أهيستون أقراص

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG
متاح من:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC رمز:
R06AB
الشكل الصيدلاني:
TABLETS
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
المجموعة العلاجية:
SUBSTITUTED ALKYLAMINES
الخصائص العلاجية:
Symptomatic relief of perennial and seasonal allergic rhinitis, vasomotor rhinitis, allergic conjunctivitis, mild uncomplicated urticaria and angioedema, amelioration of allergic reactions to blood or plasma, dermatographism, adjunctive therapy in anaplylactic reactions.
تخويل:
051692423101
تاريخ الترخيص:
2009-07-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

17-08-2016

خصائص المنتج خصائص المنتج - الإنجليزية

17-08-2016

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

17-08-2016

Ahiston up 12-2010 FW

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( שתה מ " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןוטסיהא ®

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Chlorpheniramine Maleate 2 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Lactose monohydrate, starch, sodium starchglycolate, povidone, magnesium stearate, col.

D&C Yellow No.10.

ןיבהליכמהילבטלכ 0.14 ל - 0.21 מ " וןרתנג - 118 מ " זוטקלג .

הצובק תיטיופרת

ןימטסיהיטנא .

תיאופרתוליעפ

ינימטסיהיטנארישכת תויגרלאתועפותלעהלקהל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הקינמךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

ורתבשמתשהלןיא היביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפ םירחאםינימטסיהיטנאלוא .

לטונךניהםאוזהפורתבשמתשהלןיא / זדיסקואונימאונומימלובתצובקמתופורתת ) ןואכידל ( ךותבוא 14 םימי

ןהבלופיטהתקספהמ .

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לופיטה הםאואןוירהבךניהםא לבוסךני / ת

דוקפיתביוקילמרבעבתלבסוא : המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ סיטיכנורבוא ( , ובלה / םדילכוא , םדץחלרתי ,

םייניע ) המוקואלגןוגכ ( , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ ) ןתשתריצעלהיטנללוכ ( , לוכיעהתכרעמ ) סוקלואןוגכ ( , תטולב

סירתה ) דיאורית ( , תינומרעהתטולב יפאוא היספל .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה , תוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפה

תונריעתבייחמה . םידלילרשאב , המודכושיבכהתברקבםיקחשממואםיינפואלעהביכרמםריהזהלשי .

ונייתותשלןיא ת הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא .

תורהזא

זוטקללםישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , וא תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםא , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיס - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - דחוימבתויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגל :

תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת ) ןוגכ : העגרהלתופורת , הנישל , ןואכדדגנתופורת ( , תופורת

ןוסניקרפל , היספליפאל ) ןיאוטינפ ( , םירחאםינימטסיהיטנאתוליכמהתופורת ) תופורתןוגכ תויגרלאדגנ תופורתו

תוננטצהולועשדגנ ( , םייטוקרנםיבאכיככשמוםיחותינלםימידרמםירמוח , ןואכידדגנתופורת , תופורת

לועפתולעבואתויגרנילוכיטנא ה תיגרנילוכיטנא ) דגנםירישכתןוגכ וע ו ןטבבתותי ( .

יאוולתועפות

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב : הפבשבוי , הליחב , האקה ,

לושלש , היארשוטשיט , םיינזואבםילוצלצ , שארבאכ , תרוחרחסואםונמנ , זכרתהלישוק , תופייע , םירירשתשלוח ,

היצנידרואוקרסוח , ונבצע ת , טקשרסוחוארתיתוליעפ , הליליטויס , ןואכד .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

רועבהחירפואיוריג , םוח , ןורגבאכ ) רידנ :( קספה / הנפולופיטהי / י אפורל .

להבצקבםייוניש ב , םדהץחלבהדירי ) ה השלוחתשגר ( , הזחבץחל , ןתשןתמבישוק , דבכבתויעב ) רועהתבהצה

םייניעהו ( : הנפ / י דימאפורל .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

תוקוניתבוםידליבתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות

פסונהפורתלכלעןכויאוולתועפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע דלילתנתינהת / ה .

האר / וטרופשתודחוימתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפותליעלי .

2

Ahiston up 12-2010

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת 6 םינש .

שומישהןפוא

סועללןיא ! םימםעהפורתהתאעולבל .

היצחהוקבתוילבטהתאתוצחלןתינ .

החוראירחאואםעהפורתהלוטילשי .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / שןוימרדחלדימי םילוחתיבל , אבהו / הפורתהתזיראי

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ךיבורקלוזהפורתןתיתלא , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותויוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

שביםוקמבוזהפורתרומשלשי , לתחתמ - 25°C .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

סחאלןיא הזיראהתואבתונושתופורתן .

סמ ' הפורתהםושיר : 051 69 24231 01

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , הוקתחתפ .

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات