor. While under 

treatment with this medicine, be sure to eat a diet rich 

in calcium and Vitamin D, such as dairy products.

Directions for use:

Do not chew or suck! Swallow the medicine with a 

full glass of tap water only - see above.

Do not retain this medicine in your mouth longer than 

the time needed for swallowing it. Non-compliance 

with the instructions for taking the medication may 

increase the risk of injury to the esophagus.

How can you contribute to the success of the 

treatment?

Complete the full course of treatment as instructed 

by the doctor. Even if there is an improvement in 

your health, do not discontinue use of this medicine 

without consulting your doctor.

Avoid  poisoning!  This  medicine,  and  all  other 

medicines, must be stored in a safe place out of the reach 

of children and/or infants, to avoid poisoning. 

If you have taken an overdose, or if a child has 

accidentally swallowed the medicine, you/the child 

should drink a full glass of milk, then proceed 

immediately to a hospital emergency room and 

bring the package of the medicine with you. 

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to 

do so by a doctor!  This medicine has been prescribed 

for the treatment of your ailment; in another patient 

it may cause harm. Do not give this medicine to 

your relatives, neighbors or acquaintances. 

Do not take medicines in the dark! Check the label 

and the dose each time you take your medicine. 

Wear glasses if you need them.

Storage: Store at temperature not above 25 0 C.

Even if kept in their original container and stored 

as recommended, medicines may be kept for a 

limited period only. Please note the expiry date of 

the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist 

who dispensed the medicine to you. Do not store 

different medications in the same package.

This leaflet does not contain all the information 

about your medicine. If you have any questions or are 

not sure about anything, please ask your doctor.

License number: 1434232995-00

             1434332995-01

Manufacturer: Warner Chilcott Deutschland GmbH, 

Germany.

License Holder: sanofi-aventis Israel ltd.,

P.O.Box 8090, Netanya 42504.

3-8-2018

Scientific guideline: Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

K9 Natural Ltd recalls K9 Natural Frozen Chicken Feast Raw Pet Food 11lb bags

K9 Natural Ltd recalls K9 Natural Frozen Chicken Feast Raw Pet Food 11lb bags

K9 Natural Ltd is voluntarily recalling K9 Natural Frozen Chicken Feast 11lb bags, batch number #150517, that were imported into the Canadian market in July 2017 because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. No other K9 Natural products are affected in Canada.

Health Canada

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2017

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

German and Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency are now withdrawing the fourth batch of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batch contains counterfeit packs.

Danish Medicines Agency

27-7-2017

Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

One German and several Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency have withdrawn several batches of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batches contained counterfeit packs.

Danish Medicines Agency

6-4-2017

More batches of EpiPen® are withdrawn

More batches of EpiPen® are withdrawn

MEDA has decided to withdraw four more batches of EpiPen®. The withdrawal concerns two batches of EpiPen® 300 micrograms/dose and two batches of EpiPen® Jr 150 micrograms/dose. The latter is used for acute hypersensitivity reactions in children. The reason for the withdrawal is that there is a risk that the auto-injector does not work.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Merck Europe B.V.)

EU/3/15/1590 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody against programmed death ligand-1) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4088 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1763 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Active substance: Tadekinig alfa) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1825 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety